Navigeringsmeny
Suunnittelu ja seuranta

Planering och uppföljning

NTM-centralernas resultatstyrning

För varje NTM-central utarbetas ett resultatavtal årligen i samarbete med arbets- och näringsministeriet. Målen i NTM-centralernas resultatavtal grundar sig på regeringsprogrammet och dess verksamhetsplan samt på regionförvaltningsverkens och NTM-centralernas gemensamma strategidokument. I planeringen uppmärksammas även planen för de offentliga finanserna och förvaltningsområdenas budgetförslag.

I resultatavtalet ställer man upp bindande målsättningar för följande år och preliminära målsättningar för de tre följande åren. Resultatavtalen uppdateras varje år.

I mitten av mars rapporterar man om hur väl resultatmålen nåtts i bokslutet samt i den tillhörande verksamhetsberättelsen. Resultatavtalets förverkligande utvärderas i juni efter verksamhetsårets slut, och halvårsförverkligandet utvärderas på hösten i samband med justeringen av resultatavtalet.

De regionala NTM-centralernas sidor om ämnet fås genom att välja önskat område under rubriken Välj område uppe till höger.

Uppföljning

I statsrådets förordning om utveckling av regionerna föreskrivs att man vid uppföljning och utvärdering av utvecklingen ska använda mätinstrument som beskriver

  • regionernas ekonomi och konkurrenskraft
  • arbetsmarknadsläget
  • befolkningsutvecklingen och välståndet
  • en hållbar utveckling av miljön.

NTM-centralerna följer upp både resultaten av sin egen verksamhet och omvärldens tillstånd och förändringar.

Förändringar i omvärlden och utvecklingstrender påverkar den årliga strategiska och operativa resultatplaneringen. Utöver det kan man också snabbt ändra t.ex. inriktningen av finansieringen.

Regional planering och uppföljning

Uppdaterad: 14.02.2024