Navigeringsmeny
EPO TLS Tienpidon rahoitus

Vägnätets tillstånd och finansieringen för väghållning

Det primära målet för väghållningen är att hålla trafiknätet i dagligt framkomligt skick och skötseln på en nöjaktig nivå. De nuvarande anslagen för väghållningen har endast räckt till lätta skötsel- och underhållsåtgärder, vilket har lett till att vägnätet förfaller allt snabbare. Riks- och stamvägarna har hållits i huvudsakligen gott skick, medan skicket i det övriga vägnätet, i synnerhet lågtrafikerade, belagda vägar har försämrats ytterligare. Grusvägarnas trafikerbarhet har störts av tidsmässigt tilltagande ytmenföre under årets olika årstider.

Det dagliga tillståndet på landsvägarna kan granskas i Traffic Management Finlands webbtjänst Trafikläget, där man kan granska trafikstörningar, vägarbeten, väglaget, viktbegränsningar och annan information på kartan. Av trafiklägeskartan framgår också vinterunderhållsåtgärder på landsvägarna.

NTM-centralen i Södra Österbottens beläggningsprogram, programmets längd, beläggningsanslagen och landsvägar i dåligt skick under åren 2013–2021. År 2020 omfattade beläggningsprogrammet ca 450 km. Från år 2013 till år 2016 ökade beläggningsprogrammets längd från 299 km till rentav 482 km, efter vilket programmet igen minskade till endast 140 km år 2019.  Finansieringen följde samma trend och den var lägst år 2019 med endast ca 6 miljoner euro och i år ca 21 miljoner euro. Finansieringsprognosen för år 2021 är ca 15 miljoner euro och motsvarande beläggningskilometer skulle vara ca 325 km. Andelen vägar i dåligt skick i huvudvägnätet var ca 46 km år 2013 och prognosen för år 2020 är ca 60 km. I fråga om andra vägar var andelen dåliga vägar bara 197 km år 2013 för att sedan öka till ca 760 km fram till år 2016. Efter detta har andelen vägkilometer i dåligt skick legat på förhållandevis samma nivå varje år och prognosen för år 2021 är 765 km.

Finansieringen för väghållningen år 2020

NTM-centralen i Södra Österbotten har anvisats ca 57,8 miljoner euro i anslag för väghållningen år 2020. Anslaget innefattar finansiering även för enskilda, små projekt som främjar trafiksäkerheten, näringslivets verksamhetsförutsättningar samt gång och cykling (tilläggsfinansieringsobjekt).

Beviljade anslag har kompletterats 13.3.2020 då NTM-centralen i Södra Österbotten beviljades sammanlagt ca 0,4 miljoner euro för att främja gång och cykling samt för ett koncentrerat planeringsprogram. Även väghållningen har fått tilläggsfinansiering på 1,77 miljoner euro för finansieringsbehoven i tilläggsprojekt för beläggning, restaurering av grusvägar, reparationer och beläggning av broar.

Den 11 maj har 2,88 miljoner euro beviljats i tilläggsfinansiering, av vilket 2,16 miljoner euro för beläggning och 0,72 miljoner euro för annan basväghållning. Även 6.6.2020 har ca 2,11 miljoner euro beviljats i tilläggsfinansiering för väghållning såsom trafikmärken enligt vägtrafiklagen, beläggningar, utrustning och anordningar, restaureringar och dräneringar av grusvägar. Junifinansieringen kompletterades 1.7.2020 då ca 1,66 miljoner euro beviljades i tilläggsfinansiering.

NTM-centralen i Södra Österbotten har ca 66,5 miljoner euro tillgängligt för väghållningen år 2020. Bilden nedan beskriver finansieringens (miljoner euro) olika användningsändamål:

Fördelningen av NTM-centralen i Södra Österbottens anslag för väghållningen år 2020:

  • Hantering av livscykel 52 % (34,8 miljoner euro)
  • Skötsel 29 % (19,1 miljoner euro)
  • Investeringar i förbättringar av trafikleder 7 % (4,5 miljoner euro)
  • Energikostnader 4 % (2,5 miljoner euro)
  • Separat finansiering (Riksdagen) 4 % (2,4 miljoner euro)
  • Reparation 3 % (2,3 miljoner euro)
  • Planering 1 % (0,6 miljoner euro)
  • Centraliserad planering ca 1 % (0,4 miljoner euro)

Livscykelhantering omfattar bl.a. beläggningar, lappningar av beläggningar, vägmärkningar, separata projekt, broar, riksdagens tilläggsfinansieringsprojekt (se tilläggsfinansiering 2020), utrustning och anordningar.

Utvecklingen av NTM-centralen i Södra Österbottens finansiering (miljoner euro) åren 2012–2020. Finansieringen för basväghållningen har omfattat huvudsakligen anslag för underhåll och förbättring samt landsvägsskötsel. Åren 2014–2016 har separat finansiering för mått och massa beviljats för reparation av viktbegränsade broar. Åren 2016–2018 har utöver basfinansieringen erhållits separata reparationsskuldsanslag. Åren 2017–2020 har riksdagen anvisat tilläggsfinansiering för bl.a. beläggningar. Åren 2012–2018 har finansieringen varierat mellan 45–54,5 miljoner euro tills den sjönk drastiskt år 2019 till ca 40 miljoner euro. Finansieringen för år 2020 var ca 64,5 miljoner euro, i synnerhet andelen för underhåll och förbättring ökade avsevärt.

 

Dessutom delar NTM-centralen i Södra Österbotten ut statsunderstöd för vägunderhåll på privata vägar. För år 2020 har Traficom beviljat ca 1,14 miljoner euro till vårt område för detta ändamål.