Navigointivalikko
Rahoitus ja avustukset - Ympäristövastuualue

Rahoitus ja avustukset - Ympäristövastuualue

ELY-keskusten ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueet myöntävät ympäristöministeriön hallinnonalan sekä maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan harkinnanvaraisia valtionavustuksia. Lisäksi haettavissa on harkinnanvaraisia avustuksia rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen.

Ajankohtaiset haut:

Sivun sisältö:

 

Avustushakemusten toimittaminen

Kunkin avustuksen tarkemmissa tiedoissa on kerrottu, mitkä hakutavat ovat käytössä.

Suositeltava hakutapa: Sähköinen asiointi

Hakemuksen voi tallentaa luonnoksena ja palata myöhemmin jatkamaan sitä. Asiointipalvelussa avustusprosessi etenee eri vaiheissaan sujuvasti ja asiakas voi seurata asioidensa etenemistä asiointipalvelun työpöydällä. Asiointipalvelussa käytetään vahvaa tunnistautumista.

Toissijainen hakutapa: Tulostettava hakulomake

Haettavan avustuksen hakulomake täytetään ja a) tallennetaan ja lähetetään ELY-keskuksen yleisen sähköisen asiointilomakkeen liitteenä (liitteitä mahtuu kerralla 40 Mt) tai b) tulostetaan ja toimitetaan sen ELY-keskuksen kirjaamoon, josta avustusta haetaan.

 

Avustus alueen pilaantuneisuuden selvittämiseen tai pilaantuneen alueen puhdistamiseen

  • Jatkuva haku

Valtionavustusta voidaan myöntää maaperän, pohjaveden tai sedimenttien pilaantumisesta terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran tai haitan selvittämiseen sekä pilaantuneen alueen puhdistamiseen.

Pirkanmaan ELY-keskus voi myöntää harkinnanvaraista avustusta jos

  1. pilaantumisen aiheuttajaa ei saada selville tai tavoiteta, tai jos pilaantumisen aiheuttaja ei kykene vastaamaan kustannuksista ja
  2. jos selvittäminen tai puhdistaminen on muulle kuin aiheuttajalle ilmeisen kohtuutonta.

Avustukset pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen

Avustusta voidaan myöntää pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen ja suunnitelmien päivittämiseen. Tukea voidaan myöntää kunnalle.

Avustukset rakennusperinnön hoitoon

Rakennusperinnön hoidon avustuksen määrärahaa saa käyttää kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja niiden välittömän ympäristön kunnossapitoon, suojeluun ja parantamiseen. Avustuksia voivat hakea rakennusten yksityiset omistajat, rakennusperinnön hoitoa edistävät yhteisöt, kunnat ja kuntayhtymät.

Avustukset saariston ympäristönhoitoon

Saariston ympäristönhoitoavustusta voidaan myöntää saaristokunnalle tai tällaisen kunnan jäsenelle tai yhdistykselle tai säätiölle. Avustusta voidaan myöntää saaristoluonnon suojelemiseen, saariston maisemakuvan säilyttämeen tai parantamiseen sekä saaristolaisen rakennusperinnön hoitoon. Avustusta voidaan myöntää yhdistykselle tai säätiölle saariston luonnonsuojeluun tai ympäristönhoidon edistämiseen.

Saariston ympäristönhoitoavustuksia on aiemmin myönnetty esimerkiksi hankkeille, joiden yhteydessä on hoidettu saariston niittyjä ja muita perinnemaisemia, tehty linnusto- ja luontoselvityksiä sekä kunnostettu saaristomaisemien kannalta tärkeitä rakennuksia ja rakennelmia, kuten venevajoja, aittoja ja perinteisiä rakennuksia. Tuen saajina ovat olleet saariston asukkaat sekä paikalliset luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöt.

Avustukset tunturialueiden jätehuollon edistämiseen

​​​​​​​Avustusta tunturialuieden jätehuoltoa edistävään toimintaan on vuosien mittaan myönnetty tunturialueella toimiville yhdistyksille, yrityksille sekä kunnille erityisesti matkailun ja virkistyskäytön aiheuttaman roskaantumisen haittojen vähentämiseen, Tunturi-Lappiin soveltuvien jätehuoltojärjestelmien ja toimintamallien kehittämiseen sekä jätehuollon valistustoimintaan.

Avustukset vaelluskalakantojen elvyttämistoimenpiteisiin

  • Vaelluskalakantojen elvyttämistoimenpiteiden rahoitusavustuksissa on voimassa jatkuva haku. Hakuaika jatkuu vuoden 2021 loppuun tai kunnes määräraha on käytetty. Avustukset tulee käyttää vuosina 2020 - 2022 toteutettaviin hankkeisiin.

Hakemukset tulee toimittaa sille alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, jonka toimialuetta hanke pääasiassa koskee (yhteystiedot alla).

Avustukset vesien- ja merenhoidon sekä vesistö-, vesitalous- ja kalataloustoimenpiteiden toteuttamiseen

Avustukset ympäristökasvatus- ja -valistushankkeisiin

​​​​​​Avustettavan hankkeen tulee olla alueellisesti tai valtakunnallisesti merkittävä kokeilu- tai kehittämishanke.

Korvaukset rauhoitettujen lajien aiheuttamista vahingoista

ELY-keskukset voivat myöntää korvauksia luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien aiheuttamista vahingoista, muun muassa maanviljelys-, kalanviljely-, eläinvahingoista, rakennuksille aiheutuneista vahingoista sekä puustovahingoista.

Haitallisten vieraslajien torjunnan, neuvonnan ja torjuntatoimenpiteiden jälkiseurannan avustushaku

Avustuksen tavoitteena on edistää haitallisten vieraslajien torjuntaa, neuvontaa sekä toteutettujen torjuntatoimien seurantaa. Kohteina ovat ensisijaisesti luonnonsuojelualueet ja niitä ympäröivät alueet sekä virkistysalueet ja alueet, joilla ihmiset liikkuvat paljon. Myös haitallisten vieraslajien torjuntatoimiin kehitettäviä uusia innovaatioita edistetään.

Avustus pientalon öljylämmityksestä luopumiseksi

Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen omistajille on tarjolla valtionavustusta öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja öljylämmitysjärjestelmän korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla. Avustushaku on avautunut 1.9.2020 ja on käynnissä toistaiseksi.

Kuntien lähivirkistysalueiden kunnostus- ja kehittämisavustus

Avustuksen ensisijaisena tavoitteena on luoda laadukkaita sekä helposti saavutettavia lähivirkistysalueita ja sitä kautta edistää kansalaisten ulkoilumahdollisuuksia lähiluonnossa. Avustushaku avautui 21.9. ja hakemukset tuli tehdä viimeistään 30.11.2020.

Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämisen avustushaku

Avustuksen tavoitteena on edistää kestävää vesienhallintaa maa- ja metsätalousalueilla, tukea valuma-aluetasoista vesitalouden suunnittelua ja toteutusta sekä vähentää vesistöön kohdistuvaa kuormitusta.

Maksatuksen hakeminen

ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) hoitaa ympäristöavustusten maksatustehtävät. Avustuksen maksaminen edellyttää hakijalta ELY-keskuksen kohteeseen myöntämää rahoituspäätöstä. Avustus maksetaan toteutuneita kuluja vastaan.


Alueellista tietoa