Navigointivalikko

Liikenne-luvat-opasteet-tilapäiset opasteet-ingressi

Tilapäiset ilmoitukset 

Ajankohtaista

1.6.2020 voimaan tulleessa uudessa Tieliikennelaissa on uusi liikennemerkki, Tilapäinen opastusmerkki (G42)​​​​​​​ , jolla voi olla mahdollista viitoittaa esimerkiksi tilapäistä / kausiluonteista myyntitoimintaa tai niitä yleisötilaisuuksia, joissa ei voida käyttää tilapäisiä ilmoituksia. Tilapäisen opastusmerkin käyttämiseen tulee hakea maksullinen lupa.

Lue lisää ja hae lupaa:

Hakemuslomakkeet muokataan vastaamaan uutta tieliikennelakia mahdollisimman pian. Tilapäistä opastusmerkkiä voi hakea siten, että kohtaan mihin voi kirjoittaa vapaamuotoista tekstiä, kirjoittaa tiedon tilapäisen opastusmerkin hakemisesta.

Tapahtumailmoittelu

Kokous-, tiedotus-, huvi-, hää- tai muuta niihin rinnastettavaa tilaisuutta taikka yhteiskunnallista, poliittista tai muuta aatteellista tilaisuutta koskevan ilmoituksen voi sijoittaa tiealueelle ilman ilmoitus- tai lupamenettelyä, mutta ilmoituksen asettajan pitää noudattaa Liikenne- ja viestintäviraston määräyksen lukua 3. 

Tilapäinen ilmoittelu voi koskea vain ajallisesti rajattua tapahtumaa. Tilapäiset ilmoitukset saa asettaa paikalleen aikaisintaan kuukautta ennen asianomaista tilaisuutta, ja ne on poistettava viikon kuluessa siitä, kun tilaisuus on pidetty.

Tilapäisten ilmoitusten sijoittaminen ei edellytä liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 52 §:n mukaista ilmoitusmenettelyä, mutta ilmoituksen sijoittamisessa tulee noudattaa Liikenne- ja viestintäviraston tienvarsimainonnasta ja -ilmoittelusta antamaa määräystä.

Tilapäistä ilmoittelua ei voi käyttää, kun kyseessä on yritystoimintaan liittyvä palvelu, tuote tai kampanja.

Ilmoituksen koko ja ulkoasu

  • Maantien tiealueelle sijoitettavan tilapäisen ilmoituksen leveys tai korkeus saa olla enintään 120 cm ja enimmäiskoko 1 neliömetri
  • Ilmoitus ei saa sisältää tieliikenneasetuksen mukaisten liikennemerkkien sisältöä, tunnuksia tai väriskaalaa. Ilmoitus ei saa häikäistä eikä siinä saa olla heijastavaa materiaalia tai pintoja.
  • Ilmoitus ei saa olla valaistu tai itsevalaiseva.
  • Ilmoitus voi sisältää opastavia elementtejä, kuten suunta (nuolimerkintä) tai etäisyys kohteeseen.

Ilmoituksen sijoittaminen

  • Ilmoitus tulee sijoittaa tien poikkisuunnassa siten, että se on kokonaan vähintään yhden metrin etäisyydellä pientareen ulkoreunasta.
  • Ilmoituksen saa kiinnittää valaisinpylvääseen, kunhan se tehdään siten, että pylvästä ei vahingoiteta.
  • Ilmoitus on pystytettävä tai kiinnitettävä niin, että se pysyy hyvin paikoillaan eikä pääse kaatumaan.

Ilmoitusta ei saa sijoittaa

1) moottori- tai moottoriliikenneteiden varteen;

2) pääkaupunkiseudulla: a) kehäteille (Kehä I, II ja III); b) Hämeenlinnanväylälle (valtatie 3); c) Hakamäentielle (maantie 100);

3) alle 100 metrin etäisyydelle liittymästä;

4) liittymäalueelle, mukaan lukien kiertoliittymien alueet sekä eritasoliittymien ramppitiet ja ramppien sisällä olevat alueet;

5) ajoratojen välisille erotusalueille tai liikennekorokkeisiin;

6) siten, että ne peittävät liikenteen ohjauslaitteita tai merkittävästi haittaavat niiden havaitsemista;

7) 30 metriä lähemmäksi liikenteenohjauslaitetta tai 50 metriä lähemmäksi, jos tien nopeusrajoitus on vähintään 80 km/h;

8) meluesteeseen tai maantien ja meluesteen väliselle alueelle;

9) erityistä tarkkaavaisuutta vaativaan paikkaan tai tieosuudelle:

a) tunneliin tai alle 200 metrin etäisyydelle tunnelin suuaukosta taikka yli 50 metriä pitkän sillan alku- tai loppukohdasta;

b) alle 200 metrin etäisyydelle riista-aidan aukosta tai päätepisteestä taikka paliskuntien välisten poroesteaitojen maantien ylityskohdasta;

c) alle 200 metrin etäisyydelle moottoritien tai moottoriliikennetien taikka ohituskaista- tai keskikaideosuuden alku- tai loppukohdasta;

d) varalaskupaikoille;

e) liikennemerkillä merkitylle ohituskieltoalueille;

f) alle 100 metrin etäisyydelle paikasta, jossa on jalkakäytävän ja pyörätien alku- tai ylityskohta;

g) tien poikkileikkauksen muutoskohtiin.

Mikäli tilaisuus aiheuttaa poikkeuksellisen paljon liikennettä, tutustu sivuun Tapahtuman liikennejärjestelyt (linkki Oikopolut-osiossa)

Liikenteen turvallisuutta tai tienpitoa vaarantavat tai määräyksen vastaisesti sijoitetut ilmoitukset poistetaan. Poistamisesta aiheutuvat kustannukset voidaan periä ilmoittajalta.

1) Kaksi yksinkertaista opastetta, joissa nuoli osoittaa suuntaa kohti tapahtumapaikkaa (Kyläyhdistyksen tupailta/Juhannustanssit). 2) Enkelinmuotoinen opaste hääpaikalle.

Esimerkkejä tilapäisistä ilmoituksista


Alueellista tietoa


ota yhteyttä

Liikenteen asiakaspalvelu

  • Palauteväylä (etsi tietoa, jätä palaute tai kehitysehdotus, kysy neuvoa)
  • 0295 020 600 ma-pe klo 9-16  (pvm/mpm)
  • Chat-palvelu avoinna arkisin klo 12-16

​​​​​​​Tienkäyttäjän linja 0200 2100 - Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).