Navigeringsmeny
EPO Tienpidon ja liikenteen suunnitelma

Plan för väghållningen och trafiken – Södra Österbotten

I planen för väghållningen och trafiken framförs en översikt över trafik, väghållning och finansiering i NTM-centralen i Södra Österbottens område. I planen redogörs även för pågående planerings- och byggprojekt och projekthelheter som väntar på betydande finansieringsbeslut presenteras.

NTM-centralen i Södra Österbottens ansvarsområde för trafik och infrastruktur omfattar landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten.

Aktuellt

Under år 2020 har regeringen satsat extra på infran. Det är bra, eftersom det finns tillräckligt att reparera och förbättra. Under detta årtusende har finansieringen av infran varit uppenbart underdimensionerad i statsbudgeten och det har uppstått en betydande reparationsskuld i infrastrukturen. Tilläggsbudgeterna har visat att regeringen vill gripa tag i detta.

NTM-centralen i Södra Österbotten har fått med många projekt i tilläggsbudgeterna. Riksväg 8 på avsnittet Vassor–Ölis repareras fullständigt både vertikalt och horisontalt och det kommer att byggas två omkörningsfilpar, kostnadsberäkningen är 12 milj. euro. Riksväg 19 på avsnittet Nurmo–Lappo fick 25 milj. euro, med vilket byggs två omkörningsfilpar och förbättras den planskilda anslutningen vid Atria. I Pedersöre byggs den fjärde rampen som saknats i den planskilda anslutningen i Edsevö. Även viadukten över järnvägen i Kållby förnyas helt och hållet. På planeringssidan fick NTM-centralen 1,0 milj. euro för att planera omkörningsfiler på avsnittet Vasa–Karleby.

Under våren och sommaren har priset på ett oljefat varit 30 % billigare än normalt. Största delen av asfaltpriset beror på oljepriset. Detta betyder att vi i under sommaren har förmått göra ny beläggning på rekordartat många kilometer. Sommaren 2019 gjordes ny beläggning på ca 180 km. Sommaren 2020 var sträckan nästan 500 kilometer. Under de senaste tio åren har beläggningssträckan i genomsnitt legat på ca 350 km.

Bra så, men även i fortsättningen måste tilläggssatsningar göras, annars är vi i samma utgångsläge om ett par år.

Det är nu redan tredje vintern i rad som väderlekstypen är problematisk med avsikt på vägunderhållet. Temperaturen växlar fram och tillbaka på båda sidorna av nollstrecket, och det regnar, kommer snöslask och snö om vartannat. De lokala skillnaderna i väderleken kan vara stora. I dessa förhållanden är vinterväghållningen en utmaning och det är inte alltid lätt att förutse vad som komma skall. Detta betyder att kan det finnas vägar i det lägre vägnätet som är verkligen hala i flera timmar, eftersom åtgärdstiden för halkbekämpningen är till och med åtta timmar från att det har konstaterats vara halt.

Denna väderlekstyp gör också att vägarna ofta är våta. Dubbdäcken nöter våt beläggning mycket snabbare än torr. Det pågår så att säga en kontinuerlig våtslipning av beläggningen. Tyvärr syns detta alldeles för bra och vida omkring. Det är inte bra, eftersom anslagen för beläggningar och lappningar inte räcker till för att hålla de belagda vägarna i tillräckligt gott skick.

På NTM-centralen försöker vi trots allt upprätthålla en positiv attityd och rikta de små väghållningsanslagen på ett optimalt sätt.
 

Anders Östergård
Direktör
Trafik och infrastruktur
 

NTM-centralen i Södra Österbottens Plan för väghållningen och trafiken publiceras endast som webbversion. På dessa sidor finns samlat utöver planeringsmaterialet även rikligt med bakgrunds- och kompletterande material. Sidorna hålls aktuella och uppdateras vid behov.

Ni kan ge respons både på sakinnehållet och sidornas utseende per adress till: registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi.

Ta kontakt

Trafikens kundservice
0295 020 600

Vägtrafikantlinjen
0200 2100

NTM-centralen i Södra Österbotten
Trafik och infrastruktur
Besöksadress:
Wolffskavägen 36
65200 Vasa
0295 027 500

Direktör, trafik och infrastruktur
Anders Östergård, 0295 027 766

Chef för enheten för väghållningsplanering
Janne Ponsimaa, 0295 027 746

Trafiksystemenhetens chef
Jarmo Salo, 0295 027 754

Verksamhetsstyrningschef
Tanja Västi, 0295 027 747

E-postadressen
förnamn.efternamn@ely-keskus.fi