TRIWA-LIFE -hankkeessa ennallistetaan Tornionjokilaakson vesiluontoa

TRIWA LIFE (The Torne River International Watershed LIFE) on Tornionjoen vesistöalueen kunnostushanke, jossa ennallistetaan ihmisen muokkaamia joki- ja puroympäristöjä sekä Suomen että Ruotsin puolella. Hankkeen tavoitteena on palauttaa vesistöt ja kosteikot lähemmäs luonnontilaa ja siten edistää luonnon monimuotoisuutta.

Hanke parantaa monien lajien elinoloja. Ennallistamistyöstä hyötyvät muun muassa hankkeen kohdelajit Atlantin lohi, saukko, kirjojokikorento, jokihelmisimpukka ja kivisimppu. TRIWA LIFE edistää EU:n vesipuitedirektiivin tavoitetta saavuttaa vähintään hyvä ekologinen tila vesistöissä ja parantaa Natura 2000 -direktiivilajien ja elinympäristöjen suojelun tilaa.

Hankkeen toimenpiteinä ennallistetaan mm. puun uittoa varten perattuja vesistöjä ja ojitettuja soita ja poistetaan vaellusesteitä vesistöistä. Suurin yksittäinen työ hankkeessa on vaellusyhteyden palauttaminen Tengeliönjoen vesistöön. Kalatiet Portimokosken voimalaitoksen ohi vapauttavat yli 970 kilometriä vaellusreittiä vaelluskaloille. Lisäksi vaihdetaan rumpuja tai muotoillaan uomaa noin 400 tierummun kohdalla, jotka ovat kalojen ja muun vesieliöstön vaellusesteenä. Näillä töillä vapautuu yhteensä yli 3000 kilometriä vaellusreittejä kaloille ja muulle vesieliöstölle.

Euroopan suurin kunnostusprojekti

Tavoitteet: Ennallistamme lähes 100 kilometriä virtavesiä ja 2500 hehtaaria kosteikkoja sekä poistamme 399 vaellusestettä. 

Budjetti: Kokonaisbudjetti on noin 21 miljoonaa euroa, josta Lapin ELY-keskuksen osuus on noin 4,66 miljoonaa.

Toiminta-aika: 2023–2030

Toteuttaja: Hankkeen johtava tuensaaja on Norrbottenin Läänin lääninhallitus. Muut hankepartnerit ovat Luulajan teknillinen yliopisto, Sveaskog AB, Havs-och vattenmyndigheten Ruotsista sekä Oulun Yliopisto, Luonnonvarakeskus, Metsähallitus, Lapin ELY-Keskus ja Suomen metsäkeskus, joka koordinoi hanketta Suomessa.

Yhteystiedot Lapin ELY-keskuksessa: projektikoordinaattori Marko Kangas, [email protected], p. 0295 037 349 

ELY-keskuksen tehtäviä Triwa LIFE -hankkeessa on joki- ja purouomien kunnostukset, Tengeliönjoen kalateiden rakennutus, vaellusesteiden kartoitus ja poistaminen sekä kunnostusten vaikutusten seuranta. Tierumpujen ja vastaavien ylitysrakenteiden mahdolliset vaellusesteet vesieliöille tarkistetaan koko Tornionjoen valuma-alueelta. Vaellusesteet Suomen hankealueella tarkistetaan ja niitä poistetaan ELY-keskuksen, Metsäkeskuksen ja Metsähallituksen yhteistyönä. Joki- ja purokunnostukset keskittyvät hankkeessa Tengeliönjoen ja Naamijoen valuma-alueille.

Hankkeessa saadaan mittavat synergiaedut, kun hyödynnetään eri maiden ja organisaatioiden ympäristökunnostusosaamista.

Hanke on Euroopan unionin rahoittama. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin kirjoittajien omia, eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin tai Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanoviraston (CINEA:n) näkemyksiä. Euroopan unionia tai avustuksen myöntävää viranomaista ei voida pitää niistä vastuussa.

 

Lisätietoja hankkeesta:

Ruotsiksi Norrbottenin Läänin lääninhallituksen verkkosivulla. (lansstyrelsen.se)

Englanniksi hankkeen Facebook-sivulta.​​ (facebook.com)

 

Videot Triwa LIFE:stä löytyy Youtubesta (youtube.com):

Suomeksi tästä linkistä.

Englanniksi tästä linkistä (tekstitys suomeksi tai ruotsiksi).

 

Ajankohtaista tietoa ELY:n toimista hankkeessa:

Tästä linkistä.

 

Tengeliönjoen Juopakoski.

Päivitetty: 24.04.2024