Navigointivalikko
Avustukset rakennusperinnön hoitoon - ingressi

Avustukset rakennusperinnön hoitoon

Ajankohtaista

  • Vuonna 2022 myönnettävien avustusten hakuaika oli 18.10.-30.11.2021.

Myös hakuajan ulkopuolella voit olla yhteydessä ELY-keskuksen ja vastuumuseoiden asiantuntijoihin ja pyytää neuvoja rakennusperinnön korjaukseen ja sen suunnitteluun liittyen. Ennen hakuajan alkamista voi myös alkaa alustavasti suunnitella korjausprojektia.

Vanha punamultamaalilla maalattu hirsirakennus, jossa koristeellisesti kaiverretut puiset pariovet.

Avustukset

Ympäristöministeriö osoittaa ELY-keskuksille vuosittain määrärahaa jaettavaksi avustuksina rakennusperinnön hoitoon. Avustusten rahoitus tulee valtion talousarvion momentilta 35.20.64. Määrärahaa saa käyttää avustuksiin yksityisille omistajille, kunnille, kuntayhtymille ja rakennusperinnön hoitoa edistäville yhteisöille kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja niiden välittömän ympäristön kunnossapitoon, suojeluun ja parantamiseen.

Valtionavustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001). Avustukset ovat valtionavustuslaissa määriteltyjä erityisavustuksia.

Aikataulu ja hakeminen

Avustusten hakuaika päättyy vuosittain noin marraskuun lopussa. Päätökset tehdään määrärahan varmistuttua ja lähetetään kaikille hakijoille huhti-kesäkuussa.

Hakemus toimitetaan siihen ELY-keskukseen, jossa kohde sijaitsee. Poikkeuksena Satakunta, jossa hakemukset toimitetaan Varsinais-Suomen ELY-keskukselle, sekä Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa, joissa toimitusosoite on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

Hakemuslomake täytetään ja lähetetään sähköisesti. Jos hakija ei voi käyttää sähköistä asiointia, voi hakulomakkeen tulostaa tai pyytää sitä ELY-keskuksen toimipaikoista.

Millaisten kohteiden hoitamiseen voidaan myöntää avustusta?

Vanha tuulimylly.Avustuksia myönnetään eri perusteluin. Avustuksia saavat kohteet ovat joko suojeltuja rakennuksia (ensisijaisesti kaavamääräyksin suojellut rakennukset), valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä tai arvokkaaseen maisema-alueeseen kuuluvia kohteita. Myös muutoin kulttuurihistoriallisesti arvokkaille kohteille voidaan myöntää avustuksia.

Lisätietoa valtakunnallisista alueista:

Jos rakennus on suojeltu erillisellä suojelupäätöksellä taikka vaatii restauroinnin tai konservoinnin erityisosaamista esimerkiksi sisätiloissa, suositellaan avustuksen hakemista ensisijaisesti Museovirastolta.

Ketkä voivat hakea avustusta?

Avustuksia voivat hakea rakennusten yksityiset omistajat, rakennusperinnön hoitoa edistävät yhteisöt, kunnat ja kuntayhtymät.

Mihin toimenpiteisiin avustusta voidaan hakea?

Avustusta voi hakea sellaisiin korjauksiin, joilla edistetään rakennuksen säilymistä. Tällaisia ovat esimerkiksi katon, ulkoseinien, perustusten, ikkunoiden, ovien tai tulisijojen korjaustyöt. Avustuksia voi hakea myös rakennuksen pihapiirin tai muun välittömän ympäristön kunnostamiseen sekä muihin kunnossapitoa, suojelua ja parantamista edistäviin toimenpiteisiin.

Avustuksen myöntämistä koskevia ehtoja

Huomioithan seuraavat avustusten myöntämistä koskevat ehdot rakennusta kunnostaessa:

  • Korjauksessa on säilytettävä rakennuksen ja alueen ominaisluonne sekä historialliset erityispiirteet.
  • Rakennusosien tarpeetonta uusimista on vältettävä. Korjattaessa tehdään mahdollisimman pieniä muutoksia.
  • Rakennuksen käytön on sopeuduttava rakennuksen historialliseen luonteeseen.
  • Työ on tehtävä rakennuksen rakentamisajankohdan mukaisilla työtavoilla ja rakennukseen sopivilla perinteisillä rakennusmateriaaleilla. Tällaisia ovat tyypillisesti puna- ja keltamulta (keittomaalit), pellavaöljymaali, konesaumattu peltikate, huopa, tiili, päre ja kalkkirappaus. Materiaalijäljitelmiä ei hyväksytä.
  • Avustusta on haettava ennen korjaus- tai kunnostushankkeen toimenpiteiden aloittamista. Hankkeen aloittamiseksi katsotaan esim. hanketta koskevan sopimuksen tai tilauksen tekeminen, hankinnan toimitus tai hankintaa koskevan maksun suorittaminen.

Puistomaisessa ympäristössä sijaitseva harjakattoinen, graffiteilla töhritty tiilirakennus, jonka ympärillä on rakennustelineet.Avustuspäätöksestä ilmenee, mihin tarkoitukseen ja millä ehdoilla avustus on myönnetty. Hyväksyttäviä menoja ovat vain avustuspäätöksen ja sen ehtojen mukaiset menot. 

Kulttuuriymparistomme.fi-sivustolta saa tietoa hyvistä korjaustavoista, rakennusosista ja -materiaaleista sekä rakennusperinnön ominaispiirteistä. Museoviraston korjauskortit tarjoavat ohjeita kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten korjaajille. Neuvoa voi kysyä myös museoista ja kunnan rakennusvalvonnasta.

Mihin avustuksia ei myönnetä

Huomioithan, että avustuksia ei myönnetä seuraaviin toimenpiteisiin:

  • rakennuksen siirtämiseen
  • käyttömukavuuden lisäämiseen (esimerkiksi vesijohdon vetämiseen, viemäröintiin, sähköistämiseen), väliaikaisiin toimenpiteisiin tai vuosikorjauksiin
  • kohteisiin, joihin on ensisijaisesti saatavilla muuta kautta valtion tai kirkon avustusta
  • sellaiseen kohteen osaan (esimerkiksi ikkunoihin, kattoon tai julkisivuun), johon on saatu kotitalousvähennystä samana vuonna; kotitalousvähennystä ei voi saada avustuksen myöntövuonna tai kahtena sitä seuraavana vuotena

Avustuksen suuruus

Avustuksen suuruus harkitaan aina tapauskohtaisesti. Avustusta voidaan myöntää enintään 50 % toimenpiteiden kustannuksista. Yleensä myönnetyt avustukset ovat selvästi tätä pienempiä, jotta avustuksia pystytään myöntämään usealle hakijalle.

Avustuksen maksaminen

Suurehko keltainen, peltikattoinen hirsitalo vehmaassa ympäristössä.Avustus maksetaan todellisten kustannusten mukaan työn tekemisen jälkeen, kuittien tai muun luotettavan selvityksen perusteella.

Avustuksen maksaminen edellyttää, että hakija on tehnyt maksatushakemuksen. Sähköisen asiointipalvelun käyttäjät tekevät maksatushakemuksen samassa palvelussa. Hakemuksen voi myös tulostaa suomi.fi-asiointiportaalista. Tarkemmat ohjeet ovat KEHA-keskuksen verkkosivuilla. Myönteisen avustuspäätöksen saaneet saavat myös tarkemmat ohjeet maksatushakemuksesta.

Avustus maksetaan tarvittaessa useammassa erässä, kerrallaan kuitenkin korkeintaan 50 % jo suoritettujen toimenpiteiden kustannuksista.

Hyväksyttäviä ovat vain sellaiset menot, jotka ovat syntyneet avustushakemuksen jättämisen jälkeen. Esimerkiksi materiaalit, maksetut palkat, vakuutukset, kunnostussuunnitelma sekä teline- ja konevuokrat kuittien mukaan ovat hyväksyttäviä menoja. Oma työ ja siitä aiheutuneet kulut, esimerkiksi talkooruokailu, eivät ole hyväksyttäviä menoja.

Avustus on käytettävä avustuspäätöksessä mainitussa määräajassa. Pisin mahdollinen käyttöaika on avustuspäätöksen antamisvuosi ja sitä seuraavat kaksi vuotta.

Mistä muualta voi hakea avustusta

Avustuksia voi hakea kohteesta riippuen seuraavilta tahoilta:

Lisätietoja

 


Alueellista tietoa