Navigointivalikko

 

Avaa chat-ikkuna

Liikenteenohjaussuunnitelmat

Tiealueella tehtävästä työstä tulee aina tehdä liikenteenohjaussuunnitelma.

Liikennejärjestelyjen ja liikenteenohjauksen tarkoituksena on turvata sekä tiealueella työskentelevien henkilöiden että tiellä liikkuvien turvallisuus. Tiellä suoritettavasta työstä ei saa aiheutua tarpeetonta haittaa liikenteelle. Työkohde ei saa koskaan yllättää tiellä liikkujaa, vaan liikennejärjestelyjen tulee olla selkeät, helposti ymmärrettävät ja johdonmukaiset. Liikennejärjestelyjä tulee muuttaa työn edistymisen mukaisesti niin, että ne vastaavat aina vallitsevaa työtilannetta. Liikenteenohjauksessa on huomioitava ajoneuvoliikenteen lisäksi myös jalankulkijat, pyöräilijät ja muut suojattomat tienkäyttäjät, kuten rullaluistelijat sekä liikuntarajoitteiset henkilöt.

Liikenteenohjaussuunnitelma tulee toimittaa lupahakemuksen liitteenä, jos työkohteessa työskennellään tiealueella.

Hakemus käsitellään vasta kun asianmukainen liikenteenohjaussuunnitelma ja muut pakolliset liitteet on toimitettu. Huolellisesti tehty hakemus lyhentää käsittelyaikaa.

Liikenteenohjaussuunnitelman tulee kattaa työ kokonaisuudessaan, huomioiden esimerkiksi työvaiheiden muutokset.
Suunnitelmassa on huomioitava muun muassa:

  • työskentelyalueen kaikkien teiden eri nopeusrajoitusalueet
  • liikenteen pysäytyksen tarve
  • työskentely ohituskieltoalueella, työskentely risteysalueella, kanavoidussa liittymässä tai näkyvyyden ollessa rajoitettu
  • työskentely jalankulku- ja pyöräilyväylällä
  • työskentely silloilla, kaiteiden kohdalla ja muissa kapeissa paikoissa

Useaan työkohteeseen voidaan soveltaa tällä sivulla esitettyjä liikenteenohjauksen mallikuvia. Mallikuvat ovat yksinkertaistettuja esimerkkejä, ja tarvittaessa kuvia tulee muokata työkohteen tilannetta vastaavaksi. Vilkasliikenteisillä teillä noudatetaan Väyläviraston ohjetta "Liikenne Tietyömaalla – Tienrakennustyömaat". Suunnitelman pohjana voidaan käyttää myös muita Väyläviraston Liikenne tietyömaalla -ohjesarjan kuvia työstä ja sen kestosta riippuen. Liikenne Tietyömaalla -ohjesarjan ohjeet löytyvät Väyläviraston ohjeluettelosta.

Ajankohtaista

14.3.2023: Liikenteenohjauksen mallikuvat ovat uudistuneet

Liikenteenohjauksen mallikuvista on julkaistu uudet versiot johtuen muun muassa taannoisesta Tieliikennelain uudistuksesta, ja ne otetaan käyttöön 1.4. ja siitä eteenpäin saapuneissa hakemuksissa. Kaikki liikennemerkit on päivitetty uuden Tieliikennelain mukaisiksi. Lisäksi mallikuviin on tehty joitain muutoksia ja tarkennuksia esimerkiksi vaadittuihin tieleveyksiin ja liikennemerkkeihin. Muutokset koskevat erityisesti jalankulku- ja pyöräilyväylillä tehtäviä töitä, joilla vaadittu tieleveys on kasvanut 2,5 metriin. Tutustu uusiin mallikuviin internet-sivuillamme.

Selvitä ennen liikenteenohjaussuunnitelman laatimista:

Mikä on kohteessa olevien teiden ja pientareiden leveys, nopeusrajoitus ja liikennemäärä? Tien ja pientareiden leveys vaikuttaa liikennejärjestelyihin ja siihen vaaditaanko liikenteen pysäyttämistä vai ei. Yleisesti voidaan sanoa että mitä enemmän työmaasta on haittaa liikenteelle, sitä suuremmat/laajemmat liikennejärjestelyt työkohteessa vaaditaan.

Tiestötietoja voi selvittää esimerkiksi Väyläviraston karttasovelluksesta.

Mikäli liikennemäärä on yli 1 500, tulee liikennemerkit sijoittaa mallikuvien mukaisesti molemmin puolin ajorataa. Mallikuvia muokatessa tarpeettomat liikennemerkit voidaan poistaa.

Vilkkailla teillä työn aikatauluja suunnitellessa tulee ottaa huomioon, että liikennemäärän ylittäessä 5000 - 6000 työaikaa yleensä rajoitetaan. Tällöin työtä ei yleensä saa tehdä arkisin aamu- ja iltatyömatkaliikenteen aikana eikä viikonloppuliikenteen vilkkaimpina aikoina perjantaisin ja sunnuntaisin. Tietyt työt, kuten esim. ilmajohdon rakentaminen tai purku, voidaan rajata tehtäviksi yötyönä erittäin vilkasliikenteisillä teillä.

Tien vapaa leveys

Tien vapaaksi leveydeksi tulee jäädä vähintään 5,5 metriä näkyvyyden ollessa hyvä. Ohituskieltoalueella, kanavoidussa liittymässä tai näkyvyyden ollessa rajoitettu ajokaistan vapaaksi leveydeksi tulee jäädä vähintään 3 metriä.

Päällystetyllä tiellä vapaalla leveydellä tarkoitetaan päällysteen leveyttä, päällystämättömillä teillä koko tien vaakasuoraa leveyttä. Tien vapaa leveys riippuu käytettävästä kalustosta sekä tien ja pientareen leveydestä. Esimerkiksi kaivurikuormaajan tai 15 - 20 tonnin kaivinkoneen leveys on normaalisti noin 2,5 metriä ja runko poikittain työskennellessä tulee ottaa lisäksi huomioon takaylitys. Lisäksi tulee ottaa huomioon että koneita ei yleensä sijoiteta aivan tien/päällysteen reunaan varsinkaan kapeapientareisilla teillä eikä sorateillä, koska muuten päällysteen reuna voi vaurioitua tai tien reuna voi sortua koneen painoa alla.

Vaatiiko työ liikenteen pysäyttämistä?

Liikenne tulee pysäyttää esim. tien ylittävän ilmajohdon rakentamis- ja purkutyössä tai myös tietyissä tapauksissa ajoradalla työskenneltäessä. 

Liikenteen pysäyttämiseen tulee käyttää aina liikenteenohjaajia tai vaihtoehtoisesti liikennevaloja.

Mallikuvat

Alla olevia mallikuvia tulee tarvittaessa muokata vastaamaan työkohteen tarpeita 

1 Liikenteen pysäyttäminen (pptx)
Työt jotka vaativat liikenteen pysäyttämistä, kuten tien ylittävän ilmajohdon rakentaminen ja purkaminen sekä tietyissä tapauksissa työskentely ajoradalla.

2 Liikkuva työ (pptx)
Luonteeltaan liikkuva työ ajoradalla, kuten kaapeleiden auraaminen tai ilmajohdon purkaminen kelalta. Liikkuvassa työssä tulee käyttää aina hinattavaa varoituslaitetta tai vastaavaa työkoneeseen kiinnitettyä vastaavaa sulkuaitaa.

3 Työ ajoradalla (pptx)
Työkoneet tai muu kalusto sijoitettuna joko kokonaan tai osittain ajoradalle.

4 Työ ajoradan ulkopuolella (pptx)
Työskentely ajoradan ulkopuolella. Myös työkoneet, muu kalusto, ajoneuvot ja laitteet ajoradan ulkopuolella.

5 Työ jalankulku- ja pyöräilyväylällä (pptx)
Työskentely jalankulku- ja pyöräilyväylällä tai tien ja jkpp-väylän välisellä viher-/välialueella. Jalankulku- ja pyöräilyväylällä tulee olla vähintään 2,5 metrin levyinen osa liikenteen käytössä. Taajaman ulkopuolella voidaan työn aikana tapauskohtaisesti sallia 1,5 metriä leveä kulkuväylä jalankululle ja pyöräilylle. Muussa tapauksessa jalankulku- ja pyöräliikenne tulee esim. ohjata muuta reittiä tai sille tulee erottaa osa ajoradan reunasta.

6 Työ risteysalueella (pptx)
Työskentely risteysalueella. Risteysalueella tulee ottaa huomioon että työkoneet tai muu kalusto eivät ole näkemäesteenä.

7 Liikenteen pysäyttäminen moottoritiellä (pptx)

8 Liikennemerkkejä (pptx)
Liikennemerkkejä mallikuvien muokkaamista varten.

Yleensä mikäli työ pystytään tekemään kokonaisuudessaan tiealueen ulkopuolella tai tiealueen ulkopuolelta käsin, erillistä liikenteenohjaussuunnitelmaa ei tarvita. Tällöin työntekijöiden, työkoneiden ja muun kaluston sekä työmaan ajoneuvojen tulee pysyä kaikissa olosuhteissa tiealueen ulkopuolella, ja työskentelytavoista tulee kertoa hakemuksessa. Joissakin tapauksissa myös tiealueen ulkopuolella tehtävistä töistä voi olla tarpeen varoittaa liikennettä.


Alueellista tietoa


Ota yhteyttä

Liikenteen asiakaspalvelu

  • Palauteväylä (etsi tietoa, jätä palaute tai kehitysehdotus, kysy neuvoa)
  • Neuvonta 0295 020 600 ma–pe klo 9-15 (pvm/mpm)
  • Chat-palvelussa asiakasneuvoja paikalla ma-pe klo 9-15 (muuna aikana virtuaalineuvoja)
  • Somessa: Instagram | Facebook | Viestipalvelu X

Tienkäyttäjän linja 0200 2100

 Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).

Päivitetty: 20.02.2024