Navigointivalikko
Ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankeavustukset

Ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankeavustukset

Ajankohtaista

Ympäristöministeriö tukee vuosittain ympäristökasvatusta ja -valistusta edistäviä hankkeita. Hankkeiden rahoitus tulee valtion talousarvion momentilta 35.01.65 - "Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon". Määrärahaa saa käyttää kestävää kehitystä, kulttuuriympäristön vaalimista sekä muuta ympäristökasvatusta ja -valistusta edistävien, valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävien projektiluonteisten hankkeiden tukemiseen.

Valtionavustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001). Hankeavustukset ovat valtionavustuslain laissa määriteltyjä erityisavustuksia.

Myönnetyt avustukset ovat käytettävissä myöntövuoden lisäksi kaksi seuraavaa kalenterivuotta.

Yleiset edellytykset

Avustettavan hankkeen tulee olla valtakunnallisesti tai alueellisesti merkityksellinen kokeilu- tai kehittämishanke. Hankkeen on oltava projektiluonteinen eli ajallisesti rajattu. Avustusta ei voida myöntää pysyväisluonteiseen tai jatkuvaan toimintaan. Avustusta ei myönnetä tutkimushankkeille.

Hankkeen tulosten on oltava todennettavissa ja arvioitavissa. Hanke voi tuottaa esimerkiksi uuden toimintamallin tai kasvatus- ja valistusmateriaalin tai se voi keskittyä edesauttamaan hyvien toimintatapojen ja materiaalien nykyistä laajempaa käyttöönottoa.

Avustusta voi saada juridinen henkilö eli rekisteröity yhdistys, järjestö tai muu yhteisö, yritys, kunta tms. Pääasiassa avustusta on myönnetty yleishyödyllisille yhdistyksille. Avustusta ei myönnetä valtion virastoille tai laitoksille eikä yksityishenkilöille.

Hankkeen sisältö ja tavoitteet

Avustettavan hankkeen on edistettävä kestävää kehitystä, kulttuuriympäristön vaalimista tai muuta ympäristökasvatusta ja -valistusta. Ekologisen kestävyyden näkökulman tulee olla hankkeessa keskeinen, vaikka se edistäisi kestävää kehitystä laajemminkin.

Hankesuunnitelmassa on kuvattava, mihin ongelmaan hanke tuo ratkaisuja, mitä muutosta se pyrkii saamaan aikaan ja miten. Kohderyhmä tulee valita huolellisesti ja perustellusti. Valintoja voi perustella esimerkiksi ympäristökasvatuksen malleilla tai viittaamalla ajankohtaisiin strategioihin, suunnitelmiin ja ohjelmiin.

Hankesuunnitelmassa tulee kertoa myös, miten hankkeen tavoitteiden saavuttamista arvioidaan hankkeen aikana.

Arvioinnissa huomioidaan

Hankekohtaisessa arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin:

 • Kuinka hyvin hanke ja sen tulokset edistävät ympäristökasvatusta ja ympäristövalistusta maassamme: kuinka hyvin se vastaa olemassa oleviin tarpeisiin.
 • Hankkeen menetelmien vaikuttavuus suhteessa kohderyhmään ja tavoitteeseen.
 • Hankesuunnitelman, siihen liittyvän kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman sekä aikataulun yhteensopivuus.
 • Tulosten pitkäikäisyys ja levitettävyys sekä kohdejoukon laajuus.
 • Verkostoituminen muiden, hankkeen tavoitteen kannalta olennaisten toimijoiden kanssa.
 • Tulosten määrittelyn ja hankkeen organisoinnin selkeys.

Kokonaisarvioinnissa otetaan huomioon pyrkimys suunnata avustusta joka jakokierroksella useaan eri maakuntaan.

Aikataulu

Haku julistetaan vuosittain syksyllä, noin lokakuun puolivälissä. Hakuaika kestää pääsääntöisesti marraskuun loppuun. Haun avautumisesta kerrotaan mm. tällä verkkosivulla.

Avustuspäätökset pyritään tekemään Keski-Suomen ELY-keskuksessa määrärahan varmistuttua viimeistään toukokuussa.

Hakemukset

Hakemus tehdään ensisijaisesti sähköisessä asioinnissa tai vaihtoehtoisesti tulostettavalla lomakkeella. Hakemuksessa tulee olla oikeat ja riittävät tiedot avustuksen käyttötarkoituksesta ja muista päätökseen vaikuttavista seikoista. Hakemuksessa tulee olla lyhyt kuvaus hankkeesta ja liitteessä tarkemmin hankkeen tavoitteet ja yksityiskohtainen kuvaus, toteutusaikataulu sekä koko hankkeen kustannusarvio erillisohjeen mukaan eriteltynä. Hankesuunnitelmasta tulee ilmetä myös hankkeen tulokset sekä tulosten hyödyntämisen ja levittämisen tavat.

Hakemukset jätetään Keski-Suomen ELY-keskukseen.

 • Sähköisessä asioinnissa hakemus menee lähetettäessä automaattisesti suoraan Keski-Suomen ELY-keskukseen.
 • Tulostettava/tallennettava hakulomake täytetään ja a) tallennetaan ja lähetetään ELY-keskuksen yleisen sähköisen asiointilomakkeen liitteenä tai b) tulostetaan ja toimitetaan Keski-Suomen ELY-keskuksen kirjaamoon.
  • Sähköpostiosoite kirjaamo.keski-suomi@ely-keskus.fi
  • Käyntiosoite Cygnaeuksenkatu 1, 40100 Jyväskylä
  • Postiosoite PL 250, 40101 Jyväskylä

Huom. Keski-Suomen ELY-keskus käsittelee tämän avustuksen osalta koko maan hakemukset. Hakijan ei siis tarvitse olla Keski-Suomesta.

Maksatuksen hakeminen

ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) hoitaa ympäristöavustusten maksatustehtävät. Avustus maksetaan toteutuneita kuluja vastaan. Lisätietoja:

Lisätietoja

Ympäristökasvatusasiantuntija Tanja Tuulinen
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Keski-Suomen ELY-keskus

Viime vuosina rahoitetut hankkeet


Alueellista tietoa