Avaa chat-ikkuna

Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen

Jalankulku- ja pyöräilyväylien päällysteen korjaaminen
Uudet opasteet ja varusteet

Jalankulku- ja pyöräilyväylän käynnissä oleva päällystystyö, jossa väylä on soralla.

Valtion jalankulku- ja pyöräilyväyliä on yhteensä noin 6 000 kilometriä. ELY-keskukset vastaavat valtion omistaman kävelyn ja pyöräilyn verkon kehittämisestä Väyläviraston ohjauksessa. Valtakunnallisen Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman mukaisesti väylähankkeiden valinnassa tulisi painottaa yhä vahvemmin kulkumuotojakauman muuttamista kestäväksi.

Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen tai muu jalankulun ja pyöräliikenteen olosuhteita parantava ratkaisu voidaan toteuttaa niin, että olemassa olevan tien varteen rakennetaan jalankulku- ja pyöräilyväylä tai tehdään muu jalankulun ja pyöräliikenteen olosuhteita parantava toimenpide.

Uusi jalankulku- ja pyöräilyväylä voidaan rakentaa myös osana uuden maantien rakentamista tai kauemmas maantiestä muun muassa paremman tasauksen, parempien pohjanrakennusolosuhteiden tai matkan lyhentämisen vuoksi. Jalankulku- ja pyöräilyväylillä, joilla on suuret käyttäjämäärät, voidaan olosuhteita parantaa esimerkiksi erottelemalla liikkujaryhmät tai leventämällä nykyistä väylää.

Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita voidaan parantaa myös kylätieratkaisulla. Kylätiellä autoille on varattu vain yksi ajokaista ja tien molemmilla puolilla on tavallista leveämmät pientareet.

Uusia jalankulku- ja pyöräilyväylätarpeita on tunnistettu ja niitä on tiedossa paljon. Vuosittain voidaan kuitenkin rakentaa vain muutama uusi jalankulku- ja pyöräilyväylä. Viime vuosina uusia väyliä on toteutettu osana merkittäviä pääteiden investointihankkeita. Lisäksi jalankulku- ja pyöräilyteitä on rakennettu kuntien kanssa yhteistyössä siten, että kuntien rahoitusosuus on usein ollut merkittävä.

Uutta jalankulku- ja pyöräilyväylää voi ehdottaa Liikenteen asiakaspalvelun Palauteväylässä. Testaa kuitenkin ennen ehdotuksen jättämistä ELY-keskuksen ehdotusapurin avulla oman kehitysehdotuksen toteutumismahdollisuutta. Kaikkia toimenpiteitä ei voida toteuttaa.

Jalankulku- ja pyöräilyväylien päällysteen korjaaminen

Asfalttiin maalattu pyöräilyä kuvaava merkintä.

Kävelyn ja pyöräilyn väylien päällysteitä kunnostetaan vuosittain tarpeen ja resurssien mukaan paikallisten ELY-keskusten tilaamina päällystysurakoina. Päällystämistarpeen arvioinnissa otetaan huomioon jalankulku- ja pyöräilyväylän kunto osana alueen kokonaisuutta.

Kun väyliä valitaan päällystysohjelmaan, painoarvo on suurempi sellaisilla väylillä, jotka ovat yhteysväliltään merkittäviä. Väylän käyttöaste ja esimerkiksi mahdollinen työmatkapyöräily otetaan huomioon päällystysohjelmaan valittaessa. Lisäksi jalankulku- ja pyöräilyväyliä paikataan tarpeen mukaan.

Jalankulku- ja pyöräilyväylien päällystyskohteet voi tarkistaa Väyläviraston hankekartalta. Päällystyskohteet päivittyvät kartalle sitä mukaa, kun kesän suunnitelmat päällystysurakoista tarkentuvat. Lisäksi voit tarkistaa käynnissä olevat tietyöt Fintrafficin Liikennetilanne-palvelusta.

Uudet opasteet ja varusteet

Uusi tieliikennelaki on tuonut käyttöön uusia pyöräliikenteen opasteita. Viitat ja opasteet ovat autoliikenteestä tuttuja suunnistus- ja etäisyystauluja sekä perinteisiä viittaopasteita. Lisäksi viitoissa ja opasteissa käytetään erilaisia tunnuksia.

Opaste, joka kuvaa pyöräilyn suunnistustaulua.

Pyöräilyn suunnistustaulu
Pyöräilyreiteillä ennen tärkeimpiä risteyksiä voidaan käyttää pyöräilyn suunnistustaulua, jonka avulla liittymäaluetta lähestymässä olevalle pyöräilijälle voidaan kertoa ennakkotietona mihin seuraavasta risteyksestä pääsee. Pyöräilyn suunnistustaulua voidaan käyttää myös esimerkiksi ohjaamaan numerolla opastetulle reitille tai EuroVelo-reitille.

Opaste, joka kuvaa pyöräilyn etäisyystaulua.

Pyöräilyn etäisyystaulu
Pyöräilyn etäisyystaulua käytetään kertomaan välimatkoja seuraaviin, edessä oleviin kohteisiin.

Opaste, joka kuvaa pyöräilyn paikannimeä.

Pyöräilyn paikannimi
Pyöräilyn paikannimikyltti kertoo, että on saavuttu opastettavaan kohteeseen tai alueelle.

Opaste, joka kuvaa pyöräilyn pyöräilyn viittaa.

Opaste, joka kuvaa pyöräilyn pyöräilyn viittaa.

Pyöräilyn viitat ja jalankulun viitta
Lisäksi pyöräilyn opasteina voidaan käyttää entuudestaan tuttuja viittoja. Kävelyopasteena voidaan käyttää esimerkiksi jalankulun viittaa.

Opasteiden kuvat: Väylävirasto.

Pyöräliikenteen viitoituksen suunnittelusta, toteutuksesta ja kunnossapidosta vastaa maantieverkolla paikallinen ELY-keskus ja katuverkolla kunta. Pyöräliikenteen viitoituksen suunnittelu ja toteutus tehdään yleensä paikallisen ELY-keskuksen ja alueen kuntien välisenä yhteistyönä. Alueellisten matkailureittien opastusta voivat laatia ja toteuttaa myös muut toimijat, esimerkiksi yhdistykset yhteistyössä kuntien kanssa. Tällöinkin ELY-keskus on mukana työssä valtion väylien osalta.

Yhteistyötä tehdään myös muiden toimijoiden välillä. Jos pyöräilijä opastetaan esimerkiksi yksityistielle, asiasta sovitaan tiekunnan kanssa. Jos taas pyöräilijä opastetaan esimerkiksi rata- tai asema-alueelle, asiasta sovitaan Väyläviraston ja yksityisraiteen kyseessä ollessa yksityisraiteen haltijan kanssa.  
Valtio tukee kuntien kävelyn ja pyöräilyn edistämistä esimerkiksi kunnille jaettavilla valtionavustuksilla, joita käytetään muun muassa väylien ja niiden varusteiden ja pyöräpysäköinnin rakentamiseen tai parantamiseen.


Alueellista tietoa


ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Liikenteen asiakaspalvelu

Tienkäyttäjän linja 0200 2100

Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).

Päivitetty: 01.02.2024