Navigeringsmeny

Ei-tuotannolliset investoinnit

Icke-produktiva investeringar

Stöd för icke-produktiva investeringar kan beviljas jordbrukare, registrerade föreningar och vattenrättsliga sammanslutningar som avses i 12 kap. i vattenlagen. Sökanden ska ha ett FO-nummer. Stöd för icke-produktiva investeringar kan beviljas för:

  • våtmark, ett område som varaktigt är delvis täckt av vatten och som binder fasta partiklar och näringsämnen, fungerar som livsmiljö för organismer eller gör odlingslandskapet mångsidigare
  • fåra i två nivåer, ett dike eller ett strömmande vattendrag där lågvattenfåran kantas av en översvämningsplatå som anlagts på den ena eller båda sidorna
  • omvandling av torvåkrar till våtmark eller områden som påminner om kärr. Med torvmark avses jordbruksmark där halten av organiskt material i bearbetningsskiktet är minst 40 procent.

Ansökan om icke-produktiva stöd och stödvillkor (ruokavirasto.fi)


Regional information


Uppdaterad: 31.01.2024