Navigeringsmeny
Rahoitus ja avustukset - Ympäristövastuualue

Finansiering och understöd - Ansvarsområdet för miljö

NTM-centralernas ansvarsområden för miljö och naturresurser utfärdar behovsprövade statsunderstöd från miljöministeriets och jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområden. Dessutom kan man ansöka om behovsprövade understöd för ersättning av skador orsakade av fridlysta arter.

Aktuella ansökningar

Behovsprövade statsunderstöd (ansökningstid på hösten)

Sista ansökningsdag var den 30.11.2023.

Fortlöpande ansökningstid:

Andra ansökan / ersättingar:

Anvisningar för uträttande av ärenden elektroniskt

Vi rekommenderar att en del av understöden söks elektroniskt via regionförvaltningens e-tjänst. Anvisningar för hur e-tjänsten används:

Ansökan om utbetalning

NTM-centralernas och AN-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret) sörjer för uppgifter som hänför sig till utbetalningen av miljöunderstöd För att understödet ska betalas ut krävs det att sökanden har ett finansieringsbeslut från NTM-centralen för detta ändamål. Understödet betalas ut mot faktiska kostnader.


Regional information


Uppdaterad: 16.04.2024