Koordinoiden rakennemuutokseen ja kohtaantoon -hanke


Koordinoiden rakennemuutokseen ja kohtaantoon -hanke edistää työllisyyttä, työvoiman liikkuvuutta ja alueen elinvoimaa. Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman ja Lapin ELY-keskuksen toteuttaman hankkeen toiminta-aika on 1.8.2021-31.12.2023. Hanke on 100-prosenttisesti ESR-rahoitteinen ja sen kokonaisbudjetti on 508 900 euroa.

Toimintaympäristö 

Viime vuosina Lappi on kohdannut niin negatiivisia kuin positiivisiakin rakennemuutoksia. Samalla maakuntaa on haastanut kohtaanto-ongelma, kun alueen avoimet työpaikat ja työnhakijat eivät kohtaa. Nämä kehityskulut ovat vahvistaneet tarvetta kehittää maakunnallista tiedolla johtamista sekä kykyä vastata rakennemuutoksiin ennakoivasti, jotta voimme tukea maakunnan elinvoimaa, työllisyyttä ja muutoskykyä jatkossakin. 

Tavoitteet ja toimenpiteet 

1. Elinvoimaa edistävä ennakoivan rakennemuutoksen toimintatapa

Hanke on työstänyt laajassa yhteistyössä toimintatapaa, joka tukee tuleviin rakenne- ja muihin muutostilanteisiin vastaamista. Hankkeessa on erilaisten paikallisten tapausesimerkkien avulla analysoitu rakennemuutostilanteita, nostettu esiin kehittämistarpeita ja tuettu toimintatapojen muutoksessa. Hankkeen tapausesimerkkeinä ovat toimineet Meri-Lapin teollinen rakennemuutos, Lapin matkailun rakennemuutos sekä Utsjoen paikallinen rakennemuutos. Eri toimijoiden yhteistyötä tukeva toimintamalli on laadittu ennakoivuuden, yhteisen tilannekuvan muodostamisen sekä toimenpiteiden koordinoinnin tueksi. Tutustu Kohti onnistunutta toimintaa rakennemuutoksissa 

Rakennemuutostilanteiden hoitaminen edellyttää laaja-alaisia toimenpiteitä, jotka voivat luoda haasteita toimijoiden välisen yhteistyön lisäksi myös yhteistyötahojen sisäiselle toiminnalle. Lapin ELY -keskuksessa rakennemuutos heijastuu laaja-alaisesti eri vastuualueille ja luo haasteita erityisesti tilannekuvan muodostamiselle ja toimenpiteiden koordinoinnille. On havaittu tarve kehittää myös ELY-keskuksen sisäisiä toimintatapoja ELY-keskuksen sisäisiä toimintatapoja, tiedolla johtamista, vuorovaikutusta ja viestintää rakennemuutostilanteissa. Hankkeen tavoitteena oli koordinoida ja yhteensovittaa eri toimijoiden tekemään työtä, tunnistaa ennakoiden tarvittavat toimenpidekokonaisuudet sekä tehdä päätöksiä ja kehittämistoimenpiteitä yhteisen ja olennaisen tiedon pohjalta ketterästi ja Lapin elinvoimaa edistäen. Tutustu Kuusi askelta kohti ketterää toimintatapaa rakennemuutoksissa.   

Hanke tukee lappilaisia toimijoita siinä, että jatkossa erilaisiin rakennemuutostilanteisiin kyetään vastaamaan vaikuttavammin ja ennakoivuutta vahvistaen. Tutustu Neljä askelta strategiseen ennakointiin.

Toimintatapatyön toimeksianto, eteneminen ja tulokset on kuvattu tarkemmin hankkeen taustaraportissa. Lue raportti tästä linkistä.
 

2. Tiedolla johtaminen

Hankkeen tavoitteena on kehittää läpileikkaavana kokonaisuutena tiedolla johtamisen toimintatapoja rakennemuutostilanteissa ja kohtaannon haasteissa.  Case-alueiden tilanteita tarkastelemalla on hankittu kokonaiskuvaa erilaisista tiedontarpeista, tiedon lähteistä sekä tiedontuotannon tavoista Lapissa. Toimimalla alueellisissa verkostoissa, osallistumalla erilaisiin tilaisuuksiin ja työpajoihin sekä tekemällä aktiivista yhteistyötä muiden kehittämishankkeiden kanssa on hahmotettu tiedolla johtamisen ja tilannehuonetoiminnan edistämistä Lapin alueella. 

Hanke on tukenut aluekehitystoimijoita ottamaan tiedolla johtamisen osaksi arjen työtä. Hanke on järjestänyt laajan tiedolla johtamisen perehdytyskokokonaisuuden, jossa eri teemoja ja ilmiöitä nivottiin osaksi kunkin omaa kehittämistyötä.  Lisätietoja tiedolla johtamisen perehdytyskokonaisuudesta tämän linkin kautta.

​​​​3. Työvoiman kohtaanto ja Lapin maahanmuuttostrategia  

Hankkeessa on kerätty käytännön tietoa erilaisista ratkaisuista kohtaannon haasteisiin. Työttömille työnhakijoille suunnattujen työllisyyskokeiluiden eli pilottien kautta on etsitty ratkaisuja kohtaannon haasteisiin erityisesti palvelurakenteen näkökulmasta.

Hankkeessa on suunniteltu ja toteutettu erilaisia palvelukokeiluita, joilla tuetaan työttömien työnhakijoiden työllistymistä. Kohderyhmänä kokeiluissa ovat alle 30-vuotiaat, yli 54-vuotiaat, täsmätyökykyiset sekä maahanmuuttaneet työnhakijat. Näiden pilottien pohjalta hankkeessa on laadittu kohtaannon ongelmista kohtannon ratkaisuihin -konsepti tukemaan yhä vaikuttavampien palvelujen kehittämiseksi Lapissa.

Lapin maahanmuuttostrategia 2030+ on laadittu osana hanketta, laajassa maakunnallisessa yhteistyössä. Strategia tähtää siihen, että Lappi on kaikille koti ja hyvä paikka elää, tehdä työtä, yrittää ja opiskella. Lisätietoa strategiatyöstä klikkaamalla tätä linkkiä.

 

​​​Ota meihin yhteyttä!

Projektipäällikkö, Satu Pekkala, [email protected], p. 0295 037 125
Projektisuunnittelija Sanna Peltoniemi, [email protected], p. 0295 037 407

Uppdaterad: 18.09.2023