Navigeringsmeny
Biomassoihin sisältyvien ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma 2

Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen 2020 - 2022

Återvinning av näringsämnen är en del av regeringsprogrammet

I statsminister Sanna Marins regeringsprogram är fortsättningen av spetsprojektet för kretsloppsekonomi inskriven. Målet är att främja bearbetningen av gödsel, avloppsslam från reningsverk och andra motsvarande näringshaltiga biomassor i syfte att ta tillvara nödvändiga näringsämnen för jordbruket exempelvis genom att utveckla organiska gödselpreparat eller andra produkter av högre förädlingsgrad.  

Regeringen godkände 5.3.2020 förordningen, med vilken understöd kan beviljas för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt investeringar som främjar återvinning av näringsämnen för åren 2020-2022. Inom ramen för försöksprogrammet beviljades understöd för projekt som främjar återvinning av biomassor och näringsämnen för första gången åren 2016-2018. 

NTM-centralen i Södra Österbotten ansvarar för verkställandet av det riksomfattande försöksprogrammet.

Programmets mål

Med försöksprogrammet finansieras forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt tillhörande investeringar, som främjar återvinning av näringsämnen i biomassa. Målet är att främja bearbetningen av näringsämnen i biomassa, produktion och produktutveckling av återvinningsgödselpreparat, logistiken och servicelösningar när det gäller återvinning av näringsämnen samt utveckling av produkter med hög förädlingsgrad ur biomassa. 

Med biomassa avses den bionedbrytbara andelen i produkter, avfall och rester som härstammar från jordbruket, inklusive växt- och animaliska substanser, skogsbruket och produktionsområden i anslutning till dessa samt från fiskeriet och vattenodling samt biogaser och den bionedbrytbara delen i industriavfall och samhällsavfall.

 

Aktuellt

Öppningen av den följande ansökningsomgången förbereds

Beredningen av den första ansökningsomgången ur försöksprogrammet pågår. Målet är att den första ansökningsomgången i anslutning till programperioden 2020-2022 ska öppnas under juni månad. Ansökningsanvisningen och ansökningsblanketterna läggs ut på denna sida så snart som möjligt. Följ med hur situationen utvecklas. 

Det nya programmets webbsidor uppdateras

Försöksprogrammets första programperiod genomfördes 2016-2018. Projekt i anslutning till denna programperiod pågår fortfarande. Observera att materialet i anslutning till den första programperioden finns på webbsidan Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen 2016-2018 (ntm-centralen.fi). På sidan finns material i anslutning till försöksprogrammets andra period. Den andra treåriga programperioden pågår under åren 2020-2022.  

När nya projekt bereds och ansöks är det viktigt att observera att materialet som hör samman med den nya programperioden används i beredningen. De uppdaterade ansökningsblanketterna läggs ut på programmets webbsidor under den närmaste framtiden.