Navigointivalikko

 

Avaa chat-ikkuna
Liikenne-luvat-opasteet-ingressi

Opasteet ja mainokset ​​​​​​

Palvelukohdeopasteet ja mustapohjainen osoiteviitta

Kaikkia tienkäyttäjiä palveleviin kohteisiin voidaan opastaa sini- tai ruskeapohjaisilla opastusmerkeillä eli palvelukohdeopasteilla. Mustapohjaisella osoiteviitalla opastettavia kohteita taajamissa ovat tärkeimmät virastot ja laitokset sekä teollisuus- ja liikelaitokset.  Taajaman ulkopuolella osoiteviittaa voidaan käyttää opastamaan myös muuhun yksittäiseen kohteeseen. Edellä mainitut opasteet sijoitetaan maantien tiealueelle ja niille tulee hakea lupa Pirkanmaan ELY-keskukselta.

Palvelukohteiden viitoitusohjeessa määritellään palvelukohteiden viitoitusperiaatteet ja viitoituksessa käytettävien merkkien käytön edellytykset. Ohje on tarkoitettu niin palvelukohteiden yrittäjien käyttöön palvelukohteen viitoituksen suunnittelun tueksi kuin palvelukohteiden opastelupia myöntävän viranomaisen lupaharkinnassa käytettäväksi.

Mainonta ja ilmoittelu maantien varrella

Ennen maantien käyttäjille suunnatun mainoksen tai ilmoituksen sijoittamista tulee perehtyä tienvarsimainontaa koskeviin säädöksiin. Mainoksen sijoittaminen voi edellyttää ilmoituksen tekemisen ja sallivan päätöksen, määräyksen noudattamisen, lausunnon pyytämisen ja/tai luvan hakemisen.

Jos maantien käyttäjille suunnatun mainoksen sijoituspaikka on asemakaavoitetun alueen ulkopuolella, tulee  Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvasta mainoksesta (pysyvä tienvarsimainos) ennen mainoksen sijoittamista tehdä ELY-keskukselle ilmoitus ja saada salliva päätös.

Kokous-, tiedotus-, huvi-, hää- tai muun niihin rinnastettavan ei-kaupallisen tilaisuuden taikka yhteiskunnallisen, poliittisen tai muun aatteellisen tilaisuuden opastus voidaan toteuttaa tilapäisellä ilmoituksella, jonka ulkoasua ja käyttöä määrää Traficomin Määräys tienvarsimainonnasta ja -ilmoittelusta.

Asemakaavoitetun alueen ulkopuolella voi rakennuksessa tai sen läheisyydessä ilman ilmoitus- tai lupamenettelyä mainostaa paikalla harjoitettavaa toimintaa mutta pitää noudattaa Traficomin tienvarsimainonnasta ja -ilmoittelusta antaman määräyksen lukua 4.

Tilapäinen opastusmerkki (G42) on tieliikennelain mukainen opastusmerkki, jolla voidaan viitoittaa kestoltaan rajatut, yleensä parin päivän ja pisimmillään joitain viikkoja kestävät yleisötapahtumat, joita ei voida viitoittaa muilla opastusmerkeillä.  Edellä mainittuja tapahtumia voivat olla esimerkiksi tilapäinen myyntitoiminta (marjojen myynti, kesäkahvila), kiertävä sirkus, kesäteatteri, messut.

Tilapäisen opastusmerkin sijoittamiseen tarvitaan ELY-keskuksen lupa. 

Jos maantien käyttäjille suunnatun mainoksen sijoituspaikka on asemakaavoitetulla alueella, tulee ELY-keskusta kuulla naapurina

Ennen mainostoimenpideluvan myöntämistä tulee pyytää lausunto Pirkanmaan ELY-keskukselta. Lausunnon voi pyytää toimenpidelupaa käsittelevä kunta tai mainoslaitteen sijoittaja. ELY-keskus arvioi mainostelineen sijoituspaikkaa ja mainoksen ulkoasua liikenneturvallisuuden näkökulmasta ja lausuu asiasta naapurina maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.

Lausuntopyynnön voi lähettää joko sähköpostilla [email protected] tai postitse osoitteeseen Pirkanmaan ELY-keskus, Kirjaamo, PL 297, 33101 Tampere.

Lausuntopyyntöön tulee aina liittää:

  • voimassa oleva tarkin kaavaote (asemakaava, ranta-asemakaava, osayleiskaava, yleiskaava) ja kaavamääräykset
  • yleiskartta (1:1000, 1:2000), josta selviää tontin sijoittuminen sekä mainoslaitteen sijoittuminen ja suuntaus maantiehen nähden
  • kuva tai kuvaus mainoksen ominaisuuksista (esimerkiksi materiaali, koko, valaistus)
  • jos kyseessä on vaihtuvanäyttöinen mainoslaite, mainosten vaihtumisväli ja - tapa

Alueellista tietoa


Ota yhteyttä

Liikenteen asiakaspalvelu

  • Palauteväylä (etsi tietoa, jätä palaute tai kehitysehdotus, kysy neuvoa)
  • Neuvonta 0295 020 600 ma–pe klo 9-15 (pvm/mpm)
  • Chat-palvelussa asiakasneuvoja paikalla ma-pe klo 9-15 (muuna aikana virtuaalineuvoja)
  • Somessa: Instagram | Facebook | Viestipalvelu X

Tienkäyttäjän linja 0200 2100

 Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).

Päivitetty: 20.02.2024