Navigeringsmeny

INSPIRE-projekt om invasive främmande arter 2023–2026 – Interreg Aurora

 

INSPIRE projektmål

 

1. Få trädgårdsbranschen och trädgårdsintresserade engagerade i att begränsa spridningen av invasiva arter genom kommunikation och information


Majoriteten av våra främmande arter som etablerats i naturen härstammar från trädgårdsnäringen, både privata trädgårdar och yrkesodlingar. De flesta arterna blir inga problem på den nya platsen men ett antal blir invasiva och orsakar skada på den biologiska  mångfalden. Nuförtiden vet vi mycket om hur dessa arter sprider sig ut i naturen. Vi tror att yrkesverksamma och trädgårdsägare vill göra rätt  och inte sprida invasiva arter medvetet, men för det krävs god tillgång på korrekt information . 
INSPIRE-projektet kommer att bedriva  kommunikation om invasiva arter i flertalet informationskanaler, med särskild fokus på trädgårdsbranschen, trädgårdsföreningar och trädgårdsägare.

Framtida slutprodukter för avsnittet:

  • Kommunikations- och informationsmaterial som vägleder trädgårdsbranschen och konsumenter mot säkrare val av arter.

 

  • Ett digitalt verktyg för att informera om alternativa växtarter till invasiva främmande arter.

 

2. Ta fram strategier och riktlinjer för bekämpning av invasiva växtarter som kombinerar bekämpningsåtgärder med återställande av naturliga livsmiljöer

Invasiva arter tar ständigt över mer utrymme i olika naturliga livsmiljöer såsom ängar, skogar, vattendrag, sjöar och kustområden. Bekämpning av arterna tar vanligtvis tid och kan kräva stora ekonomiska investeringar från markägaren.

Inom INSPIRE-projektet undersöker vi genom fältförsök om bekämpningen kan påskyndas genom att kombinera bekämpningsåtgärder med återställande åtgärder för livsmiljöer. Om våra försök lyckas korta ned den totala tiden som krävs för att bekämpa invasiva arter skulle det göra bekämpningen av invasiva arter betydligt mer kostnadseffektivt.                                                                                                                              

Kommuner är ofta stora markägare och kan ha många förekomster av invasiva arter. Det krävs att verksamheter inom kommunen samverkar för att bekämpningen ska bli effektiv. INSPIRE kommer att ta fram riktlinjer för hur kommuner kan jobba för att inplementera arbetet med invasiva arter. 

Framtida slutprodukter för avsnittet:

  • Strategi och riktlinjer för återställande åtgärder för bekämpning av invasiva arter baserat på naturtyper, särskilt riktade till kommuner och andra stora markägare.                                                                                                                                                                                                                                            
  • Praktisk guide för hur kommuner och andra markägare kan arbeta effektivt med invasiva arter.
     

3. Skapa aktivering och engagemang av regionala och lokala aktörer för hantering av invasiva arter

För att framgångsrikt bekämpa och förebygga spridningen av invasiva arter krävs ofta flera års planering och målinriktat arbete. Det kan också kräva ett engagerat och välorganiserat samarbete mellan markägare och andra aktörer i området.

INSPIRE kommer att arbeta efter en modell (Engagement model) med mål att aktivera och engagera alla aktörer inom större geografiska områden för att främja samarbete och en koordinerad bekämpning av invasiva arter. INSPIRE kommer också att arrangera workshops, bland annat för att uppmuntra kommuner och andra myndigheter inom projektområdet att arbeta mer med engagemangsaktiviteter. Projektet kommer även att genomföra omfattande informativ och positiv kommunikation om invasiva arter i Finland och Sverige, framför allt riktat mot allmänhet.

För EU-listade invasiva arter är markägaren ytterst ansvarig för bekämpningen. I Finland omfattar ansvaret även bekämpning av de nationellt reglerade arterna. I vissa fall kan markägare sakna möjlighet att bekämpa invasiva arter på sin egendom. INSPIRE-projektets målsättning är att underlätta för markägare att få hjälp med bekämpningen. Projektet kommer därför att ta fram en digital plattform där de som behöver hjälp med bekämpning av invasiva arter kan hitta volontärer eller leverantörer för uppdraget.

Framtida slutprodukter för avsnittet:

  • En digital plattform för möten mellan de som behöver bekämpningstjänster för invasiva arter (markägare) och de som erbjuder sådana tjänster (invånare, kommuner, föreningar, företag och andra aktörer). 

Har du frågor om INSPIRE-projektet eller dess verksamhet?
Kontakta projektets ansvariga:
                                                                                                                                   

NTM-centralen i Södrä Österbotten (projektkoordinator)
Johanna Nymark, projektchef
email: [email protected]

Markus Seppälä, naturskydssexpert
email: [email protected]

Länsstyrelsen, Västerbottens län (Sverige)
Linda Backlund, projektledare
email: [email protected]

Vasa stad
Simo Marttila, projektchef
email: [email protected]

Umeå kommun
Åsa Laurell,projektledare
email: [email protected]

Johan Bäckman, projektledare
email: [email protected]


"
 

 

 

 

INSPIRE-projektet uppfyller följande av FN:s målen för hållbar utveckling

 

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald. Återställa ekosystemer och stoppa förlusten av den biologiska mångfalden. 

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarnaVidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktionSäkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Uppdaterad: 07.06.2024