Navigointivalikko

 

Avaa chat-ikkuna
Liikenne-luvat ja lausunnot-naapurin kuuleminen

Lausunto naapurin kuulemisesta

ELY-keskus rajanaapurina

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan vireillä olevan rakennushankkeen johdosta tulee kuulla kaikkia rajanaapureita. Lain tarkoittamia naapureita ovat viereiset kiinteistöt, tienpitäjä (Väylävirasto) silloin, kun kiinteistö rajoittuu maantiehen, sekä vastapäisen kiinteistön omistajat.

ELY-keskuksen Liikenne- ja infrastruktuuri (L) -vastuualue antaa naapurin kuulemislausunnot tienpitäjän (Väyläviraston) maanteiden osalta.

Hakijan tulee kuulla ELY-keskuksen L-vastuualuetta mm. seuraavista vireillä olevista asioista:

 • Suunnittelutarveratkaisuhakemus (STR)
 • Poikkeamislupahakemus
 • Rakennuslupahakemus
 • Toimenpidelupahakemus
 • Purkamislupahakemus
 • Asemakaavasta ja rantakaavasta poikkeaminen
 • Maisematyölupahakemus
 • Maa-ainesten ottamiseen liittyvä hakemus

ELY-keskus lausuu vireillä olevaan hankkeeseen sekä rajanaapurina että viranomaisena mm. seuraavista tienpidollisista näkökulmista:

 • maantien suoja- ja näkemäalueiden huomioiminen
 • liittymä / kulkuyhteys kiinteistölle
 • mahdolliset liikenteen meluhaitat
 • liikenneturvallisuus
 • tulevat maantien parantamishankkeet
 • hulevesien johtaminen kiinteistöltä
 • liikenteen vaikutus ilmanlaatuun

Uutta rakentamista varten tulee selvittää kunnasta, tarvitaanko rakentamisesta suunnittelutarveratkaisu vai eteneekö asia suoralla rakennusluvalla.

Kuvattuna kaksi etenemisvaihtoehtoa: 1. Suora rakennuslupa - Naapurin kuuleminen ELY-keskuksesta - Liittymälupahakemus tai suoja-alueelle rakentamisen poikkeamispäätös ELY-keskukselta. 2. Suunnittelutarveratkaisu - Naapurin kuuleminen ELY-keskukselta - Myönteinen suunnittelutarveratkaisu - Liittymälupahakemus tai suoja-alueelle rakentamisen poikkeamispäätös ELY-keskukselta.

Miten haen lausuntoa ja mitä liitteitä tarvitsen?

Lausuntoa haetaan vapaamuotoisella kirjeellä. Usealla kunnalla on käytössä naapurin kuulemislomake, jota voi myös soveltuvin osin käyttää. Naapurin kuulemislausuntoa varten tulee toimittaa seuraavat asiakirjat:

 • kopio vireillä olevasta lupahakemuksesta (rakennuslupahakemus, suunnittelutarveratkaisuhakemus tmv.)
 • yleiskartta josta selviää tontin sijainti maantiehen nähden (1:1000, 1:2000)
 • voimassa oleva tarkin kaavaote (asemakaava, ranta-asemakaava, osayleiskaava, yleiskaava)
 • mitattavissa oleva asemapiirros sisältäen:
 • rakennusten sijoittuminen tiehen nähden
 • ehdotus liittymäpaikasta / kulkuyhteys
 • hulevesien johtaminen kiinteistöltä

Lausuntopyyntö asiakirjoineen lähetetään sähköpostilla tai postitse sen ELY-keskuksen kirjaamoon, jonka L-vastuualueella rakennuskohde sijaitsee. ELY-keskusten kirjaamojen yhteystiedot löydät täältä: 

ELY-keskusten L-vastuualueen toimialueet:

 • Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus: Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat
 • Kaakkois-Suomen ELY-keskus: Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat
 • Keski-Suomen ELY-keskus: Keski-Suomen maakunta
 • Lapin ELY-keskus: Lapin maakunta
 • Pirkanmaan ELY-keskus: Pirkanmaan maakunta
 • Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnat
 • Pohjois-Savon ELY-keskus: Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat
 • Uudenmaan ELY-keskus: Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnat
 • Varsinais-Suomen ELY-keskus: Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnat
 • ELY-keskusten alueet kartalla

Naapurin kuulemislausuntojen käsittelyajat

Hakemukset käsitellään tulojärjestyksessä resurssien sallimissa puitteissa, keskimäärin 4 viikossa riippuen hakemuksen selvittelyyn käytettävästä ajasta.  Lausunto on maksuton.

Maantien suoja-alueelle rakentaminen

Rakennusta ei saa pitää maantien suoja-alueella (Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 44§). Maantien suoja- tai näkemäalueella ei saa myöskään pitää sellaista aitaa tai rakennelmaa, josta tai jonka käytöstä on haittaa liikenneturvallisuudelle tai tienpidolle.

Jos maantien käyttäjille suunnatun mainoksen sijoituspaikka on asemakaavoitetulla alueella, tulee ELY-keskusta kuulla naapurina

Ennen mainostoimenpideluvan myöntämistä tulee pyytää lausunto Pirkanmaan ELY-keskukselta. Lausunnon voi pyytää toimenpidelupaa käsittelevä kunta tai mainoslaitteen sijoittaja. ELY-keskus arvioi mainostelineen sijoituspaikkaa ja mainoksen ulkoasua liikenneturvallisuuden näkökulmasta ja lausuu asiasta naapurina maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.

Lausuntopyynnön voi lähettää joko sähköpostilla [email protected] tai postitse osoitteeseen Pirkanmaan ELY-keskus, Kirjaamo, PL 297, 33101 Tampere.

Lausuntopyyntöön tulee aina liittää

 • voimassa oleva tarkin kaavaote (asemakaava, ranta-asemakaava, osayleiskaava, yleiskaava) ja kaavamääräykset
 • yleiskartta (1:1000, 1:2000), josta selviää tontin sijoittuminen sekä mainoslaitteen sijoittuminen ja suuntaus maantiehen nähden
 • kuva tai kuvaus mainoksen ominaisuuksista (esimerkiksi materiaali, koko, valaistus)
 • jos kyseessä on vaihtuvanäyttöinen mainoslaite, mainosten vaihtumisväli ja - tapa

Alueellista tietoa


Ota yhteyttä

Liikenteen asiakaspalvelu

 • Palauteväylä (etsi tietoa, jätä palaute tai kehitysehdotus, kysy neuvoa)
 • Neuvonta 0295 020 600 ma–pe klo 9-15 (pvm/mpm)
 • Chat-palvelussa asiakasneuvoja paikalla ma-pe klo 9-15 (muuna aikana virtuaalineuvoja)
 • Somessa: Instagram | Facebook | Viestipalvelu X

Tienkäyttäjän linja 0200 2100

 Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).

Päivitetty: 16.11.2023