Dagligt underhåll och väghållning

En betydande del av finansieringen för väghållning används till skötsel och underhåll.

Nivån på skötseln och underhållet av landsvägarna i NTM-centralen i Södra Österbottens område bestäms av riksomfattande riktlinjer för verksamheten, underhållsnivån styrs utöver av riktlinjerna dessutom av anslagen som finns till förfogande. En stor utmaning med avsikt på vägarnas och broarnas skick är att massan och måtten för tunga fordon har ökat. Klimatförändringen gör att vägarna och konstruktionerna slits snabbare och ökar behovet av finansiering.

Länk till Trafikledsverkets webbsida om underhåll av vägnätet:

Vinterunderhåll

Kvalitetsnivån på vinterunderhållet av vägar grundar sig på riksomfattande riktlinjer för verksamheten. Nivån på kvalitetskraven för vägar fastställs enligt trafikmängden, vägens funktionella klass och trafikens sammansättning i sex vinterunderhållsklasser på huvudvägarna samt i tre underhållsklasser på gång- och cykelvägar. När vinterunderhållsklassen fastställs beaktas utöver klasskriterierna även lokala förhållanden, trafikens karaktär och kvalitativa koppling till servicenivån på kommunernas vägnät. Vid behov kan servicenivån höjas under en viss tid eller lokalt med riktade underhållsåtgärder längs på förhand identifierade utmanande vägavsnitt eller om trafikmängden ökar exempelvis under tiden som det ordnas ett större evenemang. Klimatförändringen utmanar vinterunderhållet av vägarna i allt större utsträckning i och med att medeltemperaturerna stiger, vilket påskyndar snabba förändringar i väglaget och orsakar halka och lokalt kraftiga snöansamlingar.

Skötsel av trafikmiljön

Skötsel av trafikmiljön omfattar bland annat skötsel av grönområden, röjningar och borttagning av sand.

Grönområdena längs landsvägarna har delats in i tre huvudunderhållsklasser genom att granska trafikledens status i vägnätet, markanvändningen och miljön. Vinterunderhållsklassen bestämmer hur ofta och brett slåtter utförs samt nivån och omfattningen på andra underhållsarbeten i grönområdet. Målet med underhållet är utöver trafiksäkerhet dessutom att ta hänsyn till miljön och tillgängliga resurser för underhåll samt att minska de skadliga verkningarna av farledshållningen och trafiken för den naturliga mångfalden.

Den viktigaste underhållsåtgärden i vägmiljön med avsikt på trafiksäkerhet och underhåll är att hålla frisiktsområdena öppna. Slybestånd försämrar sikten och det blir svårare att observera trafikmärken. Sly hindrar vattenströmningen i diken och gör att det lättare bildas snödrivor. Slyet kan också skada brokonstruktioner. Genom att röja sly upprätthålls också vägstrukturens skick.

I underhållsentreprenaderna innefattar beläggningslappningarna lappningar för hand av enskilda beläggningsskador som riskerar trafiken och stör körkomforten. En skild lappningsentreprenad ansvarar för det maskinella lappningsarbetet.

Skötsel av grusvägar

Grusvägens skick består av strukturellt skick och av vägytans skick. Det strukturella skicket hos grusvägen påverkas med underhåll, med vilket säkerställs grusvägens farbarhet och konstruktionernas funktion. Skicket på grusvägens yta påverkas med skötsel, med vilken säkerställs vägens dagliga trafikerbarhet. Karakteristiskt för grusvägar är snabba förändringar i vägens skick. I många fall uppstår förändringarna genom samverkan av vatten och trafik. Grusvägens yta och struktur är utsatta för den största belastningen när det finns för mycket vatten i slitlagret och de underliggande konstruktionerna under våren, hösten eller under varma perioder på förvintern.

Klimatförändringen har ökat extrema väderleksförhållanden. Således antas att trafikerbarhetsproblemen på grusvägarna kommer att öka ytterligare. Höst- och vintermenföre har blivit vanligare och kan vara ett värre problem än det traditionella menföret på våren. På våren gör sol, torrt och varmare väder att menföresläget blir bättre, men den enda hjälpen för fuktigt menföre i slutet av året är köldgrader. Detta betyder också att det är en utmaning att hålla ytan på grusvägarna jämn under senhösten. Betydelsen av att underhålla dräneringen av grusvägar framhävs.

Vägbelysning

Under planeringsperioden sparar man på kostnaderna för vägbelysning och energin som går åt till vägbelysningen genom att släcka ner den på natten och sanera belysningen med energieffektivare LED-teknik. Även släckning av belysningen sommartid tillämpas under 12 veckor, från vecka 20 till vecka 32. Energibesparande lösningar för med sig kostnadsinbesparingar och även koldioxidutsläppen minskar. Saneringen av vägbelysningen utförs inom ramen för tillgänglig finansiering och enligt planen om målen för utveckling av vägbelysningen som gjordes upp våren 2020. Under planeringsperioden måste även rivning av de äldsta belysningsavsnitten på de minst trafikerade vägarna såsom även möjligheterna att utöka nedsläckningen nattetid.

Uppdaterad: 02.06.2023