Navigointivalikko

Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely ELY-keskuksissa

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja tallennetaan vain perustellusta syystä. Pääsääntöisesti tietoja tarvitaan Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen lakisääteisten tehtävien hoitamiseen, palveluiden toteuttamiseksi ja yhteydenpitoon.

ELY-keskuksen verkkopalveluiden käyttö on vapaaehtoista, eikä annettuja henkilötietoja käsitellä muissa kuin esitetyissä käyttötarkoituksissa. Esimerkiksi uutiskirjetilauksissa ja tiedotepalvelussa pyydetään tilaajan sähköpostiosoite, jotta uutiset ja tiedotteet voidaan lähettää sähköisessä muodossa tilaajalle.

Tietoja käsittelevät ELY-keskuksen työntekijät sekä palveluja tuottavat yhteistyökumppanit alihankkijoineen, joiden kanssa ELY-keskus on sopinut henkilötietojen käsittelystä tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti.

Tietoja säilytetään ainoastaan sen aikaa, kun se on tehtävän kannalta olennaista tai sen mukaan mitä säilytysajoista on erikseen säädetty.

Yhteystiedot

Jos tarvitset lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä ELY-keskuksessa, pyydämme Sinua ottamaan yhteyttä ELY-keskusten tietosuojavastaavaan osoitteeseen [email protected].

Evästeet

Käytämme evästeitä (cookies), joiden avulla keräämme kävijätilastoja. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän selaimeen ja tallentaa tietoa käynnistä sivustollamme tai kirjautuneen käyttäjän verkkoasioinnissa. Halutessasi voit muuttaa evästeasetuksia milloin tahansa.

Evästeet

 • Palveluiden käyttäjänä Sinulla on oikeus mm. saada tieto siitä, mitä tietoja Sinusta tallennamme ja kuka käsittelee tietojasi. Lisäksi voit tarkistaa sinusta keräämämme tiedot ja tarvittaessa päivittää ne ajan tasalle.

  1. Oikeus tarkistaa omat tiedot
   Voit pyytää ja saada nähtäväksesi palveluihin tallennetut henkilötietosi lähettämällä allekirjoitetun tietopyyntölomakkeen kirjeellä tai sähköpostitse ELY-keskuksen kirjaamoon. Tietopyyntö tulee osoittaa siihen ELY-keskukseen, jossa olet asioinut. Tämä on yleensä oman alueesi ELY-keskus. ELY-keskusten yhteystiedot löytyvät alla näkyvästä linkistä

   Tietopyyntölomake
   ELY- keskusten kirjaamojen yhteystiedot
    
  2. Tietojen oikaiseminen tai täydennys
   Jos havaitset, että tietosi ovat puutteellisia tai virheellisiä, voit pyytää niiden korjaamista. Tällaisessa tapauksessa pyydämme Sinua kertomaan, mikä tieto on virheellinen ja perustelemaan virheellisyyden sekä miten tietoja tulisi muuttaa, tai kertomaan, mikä tieto pitäisi täydentää ja miten. Lähetä kirjallinen tietojen oikaisupyyntö oman ELY-keskuksesi kirjaamoon.

   ELY- keskusten kirjaamojen yhteystiedot
    
  3. Käsittelyn rajoittaminen
   Jos olet ilmoittanut, että tietosi ovat virheellisiä, Sinulla on oikeus pyytää niiden käsittelyn rajoittamista, kunnes tietojen paikkansapitävyys on varmistettu.
    
  4. Suostumuksen peruutus tietojen käyttöön
   Voit kirjallisesti pyytää ELY-keskusta poistamaan tietosi palvelusta. Uutiskirjeen tilauksen lopetus onnistuu myös kirjeen lopussa olevan toiminnon kautta.
    
  5. Henkilötietojen käsittelyä koskeva valitus tai kantelu
   Tarvittaessa voit valittaa tai tehdä kantelun tietojesi käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.

   Tietosuoja.fi
 • Henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii se ELY-keskus, jonka toiminnan yhteydessä niitä käsitellään.

  ELY-keskusten yhteystiedot: Asiointi ja yhteystiedot - ely - ELY-keskus .
  ELY-keskusten yhteisen tietosuojavastaavan tavoitat osoitteesta [email protected] .

  Tietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

  Henkilötietoja käsitellään asiakaspalveluun, tapahtumien järjestämiseen sekä viestintään liittyviin tarkoituksiin kuten kutsujen, ilmoittautumisten ja palautteiden käsittelyyn, kyselyjen toteuttamiseen sekä uutiskirjeiden lähettämiseen.

  Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e-alakohta eli käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi.

  Erityisruokavalioita koskevien tietojen käsittelyn peruste on rekisteröidyn nimenomainen suostumus henkilötietojen käsittelyyn yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan a-alakohdan mukaisesti.

  Mitä tietoja käsitellään ja mistä ne saadaan

  Pääsääntöisesti tiedot saadaan henkilöiltä itseltään tai hänen edustamaltaan organisaatiolta. Joskus niitä kerätään myös julkisista lähteistä ja yhteistyökumppaneilta tai kertyy erilaisten hankkeiden yhteydessä.

  Käsiteltäviin tietoihin voi tarkoituksesta riippuen kuulua:

  • henkilön nimi
  • yhteystiedot kuten puhelinnumero tai sähköpostiosoite
  • työtehtävä tai asema organisaatiossa sekä organisaation nimi ja yhteystiedot
  • mahdolliset palautteet, viestit ja kyselyiden vastaukset siltä osin kuin ne ovat yhdistettävissä henkilöön
  • mahdolliset tapahtumajärjestelyihin liittyvät ruokavaliotiedot
  • henkilön käyttämä kieli; tapahtumiin tai tiedottamiseen liittyvät kielivalinnat
  • toimiala ja koulutustausta

  Henkilötietojen antamiseen ei ole lakisääteistä tai sopimukseen perustuvaa velvoitetta. Tarvittavien henkilötietojen antaminen on tapahtumaan osallistumisen tai kohdistetun viestinnän edellytys.

  Tietojen siirrot ja luovutukset

  Rekisterinpitäjä käyttää henkilötietojen käsittelyssä ulkopuolisia kumppaneita, joiden kanssa on tehty tietosuojalainsäädännön mukaiset sopimukset henkilötietojen käsittelystä.

  ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) toteuttaa ELY-keskusten sidosryhmätutkimuksia ja palvelutyytyväisyyskyselyitä. ELY-keskukset luovuttavat sidosryhmiinsä kuuluvien sähköpostiosoitteita KEHA-keskukselle kyselyiden toteutusta varten. KEHA-keskuksen toteuttama käsittely on kuvattu tutkimusten ja kyselyiden tietosuojaselosteissa.

  Tietoja voidaan luovuttaa niitä pyytävälle taholle viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti. Tiedot ja asiakirjat ovat julkisia, ellei niitä ole nimenomaisesti lailla säädetty salassa pidettäväksi. 
   
  Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.

  Tietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

  Henkilötietojen säilytysaika

  Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeellista siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty. Tiedot poistetaan, jos niitä ei enää tarvita kyseiseen tarkoitukseen, jos henkilö pyytää poistamaan tietonsa tai peruuttaa suostumuksensa. Tapahtumien yhteydessä tietoja käsitellään tapahtuman ja sen jälkitöiden ajan (mahdolliset palautteet tms.). Uutiskirjeen tilauksen voi perua kirjeestä löytyvän linkin kautta.

  Osallistujatietoja voi olla tarpeellista säilyttää pidempään kirjanpidon aineistossa tai erilaisia rahoituksen seurannan tarkoituksia varten. Tietoja säilytetään tällöin lain tai tiedonohjaussuunnitelman vaatimusten mukaisesti.

  Tietojen suojaaminen

  Henkilötietoja käsittelevät vain ne työntekijät, joilla on työnsä puolesta tarve saada pääsy niihin. Tietojen käsittelyssä käytetyt järjestelmät on suojattu pääsynvalvonnalla. Kyselyissä käytettävien palveluntuottajien tietokannat ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä sekä sopimusoikeudellisilla keinoilla suojattuja.

  Rekisteröidyn oikeudet

  Sinulla on oikeus saada tietää, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja, ja oikeus saada jäljennös omista henkilötiedoistasi.

  Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan sinua koskevat virheelliset tiedot.

  Sinulla on oikeus henkilötietojesi käsittelyn rajoittamiseen kun:

  • olet tuonut esiin henkilötietojesi virheellisyyden ja rekisterinpitäjä on tarkistamassa asiaa;
  • tietojasi käsitellään lain vastaisesti, mutta et halua, että tietosi poistetaan;
  • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; tai olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä 21 artiklan 1 kohdan nojalla odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet perusteesi.

  Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella silloin, kun rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietojasi yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi.

  Voit esittää oikeuksiasi koskevan pyynnön kyseisen ELY-keskuksen kirjaamoon (kirjaamojen yhteystiedot ja linkki lomakkeeseen kuten sivuilla nyt?).

  Tiedot ja toimenpiteet ovat rekisteröidylle maksuttomia, paitsi jos pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti.

  Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Suomessa valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu (Tietosuojavaltuutetun toimisto, www.tietosuoja.fi).

Päivitetty: 27.11.2023