Navigeringsmeny
Rahoitus ja avustukset - Ympäristövastuualue

Finansiering och understöd - Ansvarsområdet för miljö

NTM-centralernas ansvarsområden för miljö och naturresurser utfärdar behovsprövade statsunderstöd från miljöministeriets och jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområden. Dessutom kan man ansöka om behovsprövade understöd för ersättning av skador orsakade av fridlysta arter.

Aktuella ansökningar

Ansökningstid 15.9–31.10.2022

Ansökningstid 18.10–30.11.2022

Fortlöpande ansökningstid:

Andra ansökan / ersättingar:

Anvisningar för uträttande av ärenden elektroniskt

Vi rekommenderar att en del av understöden söks elektroniskt via regionförvaltningens e-tjänst. Anvisningar för hur e-tjänsten används:

Ansökan om utbetalning

NTM-centralernas och AN-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret) sörjer för uppgifter som hänför sig till utbetalningen av miljöunderstöd För att understödet ska betalas ut krävs det att sökanden har ett finansieringsbeslut från NTM-centralen för detta ändamål. Understödet betalas ut mot faktiska kostnader.


Regional information


Genvägar

Allmänna ärendeblanketter

På andra webbplatser

E-tjänst

Miljöministeriet

Uppdaterad: 27.10.2022