Navigeringsmeny
Biomassoihin sisältyvien ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma 2

Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen

Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnens målet är att främja bearbetningen av gödsel, avloppsslam från reningsverk och andra motsvarande näringshaltiga biomassor i syfte att ta tillvara nödvändiga näringsämnen för jordbruket exempelvis genom att utveckla organiska gödselpreparat eller andra produkter av högre förädlingsgrad.

Regeringen godkände 5.3.2020 förordningen, med vilken understöd kan beviljas för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt investeringar som främjar återvinning av näringsämnen för åren 2020-2022. År 2023 fick försöksprogrammet fortsatt finansiering för perioden 2023-2024. Inom ramen för försöksprogrammet beviljades understöd för projekt som främjar återvinning av biomassor och näringsämnen för första gången åren 2016-2018.

NTM-centralen i Södra Österbotten ansvarar för verkställandet av det riksomfattande försöksprogrammet.

Programmets mål

Med försöksprogrammet finansieras forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt tillhörande investeringar, som främjar återvinning av näringsämnen i biomassa. Målet är att främja bearbetningen av näringsämnen i biomassa, produktion och produktutveckling av återvinningsgödselpreparat, logistiken och servicelösningar när det gäller återvinning av näringsämnen samt utveckling av produkter med hög förädlingsgrad ur biomassa. 

Med biomassa avses den bionedbrytbara andelen i produkter, avfall och rester som härstammar från jordbruket, inklusive växt- och animaliska substanser, skogsbruket och produktionsområden i anslutning till dessa samt från fiskeriet och vattenodling samt biogaser och den bionedbrytbara delen i industriavfall och samhällsavfall.

Ansökan är öppen både för forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt och för investeringar relaterade till start av produktionsverksamhet

Finansieringsansökan för Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen är öppen!  Följande ansökningsperioder slutar 31.10.2023 kl 16.15.

Kontakta gärna Anja Norja om du har en projektidé i åtanke.

Observera att om genomförandet av projektet fordrar tillstånd från en myndighet (bygglov, miljötillstånd), förutsätts ett lagakraftvunnet beslut för att bidrag ska kunna beviljas.

Projektansökningar med bilagor skickas till:

Om du använder den elektroniska blanketten blir behandlingstiden för ditt ärende kortare. Du får genast en kvittering om sändningen lyckades, blanketten registreras i den elektroniska ärendehanteringskön samma dag och du kan inkludera bifogade filer (max. 40 Mb). Om bilagorna är många, kan de skickas i flera partier. Vänligen använd pdf-format för bilagorna.

Se tipsen för att skapa en bra finansieringsansökan, undertexter på svenska (youtube.com)

Aktuellt

Kommande ansökningsperioder

Nästa ansökningsperiod slutar 31.10.2023 kl 16.15.

Ansökningsperioderna för år 2024 gäller forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt. Ansökningsperioderna slutar enligt följande:

  • 31.1.
  • 30.4.
  • 30.9.

Återvinningen av näringsämnen presenterades på Okra-lantbruksutställningen 5–8.7.2023

Sanna Tikander (i mitten) och Anja Norja (till höger) intervjuades på programscenen av Hannakaisa Markkanen från Jord- och skogsbrukministeriet (till vänster).

Jord- och skogsbruksministeriet samt NTM-centralerna i Södra Österbotten och i Egentliga Finland deltog i Okra-lantbruksutställningen med temat återvinning av näringsämnen som del av den gemensamma utställningsavdelningen för Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde. På avdelningen presenterades försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen och stödet för återvinning av näringsämnen (Ravinnekiertotuki). Okra ordnades i Oripää 5–8.7.2023 och hade under fyra dagar ca 83 000 besökare.

På mässavdelningen presenterade sakkunniga olika finansieringsmöjligheter för företag och andra aktörer som var intresserade av återvinningen av näringsämnen. Det vimlade av besökare på avdelningen, bland annat svarade nästan 400 personer på frågesporten som gällde återvinning av näringsämnen. Besökarna kunde också bekanta sig med prover av återvunnen gödsel som framställts i projekt med finansiering från försöksprogrammet samt torvfria växtunderlag och markförbättrande fibrer. Avdelningen besöktes även av den nya jord- och skogsbruksministern Sari Essayah.

Läs mer (ely-keskus.fi)

Arbetet med hållbar cirkulär ekonomi framskrider – Biolan Oy:s produktionsanläggning för biofiber i Eura är färdig

I tisdags, den 7:e februari, var det i Eura dags för öppningen av en produktionsanläggning för biofiber. Anläggningen är unik även på internationell nivå. Biolans biofiberanläggning har fått finansiering från riksomfattande Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen. Läs mer från meddelande.

Uppdaterad: 21.11.2023