Navigointivalikko

 

Avaa chat-ikkuna

Kunta- ja Järjestö-Helmi

Helmi-ohjelma on merkittävä keino Suomen luonnon köyhtymisen pysäyttämiseen. Helmi-ohjelmassa luonnon monimuotoisuutta vahvistetaan aktiivisilla suojelu- ja hoitotoimilla. Kunta- ja Järjestö-Helmi avustushaku tukee kuntien ja järjestöjen luonnon monimuotoisuutta edistäviä, elinympäristöjen tilaa parantavia hankkeita.

Vuoden 2024 avustushaku on päättynyt

Kunta- ja Järjestö-Helmen avustushaku oli viimeksi avoinna tammikuussa 2024. Hakemuksia saapui ennätykselliset 71 kappaletta ja avustusta haettiin noin 5 miljoonan euron edestä. Hakukierrokselle on osoitettu määrärahaa noin 3 miljoonaa euroa. Päätökset annetaan kevään aikana, hakemuksen tarkempaa tilaa voi seurata Aluehallinnon asiointipalvelusta. Myönteisen päätöksen saaneiden hankkeiden tulee valmistua viimeistään 31.10.2025 mennessä.

Uudenmaan ELY-keskus järjesti hakuinfon 11.12.2023. Diaesitys on saatavilla alla olevasta linkistä.

Tausta

Helmi-elinympäristöohjelma 2021–2030 vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja turvaa luonnon tarjoamia elintärkeitä ekosysteemipalveluja. Helmi-ohjelman keskeinen tavoite on tarkastella elinympäristöjä ja niiden tarvitsemia ennallistamis- ja hoitotoimia laajoina kokonaisuuksina ja usean toimijan yhteistyönä. Kunnostus- ja hoitotoimia keskitetään, jotta ne olisivat luonnon monimuotoisuuden kannalta mahdollisimman vaikuttavia. Ohjelman toimet perustuvat maanomistajien vapaaehtoisuuteen.

Kunta- ja Järjestö-Helmen avustushaulla saadaan laajennettua Helmi-ohjelman toimijajoukkoa.  Haku toteutetaan harkinnan mukaisin väliajoin Ympäristöministeriön päätöksellä. Avustushakujen toteuttaminen sekä niihin liittyvien valtionavustuspäätöksien tekeminen on keskitetty koko maan osalta Uudenmaan ELY-keskukselle.

Uudenmaan ELY-keskus on järjestänyt Kunta- ja Järjestö-Helmen hakukierroksia vuosina 2021 ja 2022. Näiden hakukierrosten myötä myönteisen avustuspäätöksen on saanut 106 hanketta, joille avustusta on myönnetty yhteensä n. 7,3 miljoonaa euroa.

Vuoden 2024 haku

Hankkeiden toivotaan sisällöllisesti painottuvan mahdollisimman tehokkaasti konkreettisiin toimiin, vaikka inventointi- ja suunnittelukustannusten sisällyttäminen hankkeisiin onkin edelleen mahdollista. Hankkeelle voidaan lukea eduksi toimenpiteiden sijoittuminen Helmi-keskittymien yhteyteen tai toteutuksen painottuminen vuodelle 2024. Hankkeita arvioitaessa huomiota kiinnitetään myös hankkeen toteutusvalmiuteen, eli siihen, että toteutettaviin toimiin liittyvät mahdolliset lupa- ja suunnitteluprosessit sekä kartoitukset olisivat jo mahdollisimman pitkällä ja konkreettisiin toimiin päästäisiin mahdollisimman nopeasti.

Tavoitteet

Avusta myönnetään konkreettisiin ennallistamis-, kunnostus- tai hoitotoimiin Helmi-teemojen mukaisten elinympäristöjen tilan parantamiseksi. Hankkeita voidaan suunnitella yksittäisille kohteille, tai ne voivat yhdistää useita eri kohteita ja teemoja ja hyödyttää siten laajoja ekologisia kokonaisuuksia.

Hakijat

Avustusta voivat hakea kunnat, kuntayhtymät, ja muut kuntaomisteiset toimijat, yhdistykset, säätiöt, yhteisten vesialueiden osakaskunnat sekä näiden yhteenliittymät eli kalatalousalueet. Hakijat voivat myös tehdä yhteishankkeita. Tällöin avustus myönnetään päähakijalle, joka vastaa hankkeesta kaikkien hakijoiden puolesta. Kaikkien hankkeeseen osallistuvien on kuitenkin täytettävä aiemmin luetellut vaatimukset.

Haun rajaukset ja avustuksen määrä

Avustettavien hankkeiden tulee tähdätä konkreettisiin ennallistamis-, kunnostus ja hoitotoimiin. Kartoituksia, suunnitelmia ja lupaprosesseja voidaan sisällyttää hankkeisiin silloin, kun myös konkreettiset kunnostus- tai hoitotoimet tehdään saman hankkeen aikana tai niihin on muu rahoitus ja osoitettavissa oleva aikataulu. Hoitotoimiin tulee olla maanomistajan suostumus hakemusta jätettäessä. 

Avustuksen myöntäminen perustuu kokonaisharkintaan ja arviointiin hankkeiden odotetusta vaikuttavuudesta luonnon monimuotoisuuden tilan parantamiseksi. Avustusta myönnetään enintään 80 % hankkeen toteutuneista hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Erityisistä syistä avustusta voidaan myöntää enintään 95 %. Perusteluita korkeammalle avustusprosentille ovat esimerkiksi merkittävä määrä vapaaehtoistyötä tai merkittävä luontoarvo, jossa esiintyy kiireellistä hoitoa vaativa uhanalainen lajisto. Vapaaehtoistyön arvoa ei voi sisällyttää hyväksyttäviin kustannuksiin.

Avustettavien hankkeiden toivotaan myös tuottavan uusia menetelmiä ja toimintamalleja elinympäristöjen hoitoon. Näin ollen tuettaviin hankkeisiin voi sisältyä käytännön hoitotöitä tukevia informaatio-ohjauksen ja viestinnän toimenpiteitä, kuten menetelmien testausta, oppaita tai maastokoulutuksia. Avustuksella ei rahoiteta virkistyskäytön rakenteita tai opastusmateriaaleja lukuun ottamatta tilanteita, jossa suojaavat rakenteet ovat tarpeen uhanalaisen tai erittäin arvokkaan luontotyypin tai lajin suojaamiseksi kulumiselta tai tuhoutumiselta.

Teemat

 • Luonnontilaiset suot sitovat ja varastoivat merkittäviä määriä hiiltä ja ojitettujen soiden ennallistaminen palauttaa suon luontaisen vesitalouden ja kasvillisuuden. Suojelualueiden ulkopuolella toimittaessa tuki kohdistetaan varsinaisiin ennallistamistoimiin. Suojelualueilla toimittaessa hakkuista saatavat tulot tulee kokonaisuudessaan sisällyttää hankkeen kustannuslaskelmaan.

 • Hankkeet voivat kohdistua SPA-alueille ja muille arvokkaille suojelualueiden lintuvesille, TAI suojelualueiden ulkopuolisille alueille, jolloin kohteen tulee sijoittua arvokkaan lintuveden välittömään läheisyyteen tai Helmi-keskittymälle.

  Suojelualueiden ulkopuolelle perustettavia kosteikkoja koskevat seuraavat ehdot:

  • Yksittäisen kosteikkokohteen pinta-alan tulee olla pääsääntöisesti vähintään 1 ha. Tästä voidaan poiketa pienempien kohteiden muodostamien kokonaisuuksien osalta, mikäli ne sijaitsevat lähekkäin ja yhdessä täyttävät pinta-alavaatimuksen.
  • Hankkeella tulee olla kaikkien maanomistajien suostumus kunnostukseen 
  • Hakija sitoutuu kohteen jatkohoitoon sekä esittää suunnitelman sen toteuttamisesta. Kohteella sekä sen lähiympäristössä tulee järjestää tehokas vieraspetojen pyynti.
  • Kohteella harjoitetaan vesilintujen kestävää metsästystä tai se on rauhoitettu metsästykseltä. Kosteikolla ja sen lähiympäristössä ei harjoiteta vesilintujen ravintohoukuttelua.
  • Kosteikkoihin ei lueta rakennettuja tai rakennettavia kosteikkoja, joiden tarkoituksena on esimerkiksi hulevesien hallinta, muutoin kuin silloin, kun näihin kohdistuvilla toimenpiteillä parannetaan arvokkaan Helmi-elinympäristön tilaa tai jos rakennetulle kosteikoille on jo muodostunut erityisiä linnustoarvoja.
 • Perinnebiotoopit ovat karjatalouden niitto- ja laidunkäytäntöjen muovaamia luontotyyppejä. Perinnebiotoopeiksi ei lueta perustettuja tai perustettavia niittyjä, joiden kasvillisuus on syntynyt siemeniä kylvämällä tai istuttamalla. Toimet eivät saa olla päällekkäisiä mahdollisen maatalouden ympäristösopimuksen toimien kanssa, avustuksen saaja ei saa toimia kohteen laidunnusyrittäjänä ja avustuksella kunnostettava laidunalue tulee tarjota laidunnuskäyttöön avoimella haulla eikä laidunkäytöstä saa periä vuokraa.

 • Avustettavien hankkeiden toimenpiteet tehdään metsätalouskäytössä olevien alueiden ulkopuolelle eli suojelualueille. Käytännön toimia metsäisten elinympäristöjen hoidossa ovat esimerkiksi kuusten poistaminen lehdoista tai jalopuumetsiköistä sekä eri lajien elinympäristön parantaminen luonnonsuojelualueilla.

 • Pienvesillä tarkoitetaan Helmi-ohjelman mukaisia pienvesikohteita, joita ovat purot ja norot, lähteet, lähteiköt ja tihkupinnat, fladat ja kluuvijärvet sekä näiden esiasteet, sekä pienet, monimuotoisuudeltaan arvokkaat lammet. Puron määritelmänä käytetään vesilain tulkintaa, jonka mukaan puroksi luetaan jokea pienempi virtaavan veden vesistö, ja jonka valuma-alue on joen valuma-aluetta pienempi eli alle sata neliökilometriä.

  Rantaluontokohteilla tarkoitettaan rantoja, joiden kunnostustoimenpiteillä on mahdollista vaikuttaa arvokkaan lajiston tai luontotyypin suojelutason parantamiseen. Rantaluontokohteilla tarkoitettaan rantaluontotyyppejä, joiden hoito- ja kunnostustoimenpiteillä on mahdollista vaikuttaa arvokkaan lajiston tai luontotyypin suojelutason parantamiseen.

Helmi-keskittymät

Helmi-ohjelman tärkeä tavoite on tarkastella elinympäristöjä ja niiden tarvitsemia ennallistamis- ja hoitotoimia laajoina kokonaisuuksina ja usean toimijan yhteistyönä. Kunnostus- ja hoitotoimia keskitetään, jotta ne olisivat luonnon monimuotoisuuden kannalta mahdollisimman vaikuttavia.

Helmi-keskittymät ovat alueellisesti monimuotoisuuden kannalta tärkeitä seutuja. Näillä alueilla on tunnistettu olevan paljon tarpeita elinympäristöjen ennallistamiseksi niin luonnonsuojelualueilla kuin niiden ulkopuolellakin. Helmi-keskittymien yhteydessä voidaan maanomistajan hakemuksesta tutkia myös erilaisia vapaaehtoisen suojelun keinoja yhdessä ELY-keskuksen tai metsäkeskuksen kanssa. Maanomistajille kaikki Helmi-ohjelman toimintaan osallistuminen on aina vapaaehtoista. Helmi-keskittymä tunnistetaan, jotta Helmi-ohjelman ennallistamis-, kunnostus-, ja hoitotoimenpiteitä voidaan kohdentaa laajemmiksi, toisiaan tukeviksi kokonaisuuksiksi. Keskittymien avulla voidaan myös parantaa kustannustehokkuutta.

Tähän mennessä nimetyt Helmi-keskittymät ja yhteyshenkilöt

 • Perämeren saaristo: Leena Nikolajev-Wikström sekä Robin Sjöblom, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
 • Hankoniemen Helminauha: Paula Salomäki, Uudenmaan ELY-keskus
 • Koskenkylänjokilaakso: Paula Salomäki, Uudenmaan ELY-keskus
 • Hankamäen Helmi-keskittymä: Mika Welling, Pohjois-Savon ELY-keskus
 • Rekijokilaakso: Maria Yli-Renko, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Yhteyshenkilöiden sähköpostit muotoa [email protected].

Ensimmäiset Helmi-keskittymät tunnistettu – Helmi-keskittymissä avainasemassa on yhteistyö ja vaikuttavuus (Valtioneuvoston uutinen 6.6.2023, valtioneuvosto.fi)

Miten haen?

Avustushakemus tehdään sähköisesti Aluehallinnon asiointipalvelun kautta hakuaikana 02.01-31.01.2024. Avustushakemuksessa tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot valtionavustuksen käyttötarkoituksesta sekä muista vaadittavista seikoista, joita viranomainen tarvitsee hakemuksen ratkaisemiseksi.

Aluehallinnon asiointipalvelu (ahtp.fi)

ELY-keskus on pyytänyt hakijoita täyttämään hakulomakkeen ja laatimaan hakemuksen liitteeksi:

 • Hankkeen suunnitelma eli selvitys hankeen taustasta, toimenpiteiden toteuttamistavasta, aikataulusta, tavoitteista, merkittävyydestä ja kestävyydestä.
 • Hankkeen kustannusarvio, rahoitussuunnitelma sekä kustannuserittely.
 • Hankkeen edellyttämät luvat ja suostumukset, kuten maanomistaja- ja vesialueen omistaja- ja haltijasuostumukset.
 • Sijaintikartta ja kaavaote voimassa olevasta kaavasta ja kuvaus kaavoitustilanteesta.
 • Mahdollinen yhdistysrekisteriote.

Lisätiedot

Myönteisen avustuspäätöksen saaneet hankkeet

Ajankohtaisia tiedotteita


Alueellista tietoa


Ota yhteyttä

Päivitetty: 07.02.2024