LAP ansökan för turistprojekt i glesbefolkade områden

Ansökan för turistprojekt i glest bebyggda områden

Ansökan för utvecklingsprojekt för natur-, mat-, fiske- och jaktturism i glest bebyggda områden är nu igång! I projekten kan man till exempel skapa samarbetsnätverk, utveckla turistprodukter och -tjänster eller främja turismens ansvarsfullhet, kvalitetsutveckling, tillgänglighet eller köpbarhet. Den andra ansökningsperioden går ut 19.9.2022.

Projektsökningen är riksomfattande och gäller glest bebyggda områden i Finland med undantag av Åland.

Bakom projektsökningen står den parlamentariska arbetsgruppen för glesbygden och deras beslut att allokera sammanlagt tre miljoner euro i finansiering för utveckling av turismen i glest bebyggda områden. NTM-centralen i Lappland ansvarar för genomförandet av projektsökningen.

NTM-centralen i Lappland ordnar ett informationsmöte efter öppnandet av den andra ansökningsperioden fredag 19.8.2022 kl. 9-10.30.

NTM-centralen i Lappland ordnade ett informationsmöte om utlysningen tisdag 21.6.2022.

Genvägar:

Utlysningsannons

För vilket ändamål

Finansiering kan beviljas för utvecklingsprojekt inom natur-, mat-, fiske- och jaktturism i glest bebyggda områden med syfte att

 • främja ansvarsfullhet
 • utnyttja digitaliseringen
 • skapa samarbetsnätverk och bygga upp partnerskap på regional, nationell och internationell nivå
 • främja kunskapsbaserad ledning
 • främja utvecklingen av turistprodukter och -tjänster
 • utveckla kvaliteten på turistprodukter och -tjänster
 • främja turistprodukters och -tjänsters tillgänglighet
 • främja köpbarheten för turistprodukter och -tjänster
 • något annat syfte som kan jämföras med de utvecklingsprojekt som avses i 1–8 punkten.

Stödet riktas till turismprojekt i glest bebyggda områden med betoning på riktlinjerna i Finlands turismstrategi 2019–2028 och Finlands strategi för matturism 2020–2023 och/eller Visit Finlands produktrekommendationer för matturism.

Projektet får inte inledas förrän det har anhängigjorts vid NTM-centralen i Lappland. Efter att ansökan har behandlats kan projektet genomföras på egen risk, men vi rekommenderar att man väntar på ett officiellt finansieringsbeslut.

Projektets storlek och stödbelopp

Projektets kostnadsberäkning kan ligga på 30 000–200 000 euro. Kostnadsberäkningen får också vara större, men högst 180 000 euro beviljas i stöd. Stödet som beviljas för projektet kan uppgå till 75–90 procent av de godtagbara kostnaderna. Finansieringen är nationell.

Beroende på projektets åtgärder är det också möjligt att täcka hela eller delar av den privata finansieringen genom vederlagsfritt arbete (talkoarbete).

Ansökningstid

Projektansökan är öppen endast 2022. Två ansökningsperioder ordnas:

 • 15.06.2022–15.08.2022. Ansökningstiden går ut 15.8.2022 kl. 23:59.
 • 16.08.2022–19.09.2022. Ansökningstiden går ut 19.9.2022 kl. 23:59.

Observera att försenade ansökningar inte behandlas. Vi förutsätter att den sökande bekantar sig med anvisningarna innan ansökan fylls i.

Projekten ska avslutas senast den 30.9.2023.

Vem kan ansöka

Som sökande godkänns offentligrättsliga eller privaträttsliga juridiska personer, såsom

 • kommuner, läroanstalter, registrerade föreningar, stiftelser, andelslag och företag
 • ett firmanamn kan inte ansöka om finansiering

Stödet riktas till utveckling av natur-, mat-, fiske- och jaktturismen i glest bebyggda områden. Definitionen av regionen grundar sig på den geodatabaserade klassificeringen stad-landsbygd som upprätthålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Ett hinder för beviljande av stöd är inte att projektet i ringa utsträckning riktas till andra områden än glest bebyggda områden.

Urvalskriterierna för projekten

Alla projekt som kommer in poängsätts efter varje ansökningsperiod vid NTM-centralen i Lappland. Projekten finansieras i rangordning inom ramen för det anslag som reserverats för ansökningsperioden.

 • Läs mer om urvalskriterierna för projekten (pdf)

Ansökan om projekt

Stödet söks från NTM-centralen i Lappland med den ansökningsblankett som anvisats för ifrågavarande ansökan. Ansökningsblanketten med bilagor skickas till NTM-centralen i Lappland via den allmänna ärende-blanketten inom utsatt tid.

Fyll i alla de punkterna markerade med en asterisk (*) på ärendeblanketten. Observera också att du väljer / skriver in följande uppgifter i punkterna nedan så att din ansökan riktas rätt:

 • Ämbetsverk: NTM-centralen i Lappland
 • Ärendets syfte: Ansökan
 • Ärende: HAMA-matkailuhankehaku (ansökan för turismprojekt i glest bebyggda områden)

Bifoga ansökningsblanketten, projektplanen och den specificerade kostnadsberäkningen i pdf-format till blanketten. Filernas sammanlagda storlek får vara högst 50 MB. Efter att du skickat in ansökan får du en automatisk mottagningsbekräftelse till den e-postadress du angett i ärende-blanketten.

Glesbygden

Glesbygden täcker en stor del, det vill säga över 68 procent, av Finlands areal. Området är nationellt betydande eftersom det hyser största delen av de materiella och immateriella råvarorna i Finlands natur. I glesbygden finns dock många utmaningar som beror på långa avstånd och gles bebyggelse. Cirka 5 procent av befolkningen bor permanent i glesbygden. Definitionen av regionen grundar sig på den geodatabaserade klassificeringen stad-landsbygd som upprätthålls av Finlands miljöcentral (SYKE).

Parlamentariska arbetsgruppen för glesbygd

Den parlamentariska arbetsgruppen för glesbygden följer upp specialfrågor i glesbebyggda områden och stärker regionernas livskraft. Arbetsgruppen främjar uppnåendet av sina mål med olika åtgärder, bl.a. projektsökningar. Verksamhetens teman är livskraft, utbildning, multilokalitet och långsiktiga förändringar som kräver mer omfattande lagstiftningsarbete. Den nuvarande arbetsgruppens mandatperiod är 2020–2023.