Navigeringsmeny

Understöd för främjande av fiskerihushållningen

Understöd för främjande av fiskerihushållningen

Fiskerimyndigheterna vid närings-, trafik- och miljöcentralerna i Lappland, Norra Savolax och Egentliga Finland beviljar årligen understöd för projekt som främjar fiskeri och för fiskeriområdesverksamhet ur de medel som insamlats via fiskevårdsavgiften.

Ansökningstiden är i huvudsak årsskiftet. Mer information om hur man ansöker om understöd fås från NTM-centralen.

Specialunderstöd beviljas för regionala utvecklings-, försöks-, utbildnings-, utrednings- och upplysningsprojekt som främjar planering, verkställande, styrning och utveckling av hållbart nyttjande och vård av fiskevattnen samt fiskeövervakning och rådgivning om fiskeribranschen. Understöd kan sökas av samfund och företag med rättshandlingsförmåga.

Understöd för fiskeriområdesverksamhet kan sökas av fiskeriområdena.

För beviljande av understöd tillämpas lagen om fiske (379/2015) och statsunderstödslagen (688/2001)


Aktuellt

Understöd till främjande av fiskeri är öppet för ansökan från NTM-centraler fr o m den 1.1.-31.1.2024.

Fiskerimyndigheterna vid närings-, trafik- och miljöcentralerna i Lappland, Norra Savolax och Egentliga Finland beviljar specialunderstöd för projekt som främjar fiskeri och allmänna stöd till fiskeriområdes-verksamhet.

Ansökningstid för års 2024 anslag är 1.1.-31.1.2024.

Specialunderstöd för regionala utvecklings-, försöks-, utbildnings-, utrednings- och upplysningsprojekt som förbättrar planering, genomförande, styrning och utveckling av ett hållbart nyttjande och hållbar vård av fiskevattnen samt kostnader för fiskeövervakning.

Understöd kan sökas av samfund och företag med rättshandlingsförmåga.

De specifika insatsområdena som gäller för ansökan år 2024:

  • främjande av intresset för fritidsfiske
  • verkställande av fiskeriområdets nyttjande- och vårdplan: uppföljningen och regleringen av fiskbestånd och fisket, åtgärder som tryggar fiskarnas naturliga livscykel
  • utveckling av fiskeriövervakningen

Vid beviljande av stöd beaktas projektets effekter, omfattning, innovativitet, lönsamhet och målgrupp.

Projekten kan också genomföras inom verksamhetsområdet för flera än en NTM-central. Ansökan riktas till den NTM-central inom vars verksamhetsområde verksamheten huvudsakligen äger rum.

Understöden är prövningsbaserade och beviljas inom ramen för det disponibla medel jord- och skogsbruks-ministeriet angivit. NTM-centralen kan reservera en del av anslaget och dela ut det senare. Ansökningar som inkommer efter tidsfristen kan övervägas för att finansieras tilldelning om anslagssituationen så tillåter.

Den som ansöker om statsunderstöd ska försäkra att sanktionerna mot Ryssland inte gäller den sökande eller dennes förmånstagare eller underleverantörer. Sökanden ska lämna en försäkran om sanktioner i e-tjänsten i samband med att ansökan om understöd lämnas in. Beslut som gäller ansökan om understöd kan fattas först efter att myndigheten har tagit emot försäkran om sanktioner.

Inlämnande av stödansökan för projekt

Rekommenderat söksätt: E-tjänst och ansökningsblankett (Regionförvaltningens e-tjänst). Ansökningen kan sparas som utkast och du kan återkomma senare o fortsätta på den. I e-tjänsten går ansöknings process enkelt till och kunden kan följa med sitt ärende på e-tjänstens arbetsbord. I e-tjänsten används stark autentisering. Märk: De projekt som blivit beviljade understöd under år 2019 kan inte lämna en ändringsansökan i e-tjänsten, utan de ska lämna in med en ansökningsblankett (se "alternativt ansökningssätt" nedan).

Alternativt ansökningssätt: Utskrivbar ansökningsblankett/Ansökningsblankett som går spara: Ansökningsblankett för främjande av fiskerihushållningen fylls i och a) sparas och sänds till det NTM-centrals registratorskontor var understödet ansöks, elektroniskt som bilaga via NTM-centralens allmänna ärendeblankett (kan innehålla bilagor upp till 40 Mb) eller b) skrivs ut och sänds som post till den NTM-central varifrån understödet ansöks.

Allmänt stöd för fiskeriområdenas verksamhet som fiskeriområden kan ansöka.

Ansökningsblankett för fiskeriområdesverksamhet fylls i och a) sparas och till det NTM-centrals registratorskontor var understödet ansöks, elektroniskt som bilaga via NTM-centralens allmänna ärendeblankett (kan innehålla bilagor upp till 40 Mb) eller b) skrivs ut och som post till den NTM-central varifrån understödet ansöks.

NTM-centralen i Egentliga Finland, som svarar för ansökningar för projekt som ska genomföras i landskapen Egentliga Finland, Satakunta, Österbotten, Mellersta Österbotten, Södra Österbotten, Nyland, Kymmenedalen och Södra Karelen.
NTM-centralen i Norra Savolax, som svarar för ansökningar för projekt som ska genomföras landskapen i Norra Savolax, Södra Savolax, Norra Karelen, Mellersta Finland, Birkaland, Päijänne-Tavastland och Egentliga Tavastland.

NTM-centralen i Lappland, som svarar för ansökningar för projekt som ska genomföras i landskapen Lappland, Norra Österbotten och Kajanaland.

Ansökan om utbetalning för främjande av fiskerihushållningen och utredning över medlen för fiskeriområdens verksamhetsbidrag

NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret) behandlar utredningarna för fiskeriområdenas verksamhetsbidrag och utbetalningsansökningarna för prövningsbaserade projekt för att främja fiskerihushållningen:

I fall understöd har sökts elektroniskt via Regionförvaltningens e-tjänst, lämna in utbetalningsansökan med bilagor i e-tjänstens tjänstekatalog under utbetalningar.

Ifall understöd har sökts med en utskrivbar blankett, lämna in utbetalningsansökan eller utredning över fiskeriområdets verksamhetsbidrag elektroniskt till myndighetens registratorskontor, som bilaga till NTM-centralens allmänna ärendeblankett eller direkt till UF-centrets betalningsenhet. Mer information om ansökan om utbetalning och blanketter fås på UF-centrets webbplats.


Regional information


Uppdaterad: 08.01.2024