Ravinnekiertotuki biokaasulaitoksille

Määräaikainen ravinnekiertotuki on valtakunnallinen tukijärjestelmä vuosina 2024-2026 Ravinnekiertotuki biokaasulaitoksille, piirros.

Ravinnekiertotuki on uusi tukijärjestelmä, jonka tavoitteena on luoda markkinat kierrätyslannoitteille ja siten edistää kierrätysravinteiden käyttöä sekä lisätä maatalouden ja vesienhoidon biomassojen käyttöä lannoitevalmisteiden raaka-aineena.

Ravinnekiertotuki on toimintatukea biokaasulaitokselle, joka tuottaa kotieläinlannasta ja vesienhoidosta peräisin olevasta kasvibiomassasta biokaasua ja pitkälle jalostettuja kierrätyslannoitevalmisteita, joita on helppo kuljettaa ja varastoida.

Valtion talouden kehyspäätöksissä on osoitettu vuosille 2022–2025 sekä 2023–2026 yhteensä noin 9 miljoonaa euroa (€) biokaasulaitosten ravinnekiertotalouden tukemiseen. Tuen valmistelusta vastasi Maa- ja metsätalousministeriö. Määrärahojen myöntämisestä ja maksamisesta vastaa kansallisesti Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Hae ravinnekiertotukea näin

Hakuaika alkaa 13.3.2024 kello 07:30 ja päättyy 10.4.2024 kello 16:15. Ravinnekiertotukea voi hakea sähköisillä hakemuslomakkeilla Hae avustuksia.fi -palvelussa. Tutustu huolella haku- ja valintakriteereihin ennen hakemista.

Haun tarjouskilpailun ensimmäisen kahden viikon aikana eli 27.3. kello 00:00 saakka vastauksia voidaan pyytää kirjallisesti kysymyksiin ja kysymykset vastauksineen julkaistaan tällä verkkosivulla. Kysymyksiä voidaan esittää suomeksi tai ruotsiksi sähköpostilla osoitteeseen [email protected]. Neuvonta sulkeutuu 28.3. haun päättymiseen saakka.

Lisätietoa:

Olli Salo, projektipäällikkö, p. 0295 022 073
[email protected]
Varsinais-Suomen ELY-keskus

Hakuinfossa esitetyt kysymykset ja vastaukset

 • Täyttämisessä ja muissakin asioissa ohjeita saa ennen hakuajan alkamista. Tarjouskilpailun ensimmäisen kahden viikon aikana vastauksia voidaan pyytää kirjallisesti kysymyksiin, ja kysymykset vastauksineen julkaistaan ravinnekiertotuen verkkosivulla kaikkien nähtäväksi. Valtiokonttori neuvoo hakemisen teknisissä kysymyksissä arkisin, mutta sisältökysymykset pitää selvittää ennen haun alkua tai kirjallisesti haun ensimmäisen kahden viikon aikana.

 • Kyllä, jokaiselle laitokselle tehdään erillinen hakemus.

 • Samalla tavoin kuin puhdistamolietteet, myöskään tätä lietettä ei voida prosessoida samalla linjastolla tuetun toiminnan kanssa.

 • Tuki maksetaan toteutuneen prosessoinnin perusteella, joten pienet muutokset lantamäärissä eivät haittaa. Ensimmäisellä kerralla haettua ja myönnettyä maksimaalista tukipottia ei kuitenkaan voida kasvattaa, mutta alaspäin sitä voidaan hieman säätää. Muutoksista on hyvä olla yhteydessä valtionapuviranomaiseen (Varsinais-Suomen ELY-keskus). Tuetussa toiminnassa tapahtuneet selkeät muutokset, kuten tilalisäykset jolta tukikelpoisia massoja toimitetaan, ilmoitetaan Varsinais-Suomen ELY-keskukselle.

 • Kahden maatilan perustama osakeyhtiö biokaasutoimintaan voi olla tuen piirissä, mutta tuettua lopputuotetta ei saa käyttää omalla maatilalla, vaan se on myytävä tai luovutettava markkinoille. Omaan käyttöön voidaan ottaa vain se osuus lopputuotteesta, jolle tukea ei haeta. Typpipitoiselle nestejakeelle ei tässä tukijärjestelmässä aseteta vaatimuksia, joten nestejaetta saa käyttää omilla maatiloilla vapaasti.

 • Tarjouskilpailussa ilmoitetaan tilakohtaisesti niin tarkka tonnimäärä kuin kyetään. Tämä voi perustua jo olemassa olevaan tietoon syntyvän lannan määrästä tai arvioon esimerkiksi eläinten lukumäärän perusteella. Tarjouskilpailussa vuotuisen tukikelpoisen massan ja koko toiminta-ajan tukikelpoisen massan määräksi ilmoitetaan vain yksi lukumäärä, ei vaihteluväliä.

 • Lähtökohtaisesti vain yksi. Jos määrärahaa jää käyttämättä, harkitaan toisen kierroksen järjestämistä.

 • Jokaisesta vesikasvierästä otetaan edustava näyte, josta toimija määrittää fosforipitoisuuden. Vesikasvien prosessoinnista ja markkinoille saattamisesta osana lannoitevalmistetta maksetaan sama määrä tukea, kuin millä tuensaaja on ilmoittanut käsittelevänsä fosforikilon lannasta.

 • Maatiloilla tehtävät voimassa olevat lanta-analyysit käyvät määrittämiseen. Fosforipitoisuus määritetään kerran vuodessa.

 • Tuki maksetaan aina biokaasulaitoksen vastaanottaman massan fosforipitoisuuden perusteella. Esimerkiksi jos nestejae erotellaan jo tilalla ennen kuljetusta, ei nestejaetta huomioida tuen maksussa.

  Huomaa, että separoidusta tai muuten käsitellystä lannasta pitää olla oma näyte.

 • Lähtökohtaisesti kaikkien lupien ja muiden edellytysten täyttämiseen aikaa on positiivisen tukipäätöksen saannista 12 kuukautta. Toimijasta riippumattomasta syystä voidaan myöntää hakemuksella 3 kuukautta lisäaikaa vielä tähän päälle täyttää edellytykset. Toimijalla on riski takaisinperintään. Valtiontukisääntelyn vuoksi kaasun on oltava kestävää ja tarjouskilpailuun osallistuessa hakemusten oltava jo vetämässä.

 • Tämän vastauksen antamiseen tarvitaan kaikki hakemuksessa pyydettävät tiedot, joten varmaa vastausta ei voida antaa ennen haun alkamista.

 • Toimija määrittää luotettavalla tavalla määrät. Laskentatapaan ei oteta kantaa.

 • Kyllä käytetään, mutta ravinnekiertotukiasetuksessa (81/2024) on tämän lisäksi asiaa koskevaa sääntelyä.

Uppdaterad: 04.04.2024