Navigeringsmeny

Kolttalain mukainen maan myynti - ingressi sv

Markförsäljning enligt skoltlagen

 

NTM-centralen i Lappland kan sälja maximalt fem hektar mark för bostadsbyggande till en skolt som bor inom skoltområdet. Till en lägenhet som redan ägs av en skolt kan tilläggsområden säljas. Mark kan också säljas för småföretagsverksamhet. I Keväjärvi finns det fortfarande lediga tomter som är avsedda för användning enligt skoltlagen och där kommunaltekniken är färdig. Det är fortfarande möjligt att överföra besittningen från Forststyrelsen.  

När du planerar att förvärva mark, ska du kontakta NTM-centralen i Lappland eller landsbygdsnäringsmyndigheten i Enare kommun. De har aktuell information  om de lediga tomterna i Keväjärvi. Om du önskar en tomt från ett annat skoltområde än Keväjärvi, ska du kontakta NTM-centralen i Lappland. NTM-centralen i Lappland utreder tillsammans med Forststyrelsen om det är möjligt att överföra det område du föreslår till användning enligt skoltlagen.

Vi rekommenderar att du alltid kontaktar NTM-centralen i Lappland innan du lämnar in ansökan, särskilt när du önskar få mark från andra ställen än  de färdiga tomterna i Keväjärvi.

Villkor för sökanden vid markförvärvning

  • Du är en skolt  
  • Du bor stadigvarande inom skoltområdet  
  • Du är 18-49 år vid tidpunkten för ansökan om mark. Av särskilda skäl kan man avvika från åldersgränsen, varvid personen kan vara högst 55 år.  
  • Din ekonomiska ställning, dina förhållanden och personliga egenskaper är du en sådan person att det kan anses ändamålsenligt att stöda dig. Sökandens och partnerns inkomster, förmögenhet och övriga omständigheter beaktas.  
  • Årsinkomsterna är högst 42 600 € (ensamboende) eller 55 000 € (av makarna sammanlagt). Barntillägg 2 100 €/barn under 18 år som hör till hushållet.  
  • Skoltlagen (253/1995)
  • Skoltförordningen (133/1997)
  • Jord- och skogsbruksministeriets beslut om gränser för maximiinkomster enligt skoltlagen (43/2012)

Process vid markansökning

Du kan gå vidare till att fylla i ansökan om mark när du har hittat ett lämpligt markområde. Kom ihåg att läsa ansökan med anvisningar och fyll i den omsorgsfullt. Kontrollera innan du lämnar in ansökan att du uppfyller villkoren för markmottagare enligt skoltlagen. Lämna in ansökan om mark jämte bilagor till landsbygdsnäringsmyndigheten i Enare kommun. Landsbygdsnäringsmyndigheten ger ett utlåtande om ansökan och skickar ansökan jämte utlåtande till NTM-centralen i Lappland. Ansökan blir anhängig när den har lämnats in till NTM-centralen i Lappland.

Processens framskridande när du ansöker om mark som förvaltas av NTM-centralen i Lappland (Keväjärvi tomter)

NTM-centralen i Lappland behandlar ansökan. Man kan även begära utlåtande om ansökan av skoltrådet. NTM-centralen i Lappland granskar om sökanden och ansökan uppfyller villkoren för beviljande av mark och fattar beslut i ärendet.  

Processens framskridande när du ansöker om mark som förvaltas av Forststyrelsen

NTM-centralen i Lappland behandlar ansökan. Man kan även begära utlåtande om ansökan av skoltrådet. Om de villkor som gäller sökanden och övriga lagstadgade villkor (bl.a. areal och användningsändamål) uppfylls, inleder NTM-centralen i Lappland en diskussion med Forststyrelsen om överföring av besittningen.

Om det inte finns något hinder för överföring av besittningen, gör NTM-centralen en framställning till Forststyrelsen om överföring av besittningen av det outbrutna området. Forststyrelsen ger ett utlåtande om framställningen och överför framställningen om besittningsöverföring jämte utlåtanden till jord- och skogsbruksministeriet för behandling. Jord- och skogsbruksministeriet meddelar beslut i ärendet. Därefter fattar NTM-centralen i Lappland beslut om markförsäljning.

Förbered dig på en längre handläggningstid från Forststyrelsen till NTM-centralen i en situation som kräver överföring av besittningen.

Köp

Du kan ansöka om bygglov redan på basis av försäljningsbeslut. NTM-centralen i Lappland ställer upp ett byggvillkor i försäljningsbeslutet enligt vilket markaffär ska göras och byggandet inledas senast inom tre år från markförsäljningsbeslutet. Köpebreven kan undertecknas tidigast efter besvärstiden för markförsäljningsbeslutet. Köpebreven upprättas i det skede då NTM-centralen i Lappland har försäkrat sig om att byggandet kommer att genomföras. Om du ansöker om statligt lån för byggandet, undertecknar man markköpshandlingen och det statliga lånet för byggandet samtidigt.

Ansökningsblanketten (572) finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Mer information:

  • överinspektör Inka Ahonen, NTM-centralen i Lappland, tel. 0295 037 096, e-post: fö[email protected]
  • lantbrukssekreterare Minna Pulju (Enare kommun, landsbygdsväsendet,) tfn 040 357 6077, e-post: [email protected]

Regional information


Uppdaterad: 17.11.2023