Kolletivtrafik

NTM-centralen i Södra Österbottens har fastställt målen för kollektivtrafikens servicenivå i sitt behörighetsområde Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten åren 2023–2027 i växelverkan med områdets kommuner. Målet för fastställande av servicenivån är att beskriva vilken servicenivå som eftersträvas med beaktande av behovet hos områdets invånare att röra sig, statens och kommunernas mål, utbudet av marknadsbaserad trafik och NTM-centralen i Södra Österbottens anslagsram.

Bild 4. NTM-centralen i Södra Österbottens mål för servicenivån inom kollektivtrafiken åren 2023–2027. Till den högsta servicenivån klass 1 hör förbindelseavsnittet Vasa–Seinäjoki, Seinäjoki-Ilmajoki-Kurikka-Kauhajoki, Seinäjoki-Lappo-Kauhava-Pedersöre-Karleby-Kannus och Jakobstad–Pedersöre. Till den näst högsta klassen 2 hör förbindelseavsnittet Vasa–Malax, Vasa-Närpes-Kristinestad, Vasa–Laihela, Vasa–Storkyro, Vasa–Vörå, Vasa–Korsholm–Nykarleby–Jakobstad–Larsmo/Kronoby–Karleby, Karleby–Kaustby–Vetil, Kannus-Toholampi, Seinäjoki-Storkyro, Seinäjoki-Kuortane och Seinäjoki-Alavus-Etseri. De övriga förbindelseavsnitten hör till klass 3. Dessutom har veckoslutsanknytningar anvisats till förbindelseavsnitten Vasa–Närpes–Kaskö, Kannus-Toholampi-Lestijärvi, Vimpeli-Alajärvi-Lappo, Soini-Kuortane-Seinäjoki, Etseri–Alavus–Seinäjoki och Östermark–Kauhajoki–Kurikka–Ilmajoki–Seinäjoki.
Bild 4. NTM-centralen i Södra Österbottens mål för servicenivån inom kollektivtrafiken åren 2023–2027. Till den högsta servicenivån klass 1 hör förbindelseavsnittet Vasa–Seinäjoki, Seinäjoki-Ilmajoki-Kurikka-Kauhajoki, Seinäjoki-Lappo-Kauhava-Pedersöre-Karleby-Kannus och Jakobstad–Pedersöre. Till den näst högsta klassen 2 hör förbindelseavsnittet Vasa–Malax, Vasa-Närpes-Kristinestad, Vasa–Laihela, Vasa–Storkyro, Vasa–Vörå, Vasa–Korsholm–Nykarleby–Jakobstad–Larsmo/Kronoby–Karleby, Karleby–Kaustby–Vetil, Kannus-Toholampi, Seinäjoki-Storkyro, Seinäjoki-Kuortane och Seinäjoki-Alavus-Etseri. De övriga förbindelseavsnitten hör till klass 3. Dessutom har veckoslutsanknytningar anvisats till förbindelseavsnitten Vasa–Närpes–Kaskö, Kannus-Toholampi-Lestijärvi, Vimpeli-Alajärvi-Lappo, Soini-Kuortane-Seinäjoki, Etseri–Alavus–Seinäjoki och Östermark–Kauhajoki–Kurikka–Ilmajoki–Seinäjoki.

Målen för servicenivån har fastställts för trafikens servicenivå, kvalitetsaspekter och kollektivtrafikens viktigaste knutpunkter. NTM-centralens fastställande av trafikens servicenivå omfattar den kommungränsöverskridande trafiken mellan kommuncentren. Fastställande av servicenivån innefattar tågtrafik samt marknadsbaserad och avtalsgrundad busstrafik.

Enligt trafikmålen för fastställande av servicenivån har olika mål ställts upp för de olika förbindelseavsnitten. Förbindelseavsnitt av klass 1 utgör områdets kollektivtrafikkorridorer. Syftet med dessa är att öka användningen av kollektivtrafik och att betjäna olika resenärsbehov på ett mångsidigt sätt. Oftast har dessa förbindelseavsnitt täckande tågförbindelser som kompletteras av bussar. Förbindelseavsnitt av klass 2 utgör områdets basförbindelser. Målet med förbindelseavsnitten är att skapa förbindelser som betjänar förvärvsarbete, studier och utförande av ärenden. Förbindelseavsnitt av klass 3 betjänar i första hand skolelevernas och studerandenas behov av att röra sig. Utöver dessa klasser har för en del kommuner som ligger långt från stambanan ställts upp mål om anknytningsförbindelser till tågen under veckosluten.

Under planperioden är målet att skapa smidiga kollektivtrafiktjänster som är lätta att använda och att intensifiera växelverkan mellan kollektivtrafiken och hela trafiksystemet. Kollektivtrafikens konkurrensförmåga kan förbättras med god passagerarinformation och genom att marknadsföra kollektivtrafiken såsom även med olika kvalitetsfaktorer som förbättrar reseupplevelsen. Rapporteringen av passagerarantalet har förändrats och erbjuder noggrannare information om olika förbindelseavsnitts resepotential och bidrar till att utveckla kollektivtrafiken som helhet.

NTM-centralen i Södra Österbotten har identifierat bättre kundinformation som ett av de viktigaste målen. Trafiken som NTM-centralen köper upp finns på ett tillförlitligt sätt i en reseguide, den riksomfattande ruttguiden opas.matka.fi. Målet är att utöver tillförlitlig rutt- och tidtabellsinformation ska dessutom prisuppgifterna finnas i ruttguiden. I början av planeringsperioden borde i samband med ruttguidens ruttsökning erhållas information om det högsta priset på en enkelbiljett som man köper i bussen i kollektivtrafik som NTM-centralen har köpt upp. Dessutom borde uppföljning av fordonen i realtid vara möjligt i framtiden.

I början av år 2022 har NTM-centralen i Södra Österbotten konkurrensutsatt merparten av kollektivtrafiken som den ordnar. Huvudparten av nyttjanderättsavtalen är 2-åriga med möjlighet till ett optionsår. Dessutom finns två avtal som har gjorts upp för fem år.

Uppdaterad: 24.05.2023