Navigointivalikko

 

Avaa chat-ikkuna
Avustukset rakennusperinnön hoitoon - ingressi

Avustukset rakennusperinnön hoitoon

Rakennusten ja pihapiirien hoidolla ja korjaamisella välitämme rakennusperintöämme ja kulttuurihistoriaamme jälkipolville. Rakennuskannan ylläpito ja korjaaminen on myös ekologisesti kestävää toimintaa, joka tutkitusti pienentää hiilijalanjälkeämme.

Rakennukset ovat kuin antiikkiesineitä, joiden arvo perustuu ikään/historiaan, alkuperäisyyteen ja perinteiseen käsityötaitoon. Rakennuksen historiallista aitoutta ei voi koskaan korvata edes täysin samannäköiseksi tehty uudisrakennus. Rakennusosien uusiminen muuttaa rakennuksen ulkonäköä, vaikka toimenpiteet suunnitelmissa ja piirustuksissa vaikuttaisivat vähäisiltä. Vuorilaudan profiili, sahaus ja höyläyspinta tai jopa puumateriaali vaikuttavat lopputulokseen. Vanha ja hyvälaatuinen seinälauta tai ikkunan pokat kannattaa siis säästää ja paikata vain korjaamista vaativa kohta. Näin toimittiin ennenkin.

Vanha punamultamaalilla maalattu hirsirakennus, jossa koristeellisesti kaiverretut puiset pariovet.

ELY-keskuksen myöntämällä rakennusperinnön hoitoavustuksella tuetaan korjaustoimenpiteitä, jotka säilyttävät suomalaista rakennusperintöä ja kulttuuriympäristöä jälkipolville.  Tavoitteena on myös vahvistaa rakennusalan kestävää kehitystä korjausrakentamisen ja hiilineutraalien ratkaisujen osalta.  Lisäksi avustuksella ylläpidetään perinnekorjaamisen osaamista sekä käden taitoja, perinteisiä työtapoja ja rakennusajan materiaaleja kunnioittaen. Hoitoavustuksella voidaan tukea myös säilyttävää korjaussuunnittelua.

Asiantuntijoihimme voit olla yhteydessä myös silloin, kun tarvitset neuvoja rakennusperinnön korjaukseen tai sen suunnitteluun.

Millaisten kohteiden hoitamiseen voit saada avustusta?

Vanha tuulimylly.

Myönnämme avustuksia korjauksiin, joilla säilytetään kohteen kulttuurihistoriallisia arvoja.  Avustuksen myöntämisen perusteet ovat tapauskohtaisia. Soveltuvia kohteita ovat esimerkiksi

  • suojellut rakennukset (ensisijaisesti kaavamääräyksin suojellut rakennukset), 
  • valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön tai arvokkaaseen maisema-alueeseen kuuluvat kohteet, jotka tukevat alueiden erityispiirteitä.

Myös muutoin kulttuurihistoriallisesti arvokkaille tai paikallisesti merkittäville kohteille voidaan myöntää avustuksia.

Lisätietoa valtakunnallisista alueista:

Jos rakennus on suojeltu erillisellä suojelupäätöksellä taikka vaatii restauroinnin tai konservoinnin erityisosaamista esimerkiksi sisätiloissa, suosittelemme avustuksen hakemista ensisijaisesti Museovirastolta.

Mihin toimenpiteisiin voit hakea avustusta?

Voit hakea avustusta sellaisiin korjauksiin, joilla edistetään rakennuksen säilymistä. Tällaisia ovat esimerkiksi katon, ulkoseinien, perustusten, ikkunoiden, ovien tai tulisijojen korjaustyöt. Avustusta voi hakea myös rakennuksen pihapiirissä sijaitsevien muiden rakennusten tai muun välittömän ympäristön kunnostamiseen sekä muihin kunnossapitoa, suojelua ja parantamista edistäviin toimenpiteisiin sekä korjaussuunnitteluun.

Ketkä voivat hakea avustusta?

Avustuksia voivat hakea rakennusten yksityiset omistajat, rakennusperinnön hoitoa edistävät yhteisöt, kunnat ja kuntayhtymät.

Miten ja milloin haet avustusta?

Avustusten hakuaika on vuosittain lokakuun puolivälistä marraskuun loppuun. Ympäristöministeriö jakaa määrärahat ELY-keskuksille seuraavan kevään aikana, jonka jälkeen käsittelemme hakemukset mahdollisimman nopeasti. Avustuspäätökset tai tieto päätöksestä toimitetaan hakijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Myös hakuajan ulkopuolella voit olla yhteydessä ELY-keskuksen ja vastuumuseoiden asiantuntijoihin ja pyytää neuvoja rakennusperinnön korjaukseen ja sen suunnitteluun liittyen. Voit alkaa alustavasti suunnitella korjausprojektia jo ennen hakuajan alkamista.

Toimita hakemus siihen ELY-keskukseen, jonka alueella kohde sijaitsee. Poikkeuksena on Satakunta, jossa hakemukset toimitetaan Varsinais-Suomen ELY-keskukselle, sekä Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa, joissa toimitusosoite on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

Täytä ja lähetä hakemuslomake sähköisesti. Jos et voi käyttää sähköistä asiointia, voit tulostaa hakulomakkeen tai pyytää sitä ELY-keskuksen toimipaikoista.

Puistomaisessa ympäristössä sijaitseva harjakattoinen, graffiteilla töhritty tiilirakennus, jonka ympärillä on rakennustelineet.

Avustuksen myöntämistä koskevia ehtoja

Huomioi seuraavat avustusten myöntämistä koskevat ehdot rakennusta kunnostaessasi:

  • Korjauksessa on säilytettävä rakennuksen ja alueen ominaisluonne sekä historialliset erityispiirteet.
  • Rakennusosien tarpeetonta uusimista on vältettävä. Korjattaessa tehdään mahdollisimman pieniä muutoksia.
  • Rakennuksen käytön on sopeuduttava rakennuksen historialliseen luonteeseen.
  • Työ on tehtävä rakennuksen rakentamisajankohdan mukaisilla työtavoilla ja rakennukseen sopivilla perinteisillä rakennusmateriaaleilla. Materiaalijäljitelmiä ei hyväksytä.
  • Avustusta on haettava ennen korjaus- tai kunnostushankkeen toimenpiteiden aloittamista. Hankkeen aloittamiseksi katsotaan esim. hanketta koskevan sopimuksen tai tilauksen tekeminen, hankinnan toimitus tai hankintaa koskevan maksun suorittaminen.

Avustuspäätöksestä ilmenee, mihin tarkoitukseen ja millä ehdoilla avustus on myönnetty. Hyväksyttäviä menoja ovat vain avustuspäätöksen ja sen ehtojen mukaiset menot. 

Museoviraston korjaustaito.fi -sivustolla tarjotaan ohjeita kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten korjaajille. Voit kysyä neuvoa myös museoista ja kunnan rakennusvalvonnasta.

Mihin avustuksia ei myönnetä

Huomioi, että avustuksia ei myönnetä seuraaviin toimiin tai kohteisiin:

Avustuksen suuruus

Avustuksen suuruus harkitaan aina tapauskohtaisesti. Voimme myöntää avustusta enintään 50 % toimenpiteiden kustannuksista. Yleensä myönnetyt avustukset ovat selvästi tätä pienempiä, jotta avustuksia pystytään myöntämään usealle hakijalle.

Avustuksen maksaminen

Suurehko keltainen, peltikattoinen hirsitalo vehmaassa ympäristössä.

Maksamme avustuksen todellisten kustannusten mukaan työn tekemisen jälkeen kuittien perusteella.

Avustuksen maksaminen edellyttää, että teet maksatushakemuksen. Jos teit avustushakemuksesi aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa, tee myös maksatushakemus sähköisesti. Mikäli täytit paperisen hakemuslomakkeen, tulosta maksatushakemuslomake suomi.fi-asiointiportaalista.

Tarkemmat ohjeet ovat KEHA-keskuksen verkkosivuilla (linkki alla). Mikäli olet saanut myönteisen avustuspäätöksen, saat myös tarkemmat ohjeet maksatushakemuksesta.

Maksamme avustuksen tarvittaessa useammassa erässä, kerrallaan kuitenkin korkeintaan 50 % jo suoritettujen toimenpiteiden kustannuksista.

Hyväksyttäviä ovat vain sellaiset menot, jotka ovat syntyneet avustushakemuksen jättämisen jälkeen.

Esimerkiksi materiaalit, maksetut palkat, vakuutukset, kunnostussuunnitelma sekä teline- ja konevuokrat kuittien mukaan ovat hyväksyttäviä menoja. Oma tai talkootyö ja omat materiaalit eivät ole hyväksyttäviä menoja. 

Avustus on käytettävä avustuspäätöksessä mainitussa määräajassa. Pisin mahdollinen käyttöaika on avustuspäätöksen antamisvuosi ja sitä seuraavat kaksi vuotta.

Valtionavustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001). Avustukset ovat valtionavustuslaissa määriteltyjä erityisavustuksia.

Mistä muualta voit hakea avustusta

Avustuksia voit hakea kohteesta riippuen seuraavilta tahoilta:

 


Alueellista tietoa


Päivitetty: 15.04.2024