Navigointivalikko

Kunta- ja Järjestö-Helmi -avustushaku

Helmi-ohjelma on merkittävä keino Suomen luonnon köyhtymisen pysäyttämiseen. Helmi-ohjelmassa luonnon monimuotoisuutta vahvistetaan aktiivisilla suojelu- ja hoitotoimilla. Kunta- ja Järjestö-Helmi avustushaku tukee kuntien ja järjestöjen luonnon monimuotoisuutta edistäviä, elinympäristöjen tilaa parantavia hankkeita.

Ajankohtaista

Kunta- ja Järjestö-Helmen avustushaku avattiin syksyllä 2022. Haku on päättynyt ja avustusten käsittely alkanut Uudenmaan ELY-keskuksessa. Hakemuksia saapui 61kpl ja avustusta haettiin noin 5,7 miljoonan euron edestä.

Tausta

Pääministeri Marinin hallituksen ohjelman yhtenä keskeisenä tavoitteena on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen. Hallitusohjelmaan sisältyy useita toimenpiteitä luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi, joista yksi on elinympäristöjen tilan parantamiseen tähtäävän toimintaohjelman toteuttaminen. Helmi-ohjelman pääasiallisena tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa aktiivisilla suojelu-, ennallistamis- ja luonnonhoitotoimilla.  

Kunta- ja Järjestö-Helmi-avustushaulla laajennetaan Helmi-ohjelman toimijajoukkoa. Helmi-ohjelman tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden tilan parantamisen ohella edistää ekosysteemipalveluja, vesiensuojelua, hiilensidontaa sekä muuta ilmastonmuutoksen hillintää ja muutokseen sopeutumista.

Tavoitteet

Avustukset myönnetään Kunta- ja Järjestö-Helmin tavoitteiden mukaisiin konkreettisiin ennallistamis-, kunnostus- ja hoitohankkeisiin sekä niitä kiinteästi tukevaan inventointi- ja suunnittelutyöhön Helmi-elinympäristöjen tilan parantamiseksi.  Hankkeita voidaan suunnitella yksittäisille kohteille, tai ne voivat yhdistää useita eri kohteita ja teemoja ja hyödyttää siten laajoja ekologisia kokonaisuuksia.

Hakijat

Avustusta voivat hakea kunnat, kuntayhtymät, ja muut kuntaomisteiset toimijat, yhdistykset, säätiöt, yhteisten vesialueiden osakaskunnat sekä näiden yhteenliittymät eli kalatalousalueet. Hakijat voivat myös tehdä yhteishankkeita. Tällöin avustus myönnetään päähakijalle, joka vastaa hankkeesta kaikkien hakijoiden puolesta. Kaikkien hankkeeseen osallistuvien on kuitenkin täytettävä aiemmin luetellut vaatimukset.

Hoitotoimiin tarvitaan maanomistajan kirjallinen suostumus. Mikäli hankkeet kohdistuvat yksityisille maille, tulee hankkeen toteuttajan ottaa huomioon valtiontukisäännökset.

Haun ehdot ja rajaukset

Avustettavien hankkeiden tulee tähdätä konkreettisiin ennallistamis-, kunnostus ja hoitotoimiin Helmi-ohjelman elinympäristöjen tilan parantamiseksi. Kartoituksia, suunnitelmia ja lupaprosesseja voidaan sisällyttää hankkeisiin silloin, kun myös konkreettiset kunnostus- tai hoitotoimet tehdään saman hankkeen aikana tai niihin on muu rahoitus ja osoitettavissa oleva aikataulu.

Avustuksen myöntäminen perustuu kokonaisharkintaan ja arviointiin hankkeiden odotetusta vaikuttavuudesta luonnon monimuotoisuuden tilan parantamiseksi. Avustusta myönnetään enintään 80 % hankkeen toteutuneista hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Erityisistä syistä avustusta voidaan myöntää enintään 95 %. Perusteluita ovat esimerkiksi merkittävä määrä vapaaehtoistyötä tai merkittävä luontoarvo, jossa esiintyy kiireellistä hoitoa vaativa uhanalainen lajisto.

Avustettavassa hankkeessa voi syntyä kustannuksia vain hankkeen toteuttamisen aikana siitä lähtien, kun ELY-keskus on tehnyt hanketta koskevan valtionavustuspäätöksen. Kunnille myönnetyissä avustuksissa hyväksytään vain arvonlisäverottomat kustannukset.

ELY-keskus ei myönnä avustusta hankkeille, jotka tuottavat suoraa rahallista hyötyä. Talkootyötä ei voida sisällyttää hyväksyttäviin kustannuksiin.

Avustettavien hankkeiden toivotaan myös tuottavan uusia menetelmiä ja toimintamalleja elinympäristöjen hoitoon. Näin ollen tuettaviin hankkeisiin voi sisältyä käytännön hoitotöitä tukevia informaatio-ohjauksen ja viestinnän toimenpiteitä, kuten menetelmien testausta, oppaita tai maastokoulutuksia. Avustuksella ei rahoiteta virkistyskäytön rakenteita tai opastusmateriaaleja lukuun ottamatta tilanteita, jossa suojaavat rakenteet ovat tarpeen uhanalaisen tai erittäin arvokkaan luontotyypin tai lajin suojaamiseksi kulumiselta tai tuhoutumiselta.

Teemat

 • Luonnontilaiset suot sitovat ja varastoivat merkittäviä määriä hiiltä ja ojitettujen soiden ennallistaminen palauttaa suon luontaisen vesitalouden ja kasvillisuuden. Suojelualueiden ulkopuolella toimittaessa tuki kohdistetaan varsinaisiin ennallistamistoimiin. Suojelualueilla toimittaessa hakkuista saatavat tulot tulee kokonaisuudessaan sisällyttää hankkeen kustannuslaskelmaan.

 • Hankkeet voivat kohdistua SPA-alueille ja muille arvokkaille suojelualueiden lintuvesille tai suojelualueiden ulkopuolisille alueille, jolloin kohteen tulee liittyä arvokkaaseen lintuveteen, laajaan Helmi-elinympäristöön tai täyttää SOTKA-kosteikkojen hakuvaiheen kriteeristön. Kosteikkoihin ei lueta rakennettuja tai rakennettavia kosteikkoja, joiden tarkoituksena on esimerkiksi hulevesien hallinta, muutoin kuin silloin, kun näihin kohdistuvilla toimenpiteillä parannetaan muun arvokkaan Helmi-elinympäristön tilaa tai jos rakennetulle kosteikoille on jo muodostunut erityisiä linnustoarvoja.

 • Perinnebiotoopit ovat karjatalouden niitto- ja laidunkäytäntöjen muovaamia luontotyyppejä. Perinnebiotoopeiksi ei lueta perustettuja tai perustettavia niittyjä, joiden kasvillisuus on syntynyt siemeniä kylvämällä tai istuttamalla. Toimet eivät saa olla päällekkäisiä mahdollisen maatalouden ympäristösopimuksen toimien kanssa, avustuksen saaja ei saa toimia kohteen laidunnusyrittäjänä ja avustuksella kunnostettava laidunalue tulee tarjota laidunnuskäyttöön avoimella haulla eikä laidunkäytöstä saa periä vuokraa.

 • Avustettavien hankkeiden toimenpiteet tehdään metsätalouskäytössä olevien alueiden ulkopuolelle eli suojelualueille. Käytännön toimia metsäisten elinympäristöjen hoidossa ovat esimerkiksi kuusten poistaminen lehdoista tai jalopuumetsiköistä sekä eri lajien elinympäristön parantaminen luonnonsuojelualueilla.

 • Pienvesillä tarkoitettaan Helmi-ohjelman mukaisia pienvesikohteita. Rantaluontokohteilla tarkoitettaan rantoja, joiden kunnostustoimenpiteillä on mahdollista vaikuttaa arvokkaan lajiston tai luontotyypin suojelutason parantamiseen.

Miten haen?

Avustushakemus tehdään sähköisesti Aluehallinnon asiointipalvelun kautta hakuaikana 15.9-31.10.2022. Avustushakemuksessa tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot valtionavustuksen käyttötarkoituksesta sekä muista vaadittavista seikoista, joita viranomainen tarvitsee hakemuksen ratkaisemiseksi.

Aluehallinnon asiointipalvelu (ahtp.fi)

ELY-keskus on pyytänyt hakijoita täyttämään hakulomakkeen ja laatimaan hakemuksen liitteeksi:

 • Hankkeen suunnitelma eli selvitys hankeen taustasta, toimenpiteiden toteuttamistavasta, aikataulusta, tavoitteista, merkittävyydestä ja kestävyydestä.
 • Hankkeen kustannusarvio, rahoitussuunnitelma sekä kustannuserittely.
 • Hankkeen edellyttämät luvat ja suostumukset, kuten maanomistaja- ja vesialueen omistaja- ja haltijasuostumukset.
 • Sijaintikartta ja kaavaote voimassa olevasta kaavasta ja kuvaus kaavoitustilanteesta.
 • Mahdollinen yhdistysrekisteriote.

Lisätiedot

 • Hakuohje (pdf)
 • Hakuohje (doc)
 • Ylitarkastaja Niina Vähätalo, niina.vahatalo@ely-keskus.fi, puh. 0295 021 286 (suomi)
 • Ylitarkastaja Martina Schmidt, martina.schmidt@ely-keskus.fi, puh. 0295 021 257 (suomi/ruotsi)

Myönteisen avustuspäätöksen saaneet hankkeet

Ajankohtaisia tiedotteita


Alueellista tietoa


Ota yhteyttä

Päivitetty: 10.01.2023