Navigointivalikko

Liikenne-Kunnossapito-ingressi

Kunnossapito

Tienpidon painopiste kunnossapidossa

Teiden kunnossapidolla turvataan ensisijaisesti teiden päivittäinen liikennöitävyys ja luodaan edellytykset turvalliselle liikkumiselle.

Kuvituskuva

ELY-keskuksen tehtävänä on huolehtia maanteiden kunnosta siten, että toimivat ja turvalliset kuljetukset ovat mahdollisia koko maassa kaikkina vuorokauden aikoina. Hoidettavana on noin 78000 km maanteitä, josta moottoriteitä on noin 700 km, kevyenliikenteen väyliä noin 5000 km ja noin 14 800 siltaa. Noin 90 % eduskunnan vuosittain myöntämästä perustienpidon rahoituksesta käytetään teiden hoitoon ja ylläpitoon, johon kuuluu mm. teiden talvihoitoa, päällystämistä, siltojen korjauksia, sorateiden hoitoa, tienvarsien niittoa, tiemerkintöjen tekoa sekä varusteiden ja laitteiden, kuten pysäkkikatosten ja liikennemerkkien, kunnossapitoa.

Väyläviraston linjausten mukaan teiden kunnossapidon painopisteenä ovat päätiet. Muilla teillä toimenpiteet kohdennetaan paikallisten olosuhteiden mukaan siten, että päivittäinen liikkuminen ja kuljetukset turvataan kaikilla maanteillä.

Alueurakoitsijat hoitavat tiet

ELY-keskus tilaa maanteiden ja niihin liittyvien alueiden ja varusteiden hoidon urakoitsijoilta, jotka valitaan kilpailuttamalla. Urakat ovat yleensä viisi- tai seitsemänvuotisia, laajoja palvelusopimuksia tietyllä maantieteellisellä alueella. Urakka-alueita on koko maassa noin 80.  ELY-keskus määrittelee urakkaan sisältyvät työt ja hoidon laatutason Väyläviraston toimintalinjojen ja laatuvaatimusten perusteella. Urakoitsija toteuttaa työt valitsemillaan menetelmillä, hankkii materiaalit ja koneet sekä vastaa laadusta ja raportoinnista ELY-keskukselle, joka valvoo sopimuksen toteutumista työmaakokouksissa, pistokoetarkastuksin ja katselmuksissa. Toimintalinjoilla varmistetaan samanluokkaisten teiden samantasoinen hoito maan eri osissa.

Alueurakkaan sisältyy mm. teiden talvihoito, sorateiden, levähdys- ja P-alueiden, pysäkkien ja viheralueiden hoito, päällysteiden paikkaus, liikennemerkkien pystytys ja huolto, pientareiden niitto ja vesakonraivaus.

Päällystykset ja siltojen korjaukset

Järeämmät tienparannustoimenpiteet, kuten tien rungon vahvistaminen, mutkien oikaisu, teiden uudelleen päällystäminen ja siltojen kunnostaminen eivät sisälly alueurakkaan. Nämä työt kilpailutetaan erikseen käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa. ELY-keskus seuraa tiestön tilaa ja kohdistaa toimenpiteet kiireellisimpiin kohteisiin, joissa korjaustarve on suurin. ELY-keskusten sivuilta löytyvät alueelliset päällystys- ja sillankorjauskohteet.

Tehokas kunnossapito parantaa liikenneturvallisuutta

Hyvät ajo-olosuhteet antavat liikkujalle mahdollisuuden seurata liikenneympäristöä kokonaisuutena eikä hänen tarvitse keskittyä "tiellä pysymiseen". Kunnossapidon tarkalla ajan ja paikan valinnalla säästetään myös kustannuksia. Kunnossapitotoimilla varmistetaan riittävät näkemät, jotka varsinkin liittymäalueilla heikkenevät helposti talvella lumesta ja kesällä kasvillisuudesta. Näkemien varmistaminen on erityisen tärkeää kohteissa, joissa liikkuu lapsia.


Alueellista tietoa


TIETOA ALUEELTA

Kunnossapito – Lappi

Lapin ELY-keskus pyrkii teiden kunnossapidolla turvaamaan ensisijaisesti teiden päivittäisen liikennöitävyyden ja luomaan edellytykset turvalliselle liikkumiselle.

 • Lapin ELY-keskuksen alueella on 8 maanteiden hoidon ja ylläpidon alueurakkaa sekä 3 alueurakoitsijaa.
 • Urakoiden laajuus on noin 550 – 1720 km.
 • Urakoiden kesto 5  vuotta.
 • Urakat toimivat laatuvastuuperiaatteella eli urakoitsijat vastaavat itse laatuvaatimusten täyttymisestä 24h/vrk läpi vuoden
 • Urakoita valvovat Lapin ELY-keskuksen viisi aluevastaavaa ja valvontakonsultti pistokokeilla.

Tienkäyttäjien palautteet menevät tiedoksi urakoitsijoille ja aluevastaaville. Kaikki palautteet käsitellään ja tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytään urakoiden laatuvaatimusten mukaisesti.

Suurimmalla osalla Lapin tieverkkoa liikennemäärät ovat pieniä ja se vaikuttaa kunnossapidon laatuvaatimuksiin. Vilkkaammat tiet hoidetaan paremmin, kuin vähäliikenteiset tiet. Matkailuliikenne lisää kuitenkin huomattavasti liikennemääriä erityisesti hiihtosesonkina.

Hoitotoimenpiteet esitetty kartalla

 • Kartalla näkyy kullakin tiellä ja kevyen liikenteen väylälle tehdyt toimenpiteet (auraus, tien tasaus, suolaus, linjahiekoitus ja pistehiekoistus)
 • Linkki sivun alareunassa kohdassa "Alueelliset linkit"

Alueurakoiden kilpailutus

Vuonna 2020 kilpailutettu hoidon ja ylläpidon alueurakka (1.10.2020 alkaen):

 •  Sodankylä, Destia Oy 2020- 2025 (urakoitsija pysyy samana)
 • Kemijärvi-Posio, YIT Suomi Oy 2020-2025 (urakoitsija vaihtuu)

Tienvarsien niitot ja raivaukset

Tienvarsien muuta maata laajemmalla niitolla ja raivauksella parannetaan mm. liikenneturvallisuutta (poronhoitoalue) sekä teiden kuivatuksen toimivuutta. Kuivatuksen toimivuus on tärkeää teiden rakenteen ja päällysteen keston kannalta.

Lossit ja jäätiet

Lapissa on toiminnassa enää yksi lossi Kemijärven Räisälässä. Talvella sen tilalla on käytössä jäätie.

Tiestötietoja

tieverkon pituus 9112 km
päällystettyjä teitä 6187 km
sorateitä 2955 km
kevyen liikenteen väyliä 554 km
siltoja 1350 kpl
tievalaistusta 1291 km:n matkalla
losseja 1 kpl

Liitteet

ota yhteyttä

Liikenteen asiakaspalvelu

 • Palauteväylä
 • 0295 020 600 ma-pe klo 9-16  (pvm/mpm)
 • Chat-palvelu avoinna arkisin klo 12-16.


​​​​​​​Tienkäyttäjän linja 0200 2100 - Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).