Navigeringsmeny
Naturvård - ingressi

Naturvård

Livet är beroende av naturens mångfald och fungerande ekosystem. Naturens mångfald måste skyddas och upprätthållas för att förutsättningarna för liv på jorden ska kunna tryggas.

Människans verksamhet leder till naturförlust och att klimatet blir hetare. Dessutom leder försämringen av kvaliteten på de befintliga naturmiljöerna till att naturens mångfald minskar. Minskningen av naturens mångfald leder till att arter och naturtyper blir hotade och försvinner. Syftet med naturvårdslagen är att för sin del förhindra att naturens mångfald minskar. Vid NTM-centralerna övervakar vi tillsammans med andra myndigheter att naturvårdslagen följs samt främjar natur- och landskapsskyddet.

Vi tryggar naturens mångfald genom att skydda och vårda värdefulla naturtyper och arter. Dessutom ser vi till att naturvärdena beaktas i planeringen av markanvändningen samt i olika projekt och åtgärder som förändrar miljön. I samarbete med Forststyrelsens naturtjänster planerar vi skötseln och användningen av Natura 2000-områdena. Dessutom deltar vi i projekt där värdefulla naturmiljöer, såsom vårdbiotoper, småvatten, skogar, myrar och fågelvatten, iståndsätts och vårdas.

För att genomföra olika naturskyddsprogram skaffar vi områden till statliga skyddsområden och inrättar naturskyddsområden på privat mark i samarbete med markägarna. Handlingsplanen för naturens mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO), som grundar sig på frivillighet, har en viktig roll i att skydda skogarna.

Bild: Tapio Heikkilä / Miljöförvaltningens bildbank


Regional information


Uppdaterad: 14.02.2024