Navigointivalikko

 

Avaa chat-ikkuna
Ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankeavustukset

Ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankeavustukset 

Ajankohtaista

Vuonna 2024 myönnettävien avustusten haku on päättynyt 30.11.2023.

Ympäristöministeriö tukee vuosittain ympäristökasvatusta ja -valistusta edistäviä hankkeita. Hankkeiden rahoitus tulee valtion talousarvion momentilta 35.01.65 - "Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon". Määrärahaa saa käyttää kestävää kehitystä, kulttuuriympäristön vaalimista sekä muuta ympäristökasvatusta ja -valistusta edistävien, valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävien projektiluonteisten hankkeiden tukemiseen.

Valtionavustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001). Hankeavustukset ovat valtionavustuslain laissa määriteltyjä erityisavustuksia.

Yleiset edellytykset

Avustettavan hankkeen tulee olla valtakunnallisesti tai alueellisesti merkityksellinen kokeilu- tai kehittämishanke. Hankkeen on oltava projektiluonteinen eli ajallisesti rajattu. Avustusta ei voida myöntää pysyväisluonteiseen tai jatkuvaan toimintaan. Avustusta ei myönnetä tutkimushankkeille.

Hankkeen tulosten on oltava todennettavissa ja arvioitavissa. Hanke voi tuottaa esimerkiksi uuden toimintamallin tai kasvatus- ja valistusmateriaalin tai se voi keskittyä edesauttamaan hyvien toimintatapojen ja materiaalien nykyistä laajempaa käyttöönottoa.

Avustusta voi saada juridinen henkilö eli rekisteröity yhdistys, järjestö tai muu yhteisö, yritys, kunta tms. Pääasiassa avustusta on myönnetty yleishyödyllisille yhdistyksille. Avustusta ei myönnetä valtion virastoille tai laitoksille eikä yksityishenkilöille.

Hankkeen sisältö ja tavoitteet

Avustettavan hankkeen on edistettävä kestävää kehitystä, kulttuuriympäristön vaalimista tai muuta ympäristökasvatusta ja -valistusta. Ekologisen kestävyyden näkökulman tulee olla hankkeessa keskeinen, vaikka se edistäisi kestävää kehitystä laajemminkin.

Syksyn 2023 haussa painotetaan hankkeita, jotka liittyvät vesiluontoon. Avustaa voidaan esimerkiksi ympäristökasvatus- ja valistushankkeita, joissa 

 • tutustutaan vesiluonnon monimuotoisuuteen ja sen tilaan, uhkiin sekä ratkaisumahdollisuuksiin  
 • toimitaan tai harjoitellaan toimimaan vesien (ml. pienvedet) tilan parantamiseksi esim. pienimuotoisilla osallistavilla kunnostuksilla, kansalaistieteen keinoilla tai arjessa ja työssä tehtävillä valinnoilla   
 • vahvistetaan muulla tavoin arvostavaa suhdetta vesiluontoon  
 • edistetään vuoropuhelua vesistöjen käytöstä ja suojelusta  
 • parannetaan ymmärrystä veden kierrosta, pinta- ja pohjavesiin vaikuttavista tekijöistä ja vesistöjen ja valuma-alueen yhteydestä  
 • autetaan kasvattajia kuten opettajia vesiteemojen opettamisessa  
 • jalkautetaan teemaan liittyviä valmiita materiaaleja ja hyviä käytäntöjä entistä laajemmalle  

Syksyn 2023 haussa rahoitetaan lisäksi hankkeita, jotka liittyvät lasten ja nuorten metsäsuhteeseen, metsäluonnon monimuotoisuuden ymmärtämiseen ja luonnonsuojelun edistämiseen. 

Avustusta voi hakea, vaikka hanke ei liittyisikään kahteen yllä esiteltyyn painotukseen.  

Avustuksen yleiset edellytykset on otettava huomioon hanketta suunniteltaessa.  

Hankesuunnitelmassa on kuvattava

 • hankkeen tavoite ja merkitys: mihin ongelmaan hanke tuo ratkaisuja
 • tarve, johon hanke vastaa
 • hankkeen kohderyhmä
 • hankkeen tulokset ja konkreettiset muutokset, joita hankkeella tavoitellaan
 • hankkeen toimenpiteet
 • resurssit (kuten osaaminen, tilat, verkostot, rahoitus), joita hakijalla on hankkeen onnistuneeseen toteuttamiseen
 • miten hankkeella saavutettujen tulosten jatkuvuudesta tai jatkokäytöstä huolehditaan
 • miten hankkeen tavoitteiden saavuttamista arvioidaan hankkeen aikana.

Hakija voi myös perustella hanke-esityksen valtakunnallista tai alueellista merkittävyyttä.

Valintoja voi perustella esimerkiksi ympäristökasvatuksen malleilla tai viittaamalla ajankohtaisiin strategioihin, suunnitelmiin ja ohjelmiin.

Hankkeessa tuotettavien digitaalisen viestinnän aineistojen on täytettävä saavutettavuusvaatimukset, jos viranomaisten tuki aineistojen kehittämiseen, käyttöön tai ylläpitämiseen kattaa yli puolet kustannuksista. Lisätietoja on saatavilla osoitteessa www.saavutettavuusvaatimukset.fi.

Arvioinnissa huomioidaan

Hankekohtaisessa arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin:

 • Kuinka hyvin hanke ja sen tulokset edistävät ympäristökasvatusta ja ympäristövalistusta maassamme: kuinka hyvin se vastaa olemassa oleviin tarpeisiin.
 • Hankkeen menetelmien vaikuttavuus suhteessa kohderyhmään ja tavoitteeseen.
 • Hankesuunnitelman, siihen liittyvän kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman sekä aikataulun yhteensopivuus.
 • Tulosten pitkäikäisyys ja levitettävyys sekä kohdejoukon laajuus.
 • Verkostoituminen muiden, hankkeen tavoitteen kannalta olennaisten toimijoiden kanssa.
 • Tulosten määrittelyn ja hankkeen organisoinnin selkeys.

Kokonaisarvioinnissa otetaan huomioon pyrkimys suunnata avustusta joka jakokierroksella useaan eri maakuntaan.

Avustuksen määrä, maksaminen ja käyttöaika

Tälle avustukselle ei ole määritelty %-määräistä omarahoitusvaatimusta. Valtionavustuslain (688/2001) asettama pääsääntö on, että valtionavustuksella ei kateta hankkeen bruttomääräisiä kokonaiskustannuksia täysimääräisesti. Lähtökohta on siis, että hankkeella tulisi olla muutakin rahoitusta kuin haettu avustus.

Yksittäiselle hankkeelle myönnettävän avustuksen määrä arvioidaan suhteessa kokonaismäärärahaan, hankkeen vaikuttavuuteen ja avustuksen tarpeellisuuteen. Määrärahasta riittää avustusta vain osalle kriteerit täyttävistä hakemuksista.

Avustus maksetaan toteutuneita, hyväksyttyjä kuluja vastaan. Hakijan tulee siis varautua hankkeen käynnistämiseen omilla varoillaan. Avustus voidaan maksaa useammassa erässä. Maksimierien määrä määritellään avustuspäätöksessä ja sitä voidaan hakijan pyynnöstä muuttaa.

Avustusta saa käyttää sellaisiin avustuspäätöksessä hyväksyttyihin kustannuksiin, jotka ovat syntyneet avustushakemuksen jättämisen jälkeen. Hankkeen voi siis aloittaa jo hakemuksen jättämisen jälkeen, ennen avustuspäätöksen saamista. Hakijan on kuitenkin varauduttava siihen, että avustusta ei myönnetä. Tässä tilanteessa kaikki kustannukset jäävät hakijan maksettaviksi. Jos avustus myönnetään ja syntyneet kustannukset ovat hyväksyttäviä, avustusta voidaan maksaa niitä vastaan.

Myönnetyt avustukset ovat käytettävissä hankepäätökseen merkittyyn hankkeen päättymispäivään asti, korkeintaan myöntövuoden lisäksi kaksi seuraavaa kalenterivuotta.

Aikataulu

Avustuspäätökset pyritään tekemään Keski-Suomen ELY-keskuksessa määrärahan varmistuttua toukokuussa 2024. 

Hakemukset

Hakemus tehdään ensisijaisesti sähköisessä asioinnissa tai vaihtoehtoisesti tulostettavalla lomakkeella. Hakemuksessa tulee olla oikeat ja riittävät tiedot avustuksen käyttötarkoituksesta ja muista päätökseen vaikuttavista seikoista. Hakemuksessa tulee olla lyhyt kuvaus hankkeesta ja liitteessä tarkemmin hankkeen tavoitteet ja yksityiskohtainen kuvaus, toteutusaikataulu sekä koko hankkeen kustannusarvio erillisohjeen mukaan eriteltynä.

Varaudu todentamaan, että sinulla on oikeus hakea avustusta organisaation nimissä. Sähköisessä asioinnissa suosittelemme käyttämään suomi.fi-valtuuksia. Tätä avustusta hakiessa käytetään suomi.fi-valtuusasiaa ”Työllisyyden, ympäristön, elinkeinotoiminnan ja liikenteen valtionavustusten hakeminen”.

Hakemukset jätetään Keski-Suomen ELY-keskukseen.

 • Sähköisessä asioinnissa hakemus menee lähetettäessä automaattisesti suoraan Keski-Suomen ELY-keskukseen.
 • Tulostettava/tallennettava hakulomake täytetään ja a) tallennetaan ja lähetetään ELY-keskuksen yleisen sähköisen asiointilomakkeen liitteenä tai b) tulostetaan ja toimitetaan Keski-Suomen ELY-keskuksen kirjaamoon.
  • Sähköpostiosoite [email protected]
  • Käyntiosoite Cygnaeuksenkatu 1, 40100 Jyväskylä
  • Postiosoite PL 250, 40101 Jyväskylä

Huom. Keski-Suomen ELY-keskus käsittelee tämän avustuksen osalta koko maan hakemukset. Hakijan ei siis tarvitse olla Keski-Suomesta.

Maksatuksen hakeminen

ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) hoitaa ympäristöavustusten maksatustehtävät. Avustus maksetaan toteutuneita kuluja vastaan. Lisätietoja:

Lisätietoja

Ympäristökasvatusasiantuntija Tanja Tuulinen, [email protected], p. 0295 024 669, Keski-Suomen ELY-keskus

Ympäristöön ja kalatalouteen liittyvien valtionavustusten hakemisessa käytettävä suomi.fi-valtuusasia muuttuu 25.9.2023 (KEHA-keskus: palveluportaali)

Viime vuosina rahoitetut hankkeet


Alueellista tietoa


Ota yhteyttä

Muualla verkossa

Kestävän kehityksen kasvatuksen materiaaleja

Lainsäädäntö

Päivitetty: 15.04.2024