Betydande projekt som väntar på finansieringsbeslut

NTM-centralen i Södra Österbotten anser att till viktiga, nya investeringshelheter räknas 6 vägavsnitt i behov av förbättring (visas på kartan). Av dessa objekt väntar en del på finansieringsbeslut, medan en del ännu fordrar förplaner och vägplaner.

  1. Utveckling av stamväg 67 och riksväg 19 på avsnittet Kurikka–Kauhava
  2. Förbättring av landsväg 724 Vasa förbindelseväg
  3. Förbättring av riksväg 8 på avsnittet Karleby hamnväg–riksväg 28
  4. Utveckling av riksväg 3 Korsholm–Birkalands gräns
  5. Utveckling av riksväg 18 på avsnittet Seinäjoki–Jyväskylä
  6. Förbättring av stamväg 63 på avsnittet Ena–Kaustby
     

Riksväg 3 Tammerfors–Vasa

På förbindelseavsnittet Tammerfors–Vasa bör trafiksäkerheten och trafikens smidighet förbättras. Planeringsberedskapen för förbindelseprojektet är god och kostnadsberäkningen för det första skedet är 65 miljoner euro.

Projektkort riksväg 3 Tammerfors–Vasa (på finska, pdf, vayla.fi)

Stamväg 67 Ilmajoki–Seinäjoki

Det livligt trafikerade och olycksbenägna vägavsnittet är i behov av fyra körfiler och dessutom tre planskilda anslutningar och andra säkerhetsarrangemang. Hösten 2022 fattades beslut på basis av MKb-skedet om vilket altenativ som väljs. Utredningsplanen för alternativet som valts blir färdig i slutet av år 2023.

Projektkort stamväg 67 Ilmajoki–Seinäjoki (på finska, pdf, vayla.fi)

Riksväg 8/regionväg 724 Vasa förbindelseväg–Alskatvägen

Trafiken stockar sig på vägavsnittet som har två körfiler, varvid trafiken på huvudvägen styrs till gatunätet. Vägavsnittet bör förbättras så att det får fyra körfiler och tre planskilda anslutningar. Totalkostnaderna för förbättringsåtgärderna är 100 miljoner euro, av vilket Vasa stads andel är ca 38 %. Det första skedet, Metviken–Brändö, är klart. Projektet är uppdelat i fyra skeden.
 

Projektkort riksväg 8 och regionväg 724 Vasa förbindelseväg (på finska, pdf, vayla.fi)

Riksväg 19 Seinäjoki–Lappo

Avsnittet Seinäjoki–Lappo bör förbättras med avsikt på trafikens smidighet och trafiksäkerheten. Projektets första skede har fått 25 miljoner euro i finansiering. med vilket byggs omkörningsfiler 2+2 i Lappo och Nurmo samt den planskilda anslutningen vid Atria.

Det första skedet av projektet byggs som bäst och uppskattas bli färdigt under år 2023. Vägplaneringen av det andra skedet har inletts på avsnittet mellan de planskilda anslutningarna Kivisaari och Atria. Vägplanen blir färdig i början av år 2023.

Vägplaneringen på avsnittet Hipinmäki-Muurimäki har inletts.

Projektkort riksväg 19 Seinäjoki–Lappo (på finska, pdf, vayla.fi)

Riksväg 8 Vasa-Uleåborg

På förbindelseavsnittet Vasa–Uleåborg finns det behov av att förbättra de mest problematiska punkternas trafiksäkerhet och trafikens smidighet.

Nya vägplaner är under arbete: Förbättring  vid Karleby, omköringsfilpar mellan Vasa-Karleby och utveckling av anslutningsområdet för riksvägarna 8 och 27 i Kalajoki.

Vägplaneringen av den planskilda anslutningen i Ytterjeppo inleds år 2023.

Hösten 2022 har en förbindelseutredning inletts, i vilken behoven och målen fastställs för förbindelseavsnittet.

Utredningen för utveckling av avsnittet Lapinkangas-Haaransilta har inletts hösten 2022.

Projektkort riksväg 8 Vasa–Uleåborg (på finska, pdf, vayla.fi)
Projektkort riksväg 8 Vasa–Karleby (på finska, pdf, vayla.fi)  
Projektkort riksväg 8 Karleby centrum (på finska, pdf, vayla.fi)
Projektkort riksväg 8 Vassor–Kärklax (på finska, pdf, vayla.fi)

Stamväg 67 Ena–Kaustby

På förbindelseavsnittet Ena–Kaustby är vägavsnittets horisontala och vertikala geometri i behov av förbättring och vägen bör också breddas, vilket gör att vägens bärkraft blir bättre. Stamväg 67 Evijärvi-Ena (13,8) km har breddats åren 2017 och 2018 för att motsvara trafikens krav.

Stamväg 67, Ena-Kaustby lokaliseringsplanen blev färdig år 2021.

Hankkeen yleissuunnittelu käynnistyy vuonna 2023.Det finns ännu ingen tidtabell eller finansiering för den fortsatta planeringen av projektet.

Projektkort stamväg 67 Ina–Kaustby (på finska, pdf, vayla.fi)

Riksväg 18 Laihela–Seinäjoki

Syftet med projektet är att stegvis förbättra servicenivån för trafiken på riksväg 18. Målet är att väsentligt förbättra långväga transporters och persontrafikens säkerhet och smidighet.

Vägplanerngen har inletts vintern 2023 med den planskilda anslutningen, omkörningsfilavsnittet och vägbreddningen vid Halkosaari.

Den preliminära kostnadsberäkningen för hela projektet är cirka 72 milj. euro.

Projektkort riksväg 18 Laihela–Seinäjoki (på finska, pdf, vayla.fi)

Förklaring av kartmarkeringar:

Punainen = keskikaiteellinen ohituskaista, vihreä = hanke, sininen = nelikaistainen osuus, ympyrä = eritasoliittymän rakentaminen, neliö = eritasoliittymän parantaminen.

Uppdaterad: 26.05.2023