Stöd för iståndsättning och vård av vårdbiotoper enligt naturvårdslagen

Gamla ängar, hagmarker och skogsbeten kan iståndsättas med stöd av den nya naturvårdslagen.  Stöd beviljas för iståndsättning, till exempel inhägnande av betesmark, röjning av trädbestånd eller mejning av torrängar eller vassruggar. Målet med stödet är att återuppta vården av våra mest värdefulla vårdbiotoper och utvidga vårdbiotopernas areal. Vårdbiotoperna är vår mest mångsidiga natur och de är viktiga livsmiljöer för många arter.

Innehållet på denna sida kan också läsas i en PDF-fil på skoltsamiska, enaresamiska och nordsamiska:

 

För vilket slags objekt kan man ansöka on stöd?

 • Objektet är för närvarande ovårdat.
  • Objektet ingår inte i ett miljöavtal.
 • Undantag är objekt med särskilda artvärden, till exempel en hotad art. Åtgärderna får dock inte vara desamma som de som redan finansieras med ett miljöavtal.
 • Objektet har inte beviljats annat stöd för samma åtgärder.
 • Objektets naturvärden har utretts tillräckligt
  • Utredningen kan vara NTM-centralens eller Forststyrelsens inventering av vårdbiotoper eller en myndighets bedömning av objektets naturvärden.
 • Stöd beviljas för vårdbiotoperna med de mest värdefulla naturvärdena.
  • Objekt i Natura- och naturskyddsområden eller vårdbiotoper som inventerats som värdefulla (värdefulla objekt på landskapsnivå och riksnivå) prioriteras.
  • Objekt med anspråkslösare naturvärden kan stödjas enligt prövning. Till exempel kan ett objekt som ligger nära värdefulla vårdbiotoper lämpa sig om det fortfarande har drag av vårdbiotop.
  • Värdefulla objekt har kartlagts vid inventeringarna av vårdbiotoper. Initiativet till iståndsättning med hjälp av stödet kan också komma från NTM-centralen eller Forststyrelsen, som har information om de mest värdefulla objekten inom sitt verksamhetsområde.
  • I fråga om nya livsmiljöer (dikesrenar, kraftledningsområden e.d.) kan stöd beviljas endast för objekt där särskilt värdefulla vårdbiotoparter har utvecklats.
 • För objektet utarbetas en vårdplan som ska godkännas av NTM-centralen. Vid behov kan även NTM-centralen, eller för skyddsområdenas del Forststyrelsen, göra upp en vårdplan.
 • Iståndsättningsobjekten planeras i samarbete med markägaren och för skötseln behövs alltid markägarens tillstånd.

Vad finansieras med stödet?

 • Stödet beviljas som en vara eller tjänst.
  • NTM-centralen, eller i skyddsområdena Forststyrelsen, kan till exempel leverera stängselmaterial till objektet och även finansiera röjningar, slåtter eller till exempel uppförande av stängsel.
 • Stödet är i huvudsak av engångsnatur och beviljas för grundläggande iståndsättning.
  • Från fall till fall kan även vårdåtgärder som utförs under flera år finansieras. Ett sådant objekt kan vara ett objekt som inte kan vårdas med ett miljöavtal för jordbruket eller som har en hotad art som kräver särskild vård.
 • Grundläggande iståndsättning kan vara till exempel inhägnande av betesmark, mindre röjningar, mejning av vass eller slåtter av äng för hand.
 • Efter iståndsättningen med stödet enligt naturvårdslagen ska vården fortsätta, till exempel med miljöavtal för jordbruket.

Vilka objekt är inte lämpliga för stöd?

 • Med stödet kan man inte finansiera till exempel iståndsättning av åker eller skogsmark. Objektet ska vara gammal vårdbiotop eller så ska där ha utvecklats värdefulla arter som är typiska för vårdbiotoper.
 • Med stödet kan man inte finansiera anläggning av äng eller torräng till exempel genom plantering eller sådd.
 • Nya livsmiljöer (till exempel impediment, kraftledningsområden e.d. som inte har betydande artvärden).

 Vem kan ansöka on stöd?

 • Stöd kan beviljas fysiska personer, företag, andra sammanslutningar eller offentliga samfund med undantag av staten.
 • Om stöd söks för mark som ägs av någon annan, ska ansökan innehålla markägarens skriftliga samtycke.

Gör så här

Bakgrund och lagstiftning

Miljöministeriet startade livsmiljöprogrammet Helmi 2020. Programmet Helmi tar tag i den största orsaken till utarmningen av den finska naturen: att livsmiljöerna minskar och kvaliteten försämras. Vårdbiotoperna är vår mångsidigaste och mest hotade natur. Stödet enligt naturvårdslagen finansieras av miljöministeriet.


Regional information


Uppdaterad: 05.06.2023