Navigeringsmeny
EPO Tienpidon ja liikenteen suunnitelma

Plan för väghållningen och trafiken 2022–2026 

I planen för väghållningen och trafiken 2022–2026 framförs en översikt över trafik, väghållning och finansiering i NTM-centralen i Södra Österbottens område. I planen redogörs även för pågående planerings- och byggprojekt och betydande projekthelheter som väntar på finansieringsbeslut presenteras. 

NTM-centralen i Södra Österbottens ansvarsområde för trafik och infrastruktur omfattar landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten. Planen för väghållningen och trafiken uppdateras varje år. 

Aktuellt

Vi lever i utmanande tider. Vi trodde att efter pandemin återgår världen till läget för drygt två år sedan. Men ibland förändras världen på det mest osannolika sättet. Först pandemi och sedan ett obegripligt krig i Ukraina. Båda händelserna har lett till kostnadsökningar även inom infrabranschen. Höjningarna av priset på stål, energi och olja påverkar också väghållningen. Med samma pengar får man nu mindre väghållning än för två år sedan. 

Detta påverkar också direkt hur vägnätets skick utvecklas. I åratal har väghållningen i sin helhet fått för lite pengar, vilket har lett till dagens trångmål. I Finland lider vägnätet av en reparationsskuld som överstiger 1,6 miljoner euro. Och situationen ser inte ut att bli bättre. Reparationsskulden ökar ytterligare varje år. I sommar får cirka 190 kilometer belagda vägar i vårt område ny beläggning. Behovet är minst tvådubbelt om målet skulle vara att stoppa ökningen av reparationsskulden. Med lappningar förmår vi delvis hålla det belagda vägnätet i skick, men redan nu har vi hundratals kilometer belagda vägar i så dåligt skick att lappningar inte räcker till för att hålla ihop beläggningen.  

I vårt område finns över 8000 kilometer statliga vägar. Av dem är cirka 6000 kilometer belagda. När vi överväger vilka av dessa vägar som i första hand ska hållas i skick, blir vi tvungna att prioritera livligt trafikerade vägar. Enligt våra mätare betyder det att vägar med en trafikmängd på mer än 3000 fordon per dygn prioriteras och får ny beläggning. Eftersom det inte finns tillräckligt med pengar för att varje år förnya beläggningen på vägar som är i dåligt skick, har vi ett stort antal dåliga vägar, på vilka skicket inte kommer att förbättras under de närmaste åren. På dessa vägar är trafikmängden per dygn mindre än 800 fordon. Hälften av våra belagda vägar hör till denna grupp! 

Regeringen har beslutat att skära 127 miljoner euro av kommunikationsministeriets förvaltningsområde nästa år. I praktiken betyder det att anslagen är bort från reparationer och utveckling av väg- och järnvägsnätet. Om nedskärningen är bestående, inleds inga nya projekt för utveckling av väg- och järnvägsnätet under de närmaste åren. Eftersom det inte har satsats i utvecklingen av infran enligt behoven under detta årtusende, har vi en stor mängd infrautvecklingsprojekt som väntar på att verkställas. Dessa projekt flyttas nu framåt på obestämd tid.  

Riksdagen godkände för ett år sedan den riksomfattande 12-årsplanen för trafiksystem. I planen drogs riktlinjerna upp för utveckling av och målen för trafikledsnätet. Även finansieringsramarna för att uppnå målen fastställdes. Utgående från detta gör Trafikledsverket upp ett 8-årigt investeringsprogram för trafiklederna. Båda planerna urvattnas redan från startlinjen. 

På NTM-centralen försöker vi trots allt upprätthålla en positiv attityd och rikta de små väghållningsanslagen på ett optimalt sätt. 

Anders Östergård
Direktör
Trafik och infrastruktur

 

NTM-centralen i Södra Österbottens Plan för väghållningen och trafiken publiceras endast som webbversion. På dessa sidor finns samlat utöver planeringsmaterialet även rikligt med bakgrunds- och kompletterande material. Sidorna hålls aktuella och uppdateras vid behov.

Ni kan ge respons både på sakinnehållet och sidornas utseende per adress till: registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi.

Ta kontakt

Trafikens kundservice
0295 020 600

Vägtrafikantlinjen
0200 2100

NTM-centralen i Södra Österbotten
Trafik och infrastruktur
Besöksadress:
Wolffskavägen 36
65200 Vasa
0295 027 500

Direktör, trafik och infrastruktur
Anders Östergård, 0295 027 766

Chef för enheten för väghållningsplanering
Janne Ponsimaa, 0295 027 746

Trafiksystemenhetens chef
Jarmo Salo, 0295 027 754

Verksamhetsstyrningschef
Tanja Västi, 0295 027 747

E-postadressen
förnamn.efternamn@ely-keskus.fi