Kolletivtrafik

På NTM-centralens område har den eftertraktade servicenivån för kollektivtrafiken fastställts till slutet av år 2022.

Förslag till mål för kollektivtrafikens servicenivå
Bild 4. Målet för kollektivtrafikens servicenivå under åren 2019–2022. Till den högsta servicenivåklassen V hör förbindelserna Vasa-Seinäjoki, Vasa-Laihela, Vasa-Malax och Seinäjoki-Ilmajoki. Till den näst högsta klassen VI+ hör förbindelserna Vasa-Storkyro, Vasa-Korsholm-Jakobstad-Larsmo-Pedersöre-Karleby-Kannus, Seinäjoki-Lappo-Kauhava samt Kauhajoki-Kurikka-Ilmajoki. Till förbindelseklass VII hör Storå, Bötom, Östermark, Kaskö, Soini, Vindala, Lappajärvi, Evijärvi, Perho, Halsua, Lestijärvi, Korsnäs. Övriga kommuner hör till klassen VI.

Arbetet med att fastställa servicenivån gjordes i samarbete med kommunerna och landskapsförbunden. I framtiden kommer servicenivån att fastställas även på basis av målen för servicenivån på de viktigaste hållplatserna (knutpunktshållplatserna och kommunernas centrumhållplatser) såsom även målen i anslutning till digitalisering såsom biljett- och betalningssystem och uppföljning av trafiken i realtid. Med varje kommun avtalas inom vilken tid kommunens centrala hållplats byggs och om ansvarsfördelningen.  

Lagen om transportservice trädde i kraft i sin helhet 1.7.2018. I lagen bestäms bland annat att väsentliga uppgifter som gäller transporttjänster, såsom tidtabeller och pris, ska öppnas upp. Lagen förpliktar också att olika biljett- och betalningssystem utvecklas så att de kan samordnas. Målet är att trafiktjänsterna så väl som möjligt ska nå alla och att de ska kunna förenas på ett ändamålsenligt sätt. 

Under planperioden är målet att skapa smidiga kollektivtrafiktjänster som är lätta att använda och att intensifiera växelverkan mellan kollektivtrafiken och hela trafiksystemet. Utöver detta är målet att öka efterfrågan på kollektivtrafik i specifika områden och på förbindelseavsnitt i stadsregionerna i Karleby, Seinäjoki och Vasa. I övriga områden intensifieras samarbetet med kommunerna för att få till stånd nya, flexibla transportlösningar. För att locka fler resenärer på vägavsnitt med tätare bosättning utvecklas utbudet av kollektivtrafik med bland annat snabbare turer och turer som specifikt riktar in sig på pendlare och studeranden.  

Inom kollektivtrafiken konkurrensutsätts nu den största delen av köptrafiken. De nya avtalsperioderna är i kraft 1.6.2022–9.6.2024. Avtalen kan förlängas med option tills 8.6.2025. Efter avtalsperioden är det möjligt att fortsätta trafiken i form av marknadsbaserad trafik eller köptrafik i enlighet med serviceavtalsförordningen. 

Kollektivtrafiken har drabbats hårt av coronan. I värsta fall har omsättningen minskat mer än 50 % och resenärerna förväntas inte återkomma till kollektivtrafikens särskilt snabbt.