Avaa chat-ikkuna

Usein kysyttyä rakennusperinnön hoitoavustuksesta

Yleistä tietoa rakennusperinnön hoitoavustuksesta

 • Korjausavustuksen tarkoituksena on säilyttää Suomen kulttuurihistoriaa jälkipolville sekä kannustaa korjaamaan vanhaa, ei rakentamaan uutta. Lisäksi avustuksen tarkoituksena on työllistää erikoisosaajia ja restauroijia, tukea työtapojen säilymistä ja korjata rakennusta juuri sille sopivalla menetelmällä.

 • Asia ratkaistaan tapauskohtaisesti. Avustusta myönnetään usein sellaiselle vanhalle rakennukselle, joka:

  • on inventoitu arvokkaaksi (tietoa saa mm. oman alueen alueellisesta vastuumuseosta)
  • on merkitty suojeltavaksi kaavassa
  • sijaitsee valtakunnallisesti merkittävässä rakennetussa kulttuuriympäristössä (RKY) tai valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella (VAMA).

  Myös muille vanhoille rakennuksille on myönnetty avustusta, sillä kaavoittajat ja inventoijat eivät ole ehtineet maan jokaiseen kolkkaan. Avustusta on myönnetty tapauskohtaisesti myös uudemmille rakennuksille kuten sotien jälkeen rakennetuille rakennuksille.
   

 • Vaatimuksia rakennuksen iälle ei ole määritelty, vaan kaikki kohteet harkitaan tapauskohtaisesti.

  Avustusta on myönnetty tapauskohtaisesti myös ns. uudemmille rakennuksille kuten sotien jälkeen rakennetuille. Aivan viime vuosikymmeninä rakennettuihin kohteisiin tätä kyseistä ennallistamisavustusta ei kuitenkaan ole myönnetty.

  Uudempiin rakennuksiin (tai esim. asumismukavuuksien lisäämisiä varten) kannattaa tarkistaa myös Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) sivut. ARA myöntää valtion tukia ja avustuksia yhteisöasiakkaille ja korjausavustuksia henkilöasiakkaille.

 • Kyllä. Avustus on verovapaata.

 • Avustussummat ovat pieniä, keskimäärin muutaman tuhannen euron suuruisia. Avustusta voidaan myöntää maksimissaan 50 prosenttia hankkeen kustannuksista, mutta määrärahojen niukkuuden vuoksi avustussumma on harvoin näin suuri. Moni hyvä kohde jää vuosittain kokonaan ilman avustusta. Avustusta kannattaa siis aina hakea (myös uudelleen), sillä hakematta ei voi tietää, että saako avustusta.

 • Avustuksen hakijoita on yleensä enemmän kuin mitä määrärahaa riittää jaettavaksi, joten avustusta ei välttämättä riitä kaikille.
  Määrärahan niukkuuden ja yleisten avustusperiaatteiden vuoksi avustusta ei ole voitu myöntää mm. sellaiseen kohteeseen, johon on ensisijaisesti saatavilla muuta kautta valtion avustusta.

  Avustusta harkittaessa huomioidaan rakennusperinnön hoitoavustuksen käytölle asetetut tavoitteet, kohteena olevan hankkeen laatu ja laajuus. Aina kannattaa kuitenkin hakea, koska hakematta ei voi tietää, saako avustusta.

   

 • Kotitalousvähennystä ei voi saada samaan kohteeseen (esimerkiksi ikkunat tai katto), mihin avustus on myönnetty. Avustus estää kotitalousvähennyksen hyödyntämisen koko sille ajalle, jonka avustus on voimassa mukaan lukien se aika, minkä ajan sisällä avustuksen maksatusta voi hakea, esimerkiksi avustuksen myöntövuosi ja kaksi seuraava vuotta.

  Kotitalousvähennystä voi hyödyntää talon muihin korjaustöihin, joihin ei ole haettu avustusta. Tarkista silloin, että samankin urakoitsijan laskutus on selkeästi eritelty eri töiden osalta. Huomaathan, että esim. nuohous on sellainen kiinteistön omistajan normaali huoltotoimenpide, joihin normaali huoltotoimenpide, johon korjausavustusta ei voi saada. Myöskään esim. sähkö- tai putkityöt eivät kuulu ennallistamisavustuksen piiriin mutta niihin voit hakea kotitalousvähennystä.

   

 • Kyllä, asunto-osakeyhtiöt tai kiinteistöosakeyhtiöt voivat hakea rakennusperinnön hoitoavustusta. Muista liittää hakemukseen valtakirjat, kokousmuistio ja yhtiöjärjestys tai muu selvitys nimenkirjoitusoikeudesta.

 • Kyllä, myös yritys voi hakea rakennusperinnön hoitoavustusta omistamalleen rakennukselle. Muista liittää hakemukseen valtakirjat, kokousmuistio ja yhtiöjärjestys tai muu selvitys nimenkirjoitusoikeudesta.

Avustuksen hakeminen

 • Kyllä, avustushakemuksia voi lähettää ympäri vuoden virallisen hakuajan ulkopuolella mieluiten Aluehallinnon sähköisen asiointipalvelun kautta. Avustushakemuksen tulee olla sisällä ennen korjaustoimenpiteiden aloittamista. Myös sopimuksen tekeminen urakoitsijan kanssa katsotaan töiden aloittamiseksi.

  Hakemuksia ei käsitellä pitkin vuotta, vaan kaikki hakemukset, jotka ovat saapuneet hakuajan loppuun mennessä kerätään yhteen ja ne käsitellään seuraavan vuoden keväänä. Hakuaika päättyy vuosittain marraskuun loppupuolella.

 • Kuntoarviota varten ei itsessään voi hakea avustusta, koska se pitäisi teettää ennen avustushakemuksen jättämistä.
  Hankkeen suunnittelua varten avustusta voi kuitenkin hakea ja siinä kannattaa hyödyntää kokeneiden asiantuntijoiden osaamista.

  Mitä tarkempi korjaussuunnitelma hakemukseen on liitetty, sen parempi hakemus. Suunnitelmaksi riittää yksityiskohtainen kirjallinen raportti siitä, kuka, mitä ja millä välineillä ja materiaaleilla korjaus aiotaan suorittaa. Pitkää työselostusta tai esimerkiksi piirustuksia ei vielä hakuvaiheessa välttämättä tarvita, vaan sellainen toimitetaan jälkikäteen, jos hakemusta käsittelevä viranomainen sitä pyytää.

   

   

 • Hakuaika päättyy vuosittain marraskuun lopussa. Avustuspäätökset valmistuvat seuraavan kevään loppupuolella tai kesän aikana, yleensä touko-kesäkuussa.

  Varmista, että olet antanut oikean ja toimivan sähköpostiosoitteesi. Seuraathan aktiivisesti sähköpostiasi mahdollisten täydennyspyyntöjen varalta. Muista tarkistaa aina myös roskapostilaatikko.

  Automaattinen sähköpostiviesti täydennyspyynnöstä tai päätöksestä lähtee noreply(at)sahkoinenasiointi.ahtp.fi -osoitteesta vain yhteen hakijan antamaan sähköpostiosoitteeseen. Eli jos hakemukseen on kirjattu hakijan lisäksi yhteyshenkilö, niin silloin sähköpostiviestit lähtevät vain yhteyshenkilöksi merkityn henkilön sähköpostiosoitteeseen.

  Mikäli saat myönteisen päätöksen, niin luethan päätöksen läpi huolellisesti. Jos hait avustusta useampaan eri toimenpiteeseen, niin avustus on saatettu kohdentaa vain osaan toimenpiteistä. Huomaathan, että kaikkia päätöksessä olevia ehtoja pitää noudattaa, koska muuten avustusta ei ehkä voidakaan maksaa.

   

 • Avusta ei voi hakea jälkikäteen. Ehtojen mukaan avustushakemuksen pitää olla perillä ennen töiden aloittamista. Vain hakemuksen jättämisen jälkeiset kulut ovat hyväksyttäviä. Jo tehdystä työstä ei siis kannata tehdä hakemusta.

 • Hakemuksen käsittelyn nopeuttamiseksi ja täydennyspyyntöjen välttämiseksi kannattaa laittaa kaikki tarvittavat liitteet kerralla. Tutustu tarkempiin hakuohjeisiin. Nimeäthän jokaisen tiedostoliitteen mahdollisimman kuvailevasti hakemuksesi käsittelyn helpottamiseksi. 

  Ohjeita rakennusperinnön hoidon avustuksen hakemuslomakkeen täyttämiseen (suomi.fi)

  Hakemuksessa on oltava vähintään seuraavat neljä (4) liitettä:

  1. Valtakirja

  Jos avustettava kohde on yhteisomistuksessa tai hakemus täytetään omistajan puolesta, on hakemukseen liitettävä valtakirjat kaikilta omistajilta. Sama koskee myös yhteisöjä: yhdistyksiä, taloyhtiöitä ja perikuntia. 

  • Yhteisön hakemukseen on liitettävä myös selvitys yhteyshenkilön oikeudesta toimia yhteisön puolesta eli 1) kopio yhtiöjärjestyksestä tai muu vastuunjakoselvitys nimenkirjoitusoikeudesta sekä 2) kopio kokouspöytäkirjasta, josta ilmenee päätös avustuksen hakemiseksi.
  • Perikunta toimittaa kopion perukirjasta siltä osin, josta selviävät kaikki kuolinpesän osakkaat.
  • Valtakirja voi olla muodoltaan erillinen paperi kaikilta tai yhteinen paperi, jonka kaikki osakkaat allekirjoittavat.
  2. Muutamia uusia valokuvia kohteesta

  Tarpeellisia kuvia ovat ainakin seuraavat:

  • Kohteen sijoittuminen ympäristöönsä,
  • Kuva koko kohteesta (esim. koko rakennuksesta)
  • Lähikuva kunnostusta vaativasta kohdasta (esim. ikkunan nurkasta)

  Nimeäthän kuvaliitteet esimerkiksi näin: Kuva 1. Mattilan tilan pihapiiri, Kuva 2. Mattilan tilan päärakennus pihan puolelta, Kuva 3. Mattilan päärakennuksen ikkuna.

  3. Työselostus tai korjaussuunnitelma (erityisesti vaativammasta työstä) 

  Tämä liite voi olla esimerkiksi tarjous tai vapaamuotoinen selvitys, jossa on eritelty yksityiskohtaisesti materiaalit, toimenpiteet ja laitteet sekä aikataulut ja töiden tekijät.

  4. Vakuutus pakotteista

  Valtionavustuksen hakijan tulee vakuuttaa, etteivät Venäjän vastaiset pakotteet koske sitä tai sen edunsaajapiiriä tai alihankkijoita. Hakijan tulee antaa pakotevakuutus asiointipalvelussa avustushakemuksen jättämisen yhteydessä. Päätös avustushakemuksesta voidaan tehdä vasta sen jälkeen, kun viranomainen on vastaanottanut vakuutuksen.

  Pakotevakuutuslomake löytyy Suomi.fi -palvelusta sivulta: Avustus rakennusperinnön hoitoon, jossa klikkaa Täytä lomake ja skrollaa alas. Valtionavustuksen hakijan vakuutus pakotteista on alimmaisena. 

  Yhteystiedot voi täyttää koneella. Lue sitten mitä pakotevakuutus tarkoittaa, ja tulosta lomake omakätistä allekirjoitusta varten. Lopuksi skannaa tai ota valokuva valmiista lomakkeesta ja liitä se avustushakemukseen.

  Liitteenä voidaan toimittaa lisäksi:

  • Selvitys kohteen omistusoikeudesta (esim. lainhuutotodistus tai luovutuskirja). 
  • Eritelty kustannusarvio kunnostustyön kokonaiskustannuksista
   • Kustannusarvio täytetään avustushakemuksessa olevaan taulukkoon, joka löytyy Korjaussuunnitelma-välilehdeltä, mutta kustannusarvion voi myös toimittaa erillisenä liitteenä.
  • Kuntoarvio eli selvitys kohteen kunnosta. 
  • Kartta, josta käy selkeästi ilmi missä kunnostettava kohde sijaitsee. Ympyröi kartalle mielellään koko tontti ja jos pihapiirissäsi on useita rakennuksia, ruksaa tai ympyröi myös se rakennus, jota avustushakemus koskee.
  • Muutama historiallinen kuva kohteesta. Muistathan nimetä kuvatiedostot selkeästi ja kuvailevasti.
    
 • Sähköiselle hakemukselle voi lisätä liitteitä kätevästi Aluehallinnon asiointipalvelun (sahkoinenasiointi.ahtp.fi) kautta.

  1. Kirjaudu sisään asiointipalveluun oikeasta yläreunasta.
  2. Tunnistaudu.
  3. Valitse ylhäältä sinisestä palkista Työpöytä.
  4. Valitse oikea vuosi asiointipalvelun työpöydältä ja avaa lähettämäsi avustushakemus.
  5. Mene välilehdelle Hakemus.
  6. Lisää täydennys -painike löytyy Näytä hakemus –painikkeen alapuolelta. Tätä kautta pystyt lisäämään omaehtoisen täydennyksen. Täydennys voi olla erillinen liitetiedosto tai voit kirjoittaa vapaamuotoista tekstiä tekstikenttään

  Jos olet hakenut avustusta tulostettavalla lomakkeella, lähetä täydennys yleisen asiointilomakkeen liitteenä. Asiointilomake edellyttää vahvaa tunnistautumista esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla. Asiointilomakkeet löytyvät seuraavan verkkosivun alareunasta, kohdassa Muu asiointi. 

  Asiointi ja yhteystiedot

 • Tee vain yksi hakemus, jos rakennukset sijaitsevat samalla kiinteistöllä eli rakennuksilla on sama kiinteistötunnus. Luettele hakemuksessa ne kohteet, joihin haet avustusta (esim. päärakennus ja saunarakennus). Mikäli sinulle myönnetään avustus, niin lue avustuspäätös huolellisesti, koska avustus on luultavasti kohdennettu vain osaan toimenpiteistä. 

  Mikäli rakennukset sijaitsevat eri kiinteistöillä, tulee rakennuksille tehdä omat avustushakemukset.

 • Hakemuksen täyttäminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Täytettävä koska lomake on pitkä ja siinä kysytään monia hyvin oleellisia tietoja, joita tarvitaan, kun avustuspäätöksiä harkitaan. Hyvä hakemus on täytetty mahdollisimman huolellisesti.

  Suosittelemme ehdottomasti tekemään avustushakemuksen sähköisesti Aluehallinnon asiointipalvelussa. Sähköisen avustushakemuksen tulee olla perillä klo 23.59 mennessä viimeisenä hakupäivänä.

  Paperisen hakulomakkeen, eli postitse lähetetyn tai paikan päälle tuodun avustushakemuksen tulee olla perillä viimeisenä hakupäivänä klo 16.15 mennessä. Huom! Hakijan vastuulla on viedä paperihakemus ajoissa postiin, jotta se ehtii varmasti oikeaan ELY-keskukseen viimeiseen hakupäivään mennessä. Sama koskee myöhemmin maksatushakemusta.

Hankkeen toteuttaminen

 • Kyllä, korjaustyöt voi aloittaa ennen kuin avustuspäätös on tehty, kunhan työ aloitetaan tai työtä koskeva sopimus tehdään vasta sen jälkeen, kun avustushakemus on saapunut perille ELY-keskukseen. Huomaathan, että tällöin ei ole etukäteen varmuutta siitä, että myönnetäänkö avustus vai ei. Tieto avustuksen myöntämisestä selviää vasta avustuspäätöksestä. 

  Olethan yhteydessä oman alueesi ELY-keskuksen valvojaan tai alueellisen vastuumuseosi tutkijaan ennen töiden aloittamista. Heiltä saat vinkkejä avustukseen hyväksyttävistä materiaaleista ja hyvistä työtavoista.

 • Asiassa kannattaa olla yhteydessä oman alueesi alueelliseen vastuumuseoon eli ALVA-museoon. Heiltä saat ohjeita kunnostuksen toteuttamiseksi avustukseen hyväksyttävällä tavalla ja materiaaleilla. Huomaa, että alueellinen vastuumuseo ei ole sama asia kuin Museovirasto.

  Lisätietoa materiaalivalinnoista voit löytää myös Museoviraston ylläpitämältä korjaustaito.fi-sivustolta.

 • Löydät avustuspäätöksestäsi hankkeen toteutusajan, jonka viimeiseen päivämäärään mennessä hankkeen eli korjaustöiden ja myös maksatuksen tulee olla valmiita.

  Mikäli näyttää siltä, että hanke ei valmistu ajoissa, tulee sinun tehdä muutoshakemus hyvissä ajoin ennen kuin avustuspäätöksessä mainittu hankeaika ylittyy. 

  Avustuksen maksatus haetaan aina erikseen maksatushakemuslomakkeella. Avustus maksetaan toteutuneita kuluja vastaan. Maksatushakemukset käsittelee KEHA-keskus, joka vastaa ELY-keskusten valtionavustuspäätösten maksatustehtävistä.

 • Voit hakea avustuspäätöksessä mainitulle hankeajalle jatkoa tekemällä muutoshakemuksen. Muutoshakemus on tehtävä hyvissä ajoin, ennen kuin avustuspäätöksessä mainittu hankeaika ylittyy.

  Muutoshakemuksen voi tehdä kahdella eri tavalla riippuen siitä, oletko hakenut avustusta sähköisessä asiointipalvelussa vai tulostettavalla hakulomakkeella.

  Sähköinen hakemus

  Mikäli hait avustusta Aluehallinnon asiointipalvelussa (sahkoinenasiointi.ahtp.fi), niin tee myös muutoshakemus siellä.

  1. Kirjaudu sisään ja tunnistaudu palveluun oikeasta yläreunasta.
  2. Valitse ylhäältä sinisestä palkista Työpöytä.
  3. Valitse asiointipalvelun työpöydältä oikea vuosi tai Näytä kaikki asioinnit.
  4. Avaa avustushakemuksesi ja mene Päätös-välilehdelle.
  5. Päätös-välilehdeltä löytyy päätöksen alapuolelta Tee muutoshakemus- painike.
  6. Täytä tiedot, lisää mahdolliset liitteet ja lähetä hakemus. Perustele muutostarpeesi hyvin.

   

  Tulostettava hakemus

  Jos hait avustusta tulostettavalla lomakkeella, niin tee vapaamuotoinen muutoshakemus. Muista mainita päätöksen diaarinumero, joka löytyy päätöksen yläreunasta. Perustele muutostarpeesi hyvin.

  Lähetä vapaamuotoinen muutoshakemuksesi yleisen asiointilomakkeen liitteenä. Yleinen asiointilomake vaatii vahvan tunnistautumisen ja sitä on tämän vuoksi turvallisempaa käyttää kuin sähköpostia. Lomakkeeseen pystyy tarvittaessa lisäämään liitteitä ja valokuvia.

  Asiointilomakkeet löytyvät seuraavan verkkosivun alareunasta, kohdassa Muu asiointi.

Avustuksen maksaminen

 • Avustuksen maksatusta voi hakea vasta myönteisen avustuspäätöksen jälkeen ja kun avustusta saanut työ on valmis. Pelkkiin materiaalikustannuksiin maksatusta ei voi hakea, vaan materiaalien pitää olla käytetyt päätöksessä mainittuun korjauskohteeseen.

  Maksatusta haetaan erillisellä maksatushakemuslomakkeella. Avustus maksetaan tilillesi toteutuneita kustannuksia vastaan. Avustuspäätöksessä kerrotaan, voiko maksatusta hakea yhdessä vai useammassa erässä.


  Löydät avustuspäätöksestäsi hankkeen toteutusajan. Jos hankkeen toteutusaika on esimerkiksi 06.11.2022 - 31.10.2025 ja haet maksua useassa erässä, pitää viimeisen maksatushakemuksen olla perillä KEHA-keskuksessa 31.10.2025 mennessä.


  Maksatusta kannattaa hakea hyvissä ajoin, koska maksatushakemusten käsittely ruuhkautuu erityisesti syksyisin.


  Maksatushakemukset käsittelee KEHA-keskus, joka vastaa ELY-keskusten valtionavustuspäätösten maksatustehtävistä. Tutustu tarkempiin ohjeisiin KEHA-keskuksen verkkosivuilta.

  1. Mene Aluehallinnon asiointipalveluun (sahkoinenasiointi.ahtp.fi).
  2. Kirjaudu sisään sivun oikeasta yläreunasta.
  3. Tunnistaudu.
  4. Valitse oikea vuosi asiointipalvelun työpöydältä ja avaa lähettämäsi avustushakemus.
  5. Mene välilehdelle Maksatukset.
  6. Täytä tiedot, lisää liitteet ja lähetä hakemus. 

   

  Lisätietoja maksatuksen hakemisesta löydät KEHA-keskuksen verkkosivuilta.

  Keha-keskus.fi
   

 • Täytä maksatushakemuslomake huolellisesti ja toimita tarvittavat liitteet. Näin edistät ja nopeutat hakemuksesi käsittelyä ja vältät mahdolliset täydennyspyynnöt. Nimeä jokainen liite mahdollisimman selkeästi ja kuvaavasti. Tämä nopeuttaa maksun saamista tilillesi.
  Maksatushakemuksen liitteenä tulee toimittaa:

  • kopiot hankkeeseen liittyvistä laskuista ja maksukuiteista (tiliotteesta tai verkkopankista tulostettu arkistointitunnuksella varustettu tosite)
  • mahdolliset kauppojen kuittikopiot materiaaliostoksista
  • selvitys maksetuista työpalkoista ja hankkeessa tehdystä omasta työstä
  • muutamia uusia valokuvia valmiista kohteesta ja eri työvaiheista (muistathan nimetä kuvat yksityiskohtaisesti)
  • loppuraportti eli työselvitys / (tai väliraportti, jos kyseessä on välimaksuhakemus)
  • käytä valmista raporttipohjaa, jonka löydät suomi.fi -portaalista

  Huom. Maksatushakemukseen tulee liittää kaikki avustusta saaneen korjaustyön materiaali- ja työkulut, vaikka niiden kokonaissumma ylittäisikin avustukseen myönnetyn summan.

   

   •  
 • Ei voi. Vastikkeeton talkootyö (tai oma työ) ei ole avustuskelpoinen kustannus rakennusperinnön hoitoavustuksessa.

Ota yhteyttä

Päivitetty: 15.04.2024