Underhåll av vägnätet

I underhållet av beläggningarna riktas basfinansieringen fortsättningsvis i huvudsak till det livligt trafikerade vägnätet. Under de senaste åren har finansieringen knappast alls gett möjligheter till att förbättra vägkonstruktionen.

Omloppstiden för nya beläggningar beror utöver på finansieringen även på utvecklingen av bitumenpriset. Varje år beläggs ca 250–300 km väg med basfinansieringen, vilket gör att huvudvägarnas beläggningar kan hållas huvudsakligen i nuvarande skick. Särskilt i det lågtrafikerade vägnätet fortsätter beläggningarna dock att förfalla. Mängden underhållslappningar ökar allteftersom vägnätet får sämre skick och underhållslappningarna huvudsakligen övergår till underhållsentreprenaden. Mer uppmärksamhet än tidigare fästs vid dränering och vägrenarnas skick. Vägmarkeringarna hålls i tillfredsställande skick.

År 2020 har tilläggsfinansiering beviljats, med vilken vägarna repareras, beläggs och konstruktionen förbättras i synnerhet på regionvägar med medellivlig trafik, som har reparationsbehov och som är viktiga för näringslivet. Med anslagen för år 2020 kan till och med ca 450 km väg beläggas, av vilket ca 20 km är gång- och cykelvägar. Oljepriset och därav beroende bitumenpriset har varit särskilt lågt år 2020, vilket betyder att med ca 21 miljoner euro i anslag har man fått proportionellt fler beläggningskilometer.

​​​​​​​

NTM-centralen i Södra Österbottens beläggningsobjekt år 2020 (lättrafikleder med grönt). Största delen (ca 340 km) av beläggningsmängden (ca 460 km) ligger i huvudvägnätet och på regionvägarna. De största beläggningsobjekten har legat på riksväg 13, 8, 18 och 19 samt på stamväg 63. Av regionvägarna har de flesta beläggningarna gjorts på landsvägarna 749, 672 och 673. På lättrafiklederna har beläggningsarbetet varit mest omfattade i Korsholm, Jakobstad och Larsmo.

Under de senaste åren har konstruktionerna på grusvägarna utförts med finansiering för basväghållningen på ca 5–6 kilometer per år. I de regionala underhållsentreprenaderna har man varit tvungen att slopa dessa projekt och använda pengarna för menföreskrossgrus i syfte att säkerställa grusvägarnas trafikerbarhet. Konditionsnivån på andra grusvägar kan försämras, eftersom man måste minska mängden grusningar och dikningar och vintrarna kan vara milda och kortare än tidigare. På NTM-centralen i Södra Österbottens område är grusvägarnas specialproblem ytmenföret som under de senaste åren har förekommit ofta även på hösten och till och med på vintern.