Trafiksäkerhet

Under planperioden uppnås de största effekterna för trafiksäkerheten genom att förbättra

  • trafikarrangemangen på riksväg 3 i Laihela
  • landsväg 724 mellan Storviken och Metviken i Vasa
  • riksväg 8 mellan Vassor och Ölis i Korsholm och Vörå
  • stamväg 68 i centrum av Vindala
  • riksväg 19 mellan Seinäjoki och Lappo genom att bygga omkörningsfiler och förbättra den planskilda anslutningen vid Atria.
  • stamväg 68 viadukten i Kållby och den planskilda anslutningen i Edsevö.

Trafiksäkerheten förbättras också med ändringar av hastighetsbegränsningarna, genom att göra vibrationsmarkeringar i mitt- och kantlinjerna då beläggningar förnyas på de livligast trafikerade vägavsnitten och genom att minska trafiken med hjälp av ägobyten och olika planer för privatvägar. Vägräcken förlängs och standarden höjs så att den motsvarar nuvarande anvisningar på huvudvägarna och de viktigaste regionvägarna. Några lättrafikleder byggs med kommunal finansiering. Skogar röjs längs vägkanten i områden med hjortdjursfara. Trafikens säkerhet och smidighet förbättras vid några av de mest problematiska landsvägsanslutningarna.

På samma sätt som tidigare år utarbetas varje år 1–2 regionala säkerhetsplaner som omfattar flera kommuner (år 2020 påbörjas planerna för Kaustby-Vetil och Seinäjoki). Tyngdpunkten i planerna ligger på små åtgärder som främjar trafiksäkerheten (till exempel övergångsställen och förbättring av dem, farthinder, röjning av sikthinder) och justering av hastighetsbegränsningar. Dessutom aktiveras kommunernas trafiksäkerhetsarbete och insikterna om och planeringen av trafiksystem som främjar hållbar trafik kommer att öka allt mer.

NTM-centralen i Södra Österbotten samarbetar med övriga aktörer för att främja trafiksäkerhetsfostran, -upplysning och -information och för att rikta övervakningen (till exempel Trafikskyddet, Polisen). En olycka är ofta resultatet av flera faktorer och en medveten risktagning minskar effekterna av de investeringar som gjorts i infrastrukturen. Därför är det alltid en viktig del av trafiksäkerhetsarbetet att påverka människors val och attityder och att övervakningen är trovärdig.

Olyckor med personskador i vårt område

I NTM-centralen i Södra Österbottens område har olyckorna med personskador minskat avsevärt snabbare än gränsvärdet som Trafikledsverket har utfärdat. Däremot har man inte förmått minska antalet olyckor med dödlig utgång tillräckligt med väghållningsåtgärder, exempelvis år 2019 var mycket dåligt med avsikt på dessa olyckor.

Olyckor med personskador som utgång under åren 2008–2019 på landsvägarna i NTM-centralen i Södra Österbottens område. Olyckor med personskador som utgång har minskat från 390 år 2008 till 201 år 2019. Mellan åren 2008 och 2015 har antalet olyckorna med personskador som utgång minskat i cykler om ca 3–4 år, då antalet olyckor har minskat för att återigen öka. Olyckor med personskador som utgång har minskat jämnt från totalt 341 år 2015 till 201 år 2019. Trafikledsverket har ställt upp gränsvärdet 253 för år 2019.  Antalet olyckor med dödlig utgång har minskat med 3–4 års mellanrum för att återigen öka. Med avsikt på dödsfallen var 2012 det värsta året, då det inträffade 33 olyckor med dödlig utgång. Det minsta antalet olyckor med dödlig utgång (13) inträffade år 2018. År 2019 ökade antalet igen till 21 olyckor, medan Trafikledsverkets gränsvärde var 11.

Kartapplikationen som visar olyckorna på kartan ger information om vägtrafikolyckor i Finland, som kommit till polisens kännedom. Källmaterialet är statistiken över vägtrafikolyckor under åren 2015–2019, i vilken uppgifterna grundar sig på information om vägtrafikolyckor som sparats i polisens datasystem. Polisens uppgifter kompletteras med bland annat Trafikledsverkets information. Polisens statistik över vägtrafikolyckor innefattar uppgifter om vägar och händelser på alla landsvägar, såväl privata som kommunala vägar.

Djurolyckor i vårt område

Under årens lopp har djurolyckorna ökat i NTM-centralen i Södra Österbottens område. Från år 2009 till 2019 har älgolyckorna som kommit till polisens kännedom i genomsnitt ökat. Undantaget var år 2016 då det verkligen många älgolyckor inträffade i synnerhet i Kust-Österbottens viltvårdsdistrikts område. Enligt Viltcentralens statistik har rådjursolyckorna ökat med till och med 78 % på några år.

​​​​​​​

Älgskadeolyckorna skilt för varje viltvårdsdistrikt (kommit till polisens kännedom) åren 2009–2019 på NTM-centralen i Södra Österbottens landsvägar. I Kust-Österbotten har älgskadeolyckorna ökat avsevärt från år 2009 till 2019. År 2009 inträffade 60 älgskadeolyckor, medan 155 olyckor inträffade år 2019. Motsvarande siffror för Österbotten är 61 och 115. I Kust-Österbotten har älgskadeolyckorna varierat i perioder om tre år, då det tredje året alltid har varit det värsta. År 2016 var det värsta året med sammanlagt 169 olyckor. I Österbotten har antalet älgskadeolyckor varit förhållandevis jämnt fördelade i fyra års perioder för att sedan alltid öka till lite högre antal.

​​​​​​​

Djurolyckorna (Viltcentralens statistik) under åren 2017–2019 på NTM-centralen i Södra Österbottens område (innefattar även gator). Älgskadeolyckorna har ökat med ca 9 % från år 2017 till 2019. Olyckorna med vitsvanshjort har minskat med ca 13 % från år 2017. Rådjursolyckorna har ökat med till och med 78 %.