Navigeringsmeny
EPO TLS Tienpidon rahoitus

Vägnätets tillstånd och finansieringen för väghållning

Det primära målet för väghållningen är att hålla trafiknätet i dagligt framkomligt skick och skötseln på en nöjaktig nivå. De nuvarande anslagen för väghållningen har endast räckt till lätta skötsel- och underhållsåtgärder, vilket har lett till att vägnätet förfaller allt snabbare. Riks- och stamvägarna har hållits i huvudsakligen gott skick, medan skicket i det övriga vägnätet, i synnerhet lågtrafikerade, belagda vägar har försämrats ytterligare. Grusvägarnas trafikerbarhet har störts av tidsmässigt tilltagande ytmenföre under årets olika årstider. 

Päällystysohjelmien ja maanteiden huonokuntoisten päällysteiden pituudet sekä päällysteisiin käytetyt määrärahat (milj. €) vuosina 2013-2021 sekä ennuste vuodelle 2022

Bild 8. NTM-centralen i Södra Österbottens beläggningsprogram, programmets längd, beläggningsanslagen och landsvägar i dåligt skick under åren 2013-2022. År 2021 omfattade beläggningsprogrammet ca 237 km. Från år 2013 till år 2016 ökade beläggningsprogrammets längd från 299 kilometer till 482 kilometer, efter vilket programmet minskade fram till år 2019 då det omfattande endast cirka 140 kilometer väg. Finansieringen följde också samma trend och var lägst år 2019 med endast cirka 6 milj. euro. För år 2020 ökade finansieringen till 21 milj. euro och år 2021 minskade den till 15 milj. euro. När det gäller finansieringen är prognosen för år 2022 cirka 8,5 milj. euro med cirka 165 kilometer som motsvarande beläggningskilometer. Andelen vägar i dåligt skick i huvudvägnätet var cirka 46 km år 2013 och prognosen för år 2022 är cirka 100 km. När det gäller andra vägar var andelen vägar i dåligt skick år 2013 endast 197 kilometer tills att andelen ökade fram till år 2016 då andelen redan var cirka 760 kilometer. Efter detta har andelen hållits på förhållandevis samma nivå fram till år 2020. År 2021 har andelen vägar i dåligt skick ökat och prognosen för år 2022 är till och med 980 kilometer.

Finansieringen för väghållningen år 2022

Det dagliga tillståndet på landsvägarna kan granskas i Fintraffics webbtjänst Trafikläget, där man kan granska trafikstörningar, vägarbeten, väglaget, viktbegränsningar och annan information på kartan.Av trafiklägeskartan framgår också vinterunderhållsåtgärder på landsvägarna.

NTM-centralen i Södra Österbotten har cirka 59,6 miljoner euro tillgängligt för väghållningen år 2022.

NTM-centralen i Södra Österbotten har ca 59,62M€ miljoner euro tillgängligt för väghållningen år 2022. Finansieringens (miljoner euro) olika användningsändamål visas på bilden nedan:

Anslag för 2022

Bild 9. NTM-centralen i Södra Österbottens anslag år 2022 (miljoner euro)

  • Reparation 33, 01 milj. euro, 56 %
  • Underhåll 21,7 milj. euro, 36 %
  • Förbättring och planering 4,84 milj. euro, 8 %

Reparationen omfattar exempelvis beläggning, lappningar av beläggningen, vägmärkningar, broar och dyra broreparationer, utrustning och anordningar, trafikmärksreformen, menföresreparation av vägar, underhåll i anslutning till regionentreprenaderna och så vidare.

Underhållet omfattar dagligt vägunderhåll såsom snöplogning på vintern, halkbekämpning mm. och på sommaren slåtter, skötsel av grusvägar och så vidare.

Förbättring och planering innefattar byggprojekt, planering av dem samt förplaner och utredningar.

Reparation och förbättring innefattar också finansieringen för tilläggsprojekt som bestäms i riksdagen. riksdagens tilläggsprojekt.

Utvekclingen av finansieringen för basväghållning, miljoner euro

Bild 10. Utvecklingen av NTM-centralen i Södra Österbottens finansiering (miljoner euro). Finansieringen för basväghållningen har omfattat huvudsakligen anslag för underhåll och förbättring samt landsvägsskötsel. Åren 2014–2016 har separat finansiering för mått och massa beviljats för reparation och underhåll av viktbegränsade broar. Åren 2016–2018 har utöver basfinansieringen erhållits separata reparationsskuldsanslag. Åren 2017–2020 anvisade riksdagen tilläggsfinansiering för beläggning osv. Finansieringen har varierat under åren 2012 och 2018 från 45–54,5 miljoner euro tills att den minskade drastiskt år 2019 till cirka 40 miljoner euro. År 2020 var finansieringen cirka 64,5 miljoner euro, efter vilket den har minskat. Prognosen för år 2022 är cirka 59,62 miljoner euro.

Dessutom delar NTM-centralen i Södra Österbotten ut statsunderstöd för vägunderhåll på privata vägar. År 2022 har Traficom beviljat cirka 3,3 miljoner euro för ändamålet i vårt område.

Uppdaterad: 05.10.2022