Kolletivtrafik

På NTM-centralens område har den eftertraktade servicenivån för kollektivtrafiken fastställts till slutet av år 2022.


 

Målet för kollektivtrafikens servicenivå under åren 2019–2022. Till den högsta servicenivåklassen V hör förbindelserna Vasa-Seinäjoki, Vasa-Laihela, Vasa-Malax och Seinäjoki-Ilmajoki. Till den näst högsta klassen VI+ hör förbindelserna Vasa-Storkyro, Vasa-Korsholm-Jakobstad-Larsmo-Pedersöre-Karleby-Kannus, Seinäjoki-Lappo-Kauhava samt Kauhajoki-Kurikka-Ilmajoki. Till förbindelseklass VII hör Storå, Bötom, Östermark, Kaskö, Soini, Vindala, Lappajärvi, Evijärvi, Perho, Halsua, Lestijärvi, Korsnäs. Övriga kommuner hör till klassen VI.
 
Arbetet med att fastställa servicenivån utfördes i samarbete med kommunerna och landskapsförbunden. När servicenivån fastställs i framtiden kommer den även att omfatta målen för servicenivån för de viktigaste hållplatserna (knuthållplatser och kommunernas centrumhållplatser). Med varje kommun avtalas inom vilken tid kommunens centrala hållplats byggs och om ansvarsfördelningen.

Under planperioden är målet att skapa smidiga kollektivtrafiktjänster som är lätta att använda och att intensifiera växelverkan mellan kollektivtrafiken och hela trafiksystemet. Utöver detta är målet att öka efterfrågan på kollektivtrafik i specifika områden och på förbindelseavsnitt i stadsregionerna i Karleby, Seinäjoki och Vasa. I övriga områden intensifieras samarbetet med kommunerna för att få till stånd nya, flexibla transportlösningar. På vägavsnitt med tätare bosättning utvecklas utbudet av kollektivtrafik och bland annat utbudet av turer för att locka ytterligare resenärer.

Lagen om transportservice trädde i sin helhet i kraft 1.7.2018. I lagen fastställs bland annat att väsentliga uppgifter som gäller transporttjänster öppnas såsom uppgifter om tidtabeller och priser. Dessutom föreslås att olika biljett- och betalningssystem utvecklas så att de kan samordnas. Målet är att trafiktjänsterna så väl som möjligt ska nå alla och att de ska kunna förenas på ett ändamålsenligt sätt.

Inom ramen för kollektivtrafiken har trafikeringsavtal om ca 400 bussturer slutits med trafikanterna. Avtalen upphör vid olika tidpunkter och de är som längst i kraft till slutet av år 2024. Efter avtalsperioden är det möjligt att fortsätta trafiken i form av marknadsbaserad trafik eller köptrafik i enlighet med serviceavtalsförordningen.

Effekterna av coronaviruset för kollektivtrafikaktörerna kartlades i en enkät

Medlemsenkäten som Linja-autoliitto gjort om coronavirusets effekter skickades till verkställande direktörerna i medlemsföretagen 13.8.2020.  Svarstiden upphörde 18.8., dvs. innan alla läroinrättningar hade påbörjat läsåret 2020-2021. I enkäten utreddes den marknadsbaserade trafikens, stads- och stadsregionmyndigheternas, NTM-centralens, de kommunala skolskjutsarnas samt beställningstrafikens och bussturismens lägesbild.

Av svarspersonerna meddelade 85 % att företagets omsättning har minskat med mer än 30 %. Av svarspersonerna meddelade 66 % att företagets omsättning har minskat med mer än 50 %. De flesta företagen har fortfarande personal som är permitterad och bussar som är satta ur trafik.

Företagsstödskanaler, stödfördelningsgrunder, stödbelopp och handläggningstider var det som hyvydsakligen kritiserades – Statskontoret är den mest använda stödkanalen. Av svarspersonerna meddelade 66 % att de har fått företagsstöd från någon kanal, 20 % svarade att de inte har fått stöd.

Under våren och sommaren var det i praktiken helt stopp i beställningstrafiken och bussturismen. Av svarspersonerna meddelade 63 % att beställningstrafikens och bussturismens volym endast är 0–10 % jämfört med normalläget.

När trafikanterna svarade på enkäten, hade läsåret 2020–2021 ännu inte börjat i alla skolor, vilket betyder att passagerarmängderna troligen ökar under hösten, om den andra coronavirusvågen blir svagare.