Navigeringsmeny

Kolttalain mukainen rahoitus - ingressi sv

Finansiering enligt skoltlagen

Med finansieringen förbättras skoltbefolkningens levnadsförhållanden och skoltkulturen upprätthålls.

NTM-centralen i Lappland kan bevilja stöd för byggande, grundrenovering eller utbyggnad av en bostads- eller ekonomibyggnad. Stöd kan också beviljas för att förbättra boendemiljön och bevara den traditionella miljön.

Man kan också få stöd för att bygga en fiskestuga. Förläggandet av fiskestugan kräver tillstånd av Forststyrelsen. Ytterligare information om skoltarnas rättigheter finns på den här sidan.

Sökanden kan inleda byggandet först efter att hen fått ett positivt finansieringsbeslut av NTM-centralen. En åtgärd som redan påbörjats understöds inte.

Maximibeloppen för bidrag och lån finns i den bifogade broschyren.

Finansiering i enlighet med skoltlagen söks hos NTM-centralen i Lappland. Ansökan är fortlöpande, men ansökningarna tas till behandling enligt understödsperiod. Om du till exempel lämnar in din ansökan till NTM-centralen senast 15.4, får du ett beslut på din ansökan senast 15.6.

  • 16.1-15.4
  • 16.4-15.6
  • 16.6-15.9
  • 16.9-15.1

Tilläggsuppgifter och blanketter-på finska  (livmedelsverket.fi)

Finansiering för forskningsprojekt och utredningar som främjar renskötseln, naturnäringarna och utvecklingen av skoltområdet

Lapplands NTM-central beviljar finansiering för forskningsprojekt som befrämjar renskötsel och naturnäringar samt utvecklingsverksamhet för skoltområden eller producerar information som stöd för beslutsfattande. Ansökan om forskningsfinansiering öppnas årligen i början av året. Forskningsbidrag beviljas ur lantbruksekonomins  utvecklingsfond (Makera).

Forskningsfinansiering kan beviljas för forskning och utredning av ekonomiska, sociala, tekniska, miljömässiga, förvaltnings och juridiska frågor som berör renskötsel och naturnäringar. Finansiering kan även beviljas för tävlings- och provbyggnadsverksamhet samt för forskning och utredningar gällande utvecklingsverksamhet för skoltområden.

Finansiering kan beviljas till privat- och offentligrättsliga samfund, fonder samt fysiska personer.


Regional information


Uppdaterad: 17.11.2023