Navigeringsmeny
EPO TLS Tienpidon rahoitus

Vägnätets tillstånd och finansieringen för väghållning

Det primära målet för väghållningen är att hålla trafiknätet i dagligt framkomligt skick och skötseln på en nöjaktig nivå. De nuvarande anslagen för väghållningen har endast räckt till lätta skötsel- och underhållsåtgärder, vilket har lett till att vägnätet förfaller allt snabbare. Riks- och stamvägarna har hållits i huvudsakligen gott skick, medan skicket i det övriga vägnätet, i synnerhet lågtrafikerade, belagda vägar har försämrats ytterligare. Grusvägarnas trafikerbarhet har störts av tidsmässigt tilltagande ytmenföre under årets olika årstider.

Bild 8. NTM-centralen i Södra Österbottens beläggningsprogram, programmets längd, beläggningsanslagen och landsvägar i dåligt skick under åren 2013–2023. År 2022 omfattade beläggningsprogrammet ca 194 km. Från år 2013 till år 2016 ökade beläggningsprogrammets längd från 299 kilometer till 482 kilometer, efter vilket programmet minskade fram till år 2019 då det omfattande endast cirka 140 kilometer väg. Finansieringen följde också samma trend och var lägst år 2019 med endast cirka 6 milj. euro. År 2020 ökade finansieringen till 21 milj. euro och år 2022 minskade den till cirka 13 milj. euro. När det gäller finansieringen är prognosen för år 2023 cirka 11,0 milj. euro med cirka 115 kilometer som motsvarande beläggningskilometer. Andelen vägar i dåligt skick i huvudvägnätet var cirka 46 km år 2013 och prognosen för år 2023 är cirka 71 km. När det gäller andra vägar var andelen vägar i dåligt skick år 2013 endast 197 kilometer tills att andelen ökade fram till år 2016 då andelen redan var cirka 760 kilometer. Efter detta har andelen hållits på förhållandevis samma nivå fram till år 2020. Åren 2021 och 2022 har andelen vägar i dåligt skick ökat och prognosen för år 2023 är till och med 1212 kilometer.

Bild 8. NTM-centralen i Södra Österbottens beläggningsprogram, programmets längd, beläggningsanslagen och landsvägar i dåligt skick under åren 2013–2023. År 2022 omfattade beläggningsprogrammet ca 194 km. Från år 2013 till år 2016 ökade beläggningsprogrammets längd från 299 kilometer till 482 kilometer, efter vilket programmet minskade fram till år 2019 då det omfattande endast cirka 140 kilometer väg. Finansieringen följde också samma trend och var lägst år 2019 med endast cirka 6 milj. euro. År 2020 ökade finansieringen till 21 milj. euro och år 2022 minskade den till cirka 13 milj. euro. När det gäller finansieringen är prognosen för år 2023 cirka 11,0 milj. euro med cirka 115 kilometer som motsvarande beläggningskilometer. Andelen vägar i dåligt skick i huvudvägnätet var cirka 46 km år 2013 och prognosen för år 2023 är cirka 71 km. När det gäller andra vägar var andelen vägar i dåligt skick år 2013 endast 197 kilometer tills att andelen ökade fram till år 2016 då andelen redan var cirka 760 kilometer. Efter detta har andelen hållits på förhållandevis samma nivå fram till år 2020. Åren 2021 och 2022 har andelen vägar i dåligt skick ökat och prognosen för år 2023 är till och med 1212 kilometer.

Finansieringen för väghållningen år 2023

Det dagliga tillståndet på landsvägarna kan granskas i Fintraffics webbtjänst Liikennetilanne, där man kan granska trafikstörningar, vägarbeten, väglaget, viktbegränsningar och annan information på kartan.

Av trafiklägeskartan framgår också vinterunderhållsåtgärder på landsvägarna.

NTM-centralen i Södra Österbotten har cirka 54,11 miljoner euro i tillgängligt basväghållningsanslag för väghållningen år 2023.

NTM-centralen i Södra Österbotten har cirka 54,11 miljoner euro tillgängligt för väghållningen år 2023. Finansieringens (miljoner euro) olika användningsändamål visas på bilden nedan:

Bild 9. NTM-centralen i Södra Österbottens anslag år 2023 (miljoner euro) . Reparation 29,7 milj. euro, 55 %. Underhåll 22,9 milj. euro, 42 %.  Förbättring och planering 1,5 milj. euro, 3 %

Bild 9. NTM-centralen i Södra Österbottens anslag år 2023 (miljoner euro)

  • Reparation 29,7 milj. euro, 55 %
  • Underhåll 22,9 milj. euro, 42 %
  • Förbättring och planering 1,5 milj. euro, 3 %

Reparationen omfattar exempelvis beläggning, lappningar av beläggningen, vägmärkningar, broar och dyra broreparationer, utrustning och anordningar, trafikmärksreformen, menföresreparation av vägar, underhåll i anslutning till regionentreprenaderna osv.

Underhållet omfattar dagligt vägunderhåll såsom snöplogning på vintern, halkbekämpning mm. och på sommaren slåtter, skötsel av grusvägar osv.

Förbättring och planering innefattar byggprojekt, planering av dem samt förplaner och utredningar.

Reparation och förbättring innefattar också finansieringen för tilläggsprojekt som bestäms i riksdagen. riksdagens tilläggsprojekt.

Bild 10. Utvecklingen av NTM-centralen i Södra Österbottens finansiering (miljoner euro). Finansieringen för basväghållningen har huvudsakligen omfattat anslag för underhåll och förbättring samt landsvägsskötsel. Åren 2014–2016 har separat finansiering för mått och massa beviljats för reparation och underhåll av viktbegränsade broar. Åren 2016–2018 har utöver basfinansieringen erhållits separata reparationsskuldsanslag. Åren 2017–2020 anvisade riksdagen tilläggsfinansiering för beläggning osv. Finansieringen har varierat mellan åren 2012 och 2018 från 45–54,5 miljoner euro tills att den minskade drastiskt år 2019 till cirka 40 miljoner euro. År 2020 var finansieringen cirka 64,5 miljoner euro, efter vilket den har minskat. Prognosen för år 2023 är cirka 54,1 miljoner euro.

Bild 10. Utvecklingen av NTM-centralen i Södra Österbottens finansiering (miljoner euro). Finansieringen för basväghållningen har huvudsakligen omfattat anslag för underhåll och förbättring samt landsvägsskötsel. Åren 2014–2016 har separat finansiering för mått och massa beviljats för reparation och underhåll av viktbegränsade broar. Åren 2016–2018 har utöver basfinansieringen erhållits separata reparationsskuldsanslag. Åren 2017–2020 anvisade riksdagen tilläggsfinansiering för beläggning osv. Finansieringen har varierat mellan åren 2012 och 2018 från 45–54,5 miljoner euro tills att den minskade drastiskt år 2019 till cirka 40 miljoner euro. År 2020 var finansieringen cirka 64,5 miljoner euro, efter vilket den har minskat. Prognosen för år 2023 är cirka 54,1 miljoner euro.

Dessutom delar NTM-centralen i Södra Österbotten ut statsunderstöd för förbättring av privata vägar. År 2023 har Traficom beviljat cirka 2,4 miljoner euro för detta ändamål i vårt område.

Uppdaterad: 02.06.2023