Hyppää sisältöön
Navigointivalikko

 

Avaa chat-ikkuna
Avustukset vesistö-, vesitalous- ja kalataloushankkeisiin - ingressi

Harkinnanvaraiset valtionavustukset vesien- ja merenhoidon sekä vesistö-, vesitalous- ja kalataloustoimenpiteiden toteuttamiseen

  • Huom! Vuonna 2024 myönnettävien avustusten haku on päättynyt 30.11.2023.

Avustusta voidaan myöntää yleishyödyllisiin hankkeisiin, joiden tarkoituksena on muun muassa edistää vesistöjen monipuolista käyttöä ja hyvää tilaa, turvata luonnon monimuotoisuutta, vahvistaa uhanalaisten tai vaarantuneiden kalakantojen elinvoimaisuutta tai vähentää tulva- ja kuivuusriskejä. Tukea voidaan myöntää myös vesiluonnonvarojen kestävää käyttöä edistäviin kehittämishankkeisiin. Hankkeen kustannusten tulee olla kohtuulliset sillä saavutettaviin hyötyihin nähden ja avustuksen saajan tulee kyetä vastaamaan hankkeen toteutuksesta ja avustuksen käytöstä. Yksityiskohtaisemmin avustusperusteet on kuvattu valtioneuvoston asetuksessa vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta (714/2015).

Mikäli myönnettävällä avustuksella tuetaan taloudellista toimintaa, noudatetaan EU:n valtiontukisääntöjä (asetuksen 714/2015 pykälät 2a- ja 2b).

Avustettavat hankkeet

Vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden toteuttaminen

Avustukset vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden toteuttamiseen on tarkoitettu vesienhoidon toteutusta sekä vesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä palveleviin hankkeisiin. Ensisijaisia ovat konkreettiset, pinta- tai pohjavesien tilaa parantavat hankkeet vesistöissä ja valuma-alueilla. Avustusta voidaan myöntää hankkeeseen, jonka kohdevesistö on hyvää huonommassa tilassa tai tilan säilymiseen kohdistuu riski. Toimenpiteiden ensisijaisena tavoitteena on parantaa vesien tilaa.

Vesien hyvän tilan tavoite edellyttää useissa sadoissa järvi-, joki-, rannikko- ja pienvesikohteissa ulkoisen kuormituksen vähentämistä sekä vesien kunnostustoimia. Hankkeeseen voi kuulua sekä vesistössä että valuma-alueella tehtäviä vesiensuojeluratkaisuja, pois lukien maanparannusaineiden peltolevitys tai toimenpiteet, joihin on käytettävissä muuta julkista rahoitusta. Hankkeilta toivotaan entistä vahvempaa valuma-aluelähtöistä yhteistyötä sekä toisiaan tukevien hankkeiden järjestelmällistä toteuttamista. Tavoitteiden toteuttamiseksi tuetaan myös kuntien, yritysten, yhdistysten ja muiden paikallisten yhteisöjen muodostamien yhteistyöverkostojen toimintaa ja kehittymistä.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmilla toteutetaan vesienhoitosuunnitelmien toimeenpanoa voimassaolevan lainsäädännön puitteissa. Suojelusuunnitelman keskeinen tavoite on tunnistaa pohjavedelle ihmistoiminnasta aiheutuvat riskit sekä siinä esitettyjen toimien avulla ennaltaehkäistä pohjaveden laadun heikkeneminen ja turvata alueen pohjaveden kemiallinen ja määrällinen tila. Suojelusuunnitelman laatimisen ja päivittämisen tulisi kohdistua erityisesti vesienhoidossa tunnistetuille riskipohjavesialueille. Avustusta voidaan myöntää kunnille pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen ja suunnitelmien päivittämiseen.

Vesitalouden ja vesiluonnonvarojen kestävän käytön hankkeet

Vesitalouden ja vesiluonnonvarojen kestävän käytön hankkeissa avustusta voidaan myöntää vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa sekä vesitalouden varautumista ja riskienhallintaa parantavien tulvasuojelu- ja muiden hankkeiden sekä vesiluonnonvarojen kestävää käyttöä edistävien kehittämis- ja investointihankkeiden tukemiseen.

Vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavina toimenpiteinä tukea voidaan myöntää vesistötoimenpiteille tulvariskienhallintasuunnitelmien mukaiseen tulvariskien hallintaan ja muiden vesitaloudellisten riskien ja haittojen vähentämiseen sekä vesistöjen monipuolisen käytön ja hoidon edistämiseen. Tukea voidaan myöntää myös yhteisiin ojitushankkeisiin osallistumista varten hakijalle, joka ei voi saada maatalouden rakennetukea.

Vesiluonnonvarojen kestävää käyttöä edistävinä hankkeina tukea myönnetään vesitaloussektorin kokeilu-, investointi- ja vientitoimintaa sekä innovatiivisia julkisia hankintoja ja niihin liittyviä toimintamalleja edistäville hankkeille.

Kalataloudelliset kunnostukset

Kalataloudellisissa kunnostuksissa avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, joiden tavoitteena on edistää kalan kulkua, kalakantojen luontaista lisääntymistä tai parantaa mahdollisuuksia kestävään kalastukseen. Hankkeilla pyritään erityisesti vahvistamaan uhanalaisten tai vaarantuneiden kalakantojen elinvoimaisuutta.

Avustettavia hankkeita voivat olla esimerkiksi kalakantojen luontaisten lisääntymisalueiden kunnostaminen, kalateiden rakentaminen ja vaelluskalojen luontaisen elinkierron turvaaminen. Etusijalle asetetaan kohteet, jotka on mainittu alueellisissa kalataloudellisissa kunnostusohjelmissa tai vesienhoidon toimenpideohjelmissa.

Avustusta myönnetään ensisijaisesti hankkeeseen, joka palvelee useita edellä mainittuja tavoitteita.

Tarkempaa tietoa:

Hankkeen toteuttaminen

Avustuksen saamiseksi hakijan tulee yleensä olla rekisteröitynyt yhdistys, vesialueen osakaskunta, kalatalousalue, vesilain mukainen yhteisö, kunta tai yritys. Mikäli myönnettävällä avustuksella tuetaan taloudellista toimintaa, noudatetaan EU:n valtiontukisääntöjä.

Avustuksen maksamisen edellytyksenä on, että avustuksen saajalla on tarvittavat vesilain sekä muun lainsäädännön mukaiset luvat ja oikeudet hankkeen toteuttamiseen. Avustusta voidaan myöntää myös hankkeen suunnitteluun ja lupamaksuihin.

Rahoitusta voidaan myöntää hankkeelle enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hankkeilla tavoitellaan pitkäkestoisia vaikutuksia vesien tilaan, minkä vuoksi ensisijaisia ovat laajat hankekokonaisuudet ja eri toimijoiden yhteistyöhankkeet.

Avustettavat kustannukset

Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää hankkeen suunnittelusta, toteutuksesta ja hallinnoinnista aiheutuviin kustannuksiin, hankkeen luvista perittäviin maksuihin sekä säädös- ja lupavelvoitteiden täyttämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Avustuksen suuruus on pääsääntöisesti enintään 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Kustannuksiin voidaan sisällyttää talkootyötä, jonka arvona pidetään 20 euroa tunnilta työntekijää kohden, 40 euroa tunnilta traktoria tai moottorityökonetta kohden ja 10 euroa tunnilta pientä moottorikäyttöistä työkonetta (esim. mönkijä, moottorikelkka, niittokone tai moottorivene) kohden. Avustus maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella jälkikäteen.

Avustuksen hakeminen

Kalataloutta koskevat avustushakemukset tulee toimittaa seuraaville ELY-keskuksille:

  • Lapin ELY-keskukseen tulee toimittaa Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien alueilla toteutettavien hankkeiden avustushakemukset.
  • Pohjois-Savon ELY-keskukseen tulee toimittaa Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan maakuntien alueilla toteutettavien hankkeiden avustushakemukset.
  • Varsinais-Suomen ELY-keskukseen tulee toimittaa Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien alueilla toteutettavien hankkeiden avustushakemukset.

Tulvariskien hallintaa ja vesistöjen käyttöä koskevat avustushakemukset tulee toimittaa sille ELY-keskukselle, jonka toimialuetta hanke pääasiassa koskee.

Lisätietoja

Mahdolliset alueelliset lisätiedot saa esille tämän sivun Alueellista tietoa -valikosta.

 

Sisälletyt portletit

Alueellista tietoa


Ota yhteyttä

Päivitetty: 08.01.2024