Navigointivalikko

Liikenne-luvat-opasteet-ingressi

Opasteet ja mainokset 

Ajankohtaista

Väylävirasto on päivittänyt palvelukohteiden viitoitusohjeen. Päivityksessä on otettu huomioon 1.6.2020 voimaan tullut tieliikennelaki (729/ 2018), johon lisättiin uusina opastusmerkkeinä polttoaineen jakelun tunnukset (G11.1– G11.4), maastohiihtokeskuksen tunnus (G32) sekä tilapäinen opastusmerkki (G42). Lisäksi ruskea- ja sinipohjaisten tunnusten käyttö samassa palvelukohteen opastusmerkissä muuttui, ja tunnuksia voidaan yhdistellä vapaasti.

Viitoitusohjeessa määritellään palvelukohteiden viitoitusperiaatteet ja viitoituksessa käytettävien merkkien käytön edellytykset. Ohje on tarkoitettu niin palvelukohteiden yrittäjien käyttöön palvelukohteen viitoituksen suunnittelun tueksi kuin palvelukohteiden opastelupia myöntävän viranomaisen lupaharkinnassa käytettäväksi.

Ohjetta käytetään maanteillä kaikille tienkäyttäjille tarkoitettujen palvelujen osoittamiseen, ja sitä voidaan soveltaa myös kaduilla ja yksityisillä teillä

​​​​​​​Palvelukohdeopasteet ja mustapohjainen osoiteviitta

Kaikkia tienkäyttäjiä palveleviin kohteisiin voidaan opastaa sini- tai ruskeapohjaisilla opastusmerkeillä eli palvelukohdeopasteilla. Mustapohjaisella osoiteviitalla opastettavia kohteita taajamissa ovat tärkeimmät virastot ja laitokset sekä teollisuus- ja liikelaitokset.  Taajaman ulkopuolella osoiteviittaa voidaan käyttää opastamaan myös muuhun yksittäiseen kohteeseen. Edellä mainitut opasteet sijoitetaan maantien tiealueelle ja niille tulee hakea lupa Pirkanmaan ELY-keskukselta.

Mainonta ja ilmoittelu maantien varrella

Ennen maantien käyttäjille suunnatun mainoksen tai ilmoituksen sijoittamista tulee perehtyä tienvarsimainontaa koskeviin säädöksiin. Mainoksen sijoittaminen voi edellyttää ilmoituksen tekemisen ja sallivan päätöksen,  määräyksen noudattamisen,  lausunnon pyytämisen ja/tai luvan hakemisen
​​​​​​​
Asemakaavoitetun alueen ulkopuolelle sijoitettavasta Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvasta mainoksesta (pysyvä tienvarsimainos) tulee ennen mainoksen sijoittamista pitää tehdä ELY-keskukselle ilmoitus ja saada salliva päätös.

Kokous-, tiedotus-, huvi-, hää- tai muuta niihin rinnastettavaa tilaisuutta taikka yhteiskunnallista, poliittista tai muuta aatteellista tilaisuutta koskevan ei-kaupallisen ilmoituksen voi sijoittaa tiealueelle ilman ilmoitus- tai lupamenettelyä mutta pitää noudattaa Traficomin määräyksen lukua 3.

Rakennuksessa tai sen läheisyydessä voi asemakaavoitetun alueen ulkopuolella mainostaa paikalla harjoitettavaa toimintaa noudattamalla Liikenne- ja viestintäviraston antaman määräyksen lukua 4.

Tilapäiseen kaupalliseen tapahtumaan opastavan Tilapäisen opastusmerkin (G42) sijoittamiseen tarvitaan lupa.

Jos maantien käyttäjille suunnatun mainoksen sijoituspaikka on asemakaavoitetulla alueella, tulee ELY-keskusta kuulla naapurina

Ennen mainostoimenpideluvan myöntämistä tulee pyytää lausunto Pirkanmaan ELY-keskukselta. Lausunnon voi pyytää toimenpidelupaa käsittelevä kunta tai mainoslaitteen sijoittaja. ELY-keskus arvioi mainostelineen sijoituspaikkaa ja mainoksen ulkoasua liikenneturvallisuuden näkökulmasta ja lausuu asiasta naapurina maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.

Lausuntopyynnön voi lähettää joko sähköpostilla kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen Pirkanmaan ELY-keskus, Kirjaamo, PL 297, 33101 Tampere.

Lausuntopyyntöön tulee aina liittää:

  • voimassa oleva tarkin kaavaote (asemakaava, ranta-asemakaava, osayleiskaava, yleiskaava) ja kaavamääräykset
  • yleiskartta (1:1000, 1:2000), josta selviää tontin sijoittuminen sekä mainoslaitteen sijoittuminen ja suuntaus maantiehen nähden
  • kuva tai kuvaus mainoksen ominaisuuksista (esimerkiksi materiaali, koko, valaistus)
  • jos kyseessä on vaihtuvanäyttöinen mainoslaite, mainosten vaihtumisväli ja - tapa

Alueellista tietoa


ota yhteyttä

Liikenteen asiakaspalvelu

  • Palauteväylä (etsi tietoa, jätä palaute tai kehitysehdotus, kysy neuvoa)
  • Neuvonta 0295 020 600 ma–pe klo 9-16 (pvm/mpm)
  • Chat-palvelu avoinna ma-pe klo 12-16

 

Tienkäyttäjän linja 0200 2100

  •  Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).