Navigointivalikko

 

Avaa chat-ikkuna
liikenne-maantielle jätetyn ajoneuvon siirtäminen-ingressi

Maantielle jätetyn ajoneuvon siirtäminen

Ajoneuvon siirtämisestä annetussa laissa tarkoitetusta omistajatietojen selvittämisestä sekä siirto- ja korvauspäätöksistä maanteille jätettyjen ajoneuvojen osalta vastaa valtakunnallisesti Lapin ELY-keskus.

Milloin tienpitoviranomainen voi siirrättää ajoneuvon maantieltä

 • ajoneuvoa ei ole siirretty pois onnettomuuspaikalta kahden vuorokauden kuluessa liikenneonnettomuudesta,
 • ajoneuvo on pysäköity tielle säännösten vastaisesti,
 • pysäköidystä ajoneuvosta aiheutuu haittaa tiealueen kunnossa- tai puhtaanapidolle tai korjaus- tai rakennustyölle tai se haittaa tiealueella järjestettävää tapahtumaa tai
 • ajoneuvo on kunnon tai muiden ulkoisesti havaittavien seikkojen perusteella hylätty.

Kunta voi siirrättää romuajoneuvon, jos ajoneuvon haltija laiminlyö jätelain mukaisen velvollisuutensa toimittaa ajoneuvo asianmukaiseen vastaanottopaikkaan.

Yksityisellä tiellä tai alueella kunta voi siirrättää ajoneuvon yksityisen tienpitäjän tai alueen haltijan perustellusta pyynnöstä.

Siirrettävästä ajoneuvosta ilmoittaminen

Tienkäyttäjä voi ilmoittaa havaintonsa siirrettävästä ajoneuvosta Tienkäyttäjän linjalle, puh. 0200 2100. Ilmoituksessa tulee mainita  ajoneuvon sijainti (kunta, osoite, tiennumero tai tiennimi) ja rekisteritunnus tai ajoneuvon tuntomerkit.

Ajoneuvon siirtäminen ja varastointi

Ajoneuvo voidaan siirtää viipymättä, jos ajoneuvo aiheuttaa vaaraa liikenneturvallisuudelle tai huomattavaa haittaa tien käytölle tai muulle liikenteelle.

Ajoneuvo siirretään sen kunnan osoittamaan varastoon, minkä kunnan alueelta se on löydetty. Ajoneuvolle voidaan suorittaa myös lähisiirto näköetäisyydelle löytöpaikalta.

Kunta vastaa siirrettyjen ajoneuvon varastoinnista.

Päätös ajoneuvon lähi- tai varastosiirrosta

Ajoneuvon siirrosta ja korvauksen määrästä annetaan kirjallinen päätös ajoneuvoliikennerekisteriin merkitylle viimeiselle omistajalle ja/tai haltijalle. Päätös tehdään viipymättä siirron jälkeen. Jäljennös päätöksestä lähetetään tiedoksi poliisille, kunnalle, varastolle, aluevastaavalle ja urakoitsijalle.

Jos ajoneuvon omistaja ja/tai haltija ei ole tiedossa tai osoite ei ole tiedossa, siirrosta ilmoitetaan yleistiedoksiantona ELY-keskuksen verkkopalvelussa:

Ajoneuvon siirrosta perittävä maksu

Ajoneuvon omistaja tai haltija on velvollinen korvaamaan siirtojärjestelyistä, siirtämisestä, ja hallinnoinnista aiheutuneet kustannukset. Lasku ajoneuvon siirrosta lähetetään kahden viikon kuluessa siirrosta. Saatava on suoraan ulosottokelpoinen.

Muu ajoneuvo kuin kuorma-auto tai raskas ajoneuvo

 • varastosiirto 250 euroa
 • lähisiirto 125 euroa

Kuorma-auto ja muu raskas ajoneuvo

 • varasto tai lähisiirto 100 euroa sekä toteutuneet kustannukset

Ajoneuvon omistaja on lisäksi velvollinen korvaamaan kunnalle varastoinnista ja mahdollisesta jätehuollosta aiheutuneet kustannukset.

Ajoneuvon noutaminen varastolta

Ajoneuvo on noudettava varastolta 30 päivän kuluessa siirtopäätöksen tiedoksisaannista.

Ajoneuvoa noudettaessa on osoitettava kuitti maksetusta siirtomaksusta ja henkilöllisyystodistus.

Jos omistaja ei nouda varastoon siirrettyä ajoneuvoa, siirtyy ajoneuvo sen kunnan omistuksen, jonka alueelta se on siirretty, siten kuin ajoneuvoneuvojen siirtämisestä annetun lain 13:ssä § säädetään.

Yleistiedoksannot maantielle jätettyjen ajoneuvojen siirroista

 Jos ajoneuvon omistaja tai tämän osoite ei ole tiedossa, sovelletaan tiedoksiantoon hallintolain yleistiedoksiantoa koskevia säännöksiä.


Alueellista tietoa


Ota yhteyttä

Liikenteen asiakaspalvelu

 • Palauteväylä (etsi tietoa, jätä palaute tai kehitysehdotus, kysy neuvoa)
 • Neuvonta 0295 020 600 ma–pe klo 9-15 (pvm/mpm)
 • Chat-palvelussa asiakasneuvoja paikalla ma-pe klo 9-15 (muuna aikana virtuaalineuvoja)
 • Somessa: Instagram | Facebook | Viestipalvelu X

Tienkäyttäjän linja 0200 2100

 Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).

Päivitetty: 05.03.2024