Navigointivalikko
liikenne-luvat-ilmoitusmenettely-sahko-ja-tele-ingressi

Ilmoitusmenettely sähkö ja tele

Ajankohtaista tietoa

1.12.2022 Ilmoituslomake on siirtynyt sähköiseen asiointipalveluun

Vanha sähköisesti täytettävä ilmoituslomake on poistunut käytöstä. Voit käyttää nyt sähköistä asiointipalvelua myös ilmoituksen tekemiseen. Ilmoituksen voit täyttää sähköisessä asiointipalvelussa myös ruotsiksi.

1.1.2019 Esiselvitysten tarkistuslista pakolliseksi liitteeksi

Esiselvitysten tarkistuslista on 1.1.2019 alkaen pakollinen liite johto- ja kaapeli-ilmoituksiin. Listan avulla pyritään vähentämään kielteiseen lupapäätökseen johtavia ilmoituksia. Listan täyttämällä kaikkia suunnittelussa huomioituja esiselvitysliitteitä ei tarvitse toimittaa.

Milloin voin tehdä ilmoituksen?

Ilmoitusmenettely ei sovellu tien pituussuuntaisen maakaapelin sijoittamiseen tiealueelle tai tiealueen rajalle, ellei kyseessä ole yksinomaan olemassa olevaan putkeen sijoittaminen tai telekaapeleilla laajakaistahankkeen rakennustyön aikana tilattu uusi asiakasliittymä. Jälkimmäisessä tapauksessa alkuperäistä reittiä koskevan lupapäätöksen tulee olla voimassa ja sen diaarinumero tulee esittää ilmoituksessa.

Tapaukset, jolloin voit käyttää ilmoitusmenettelyä

 • Maantien tai kevyen liikenteen väylän alitus, johon ei liity tien pituussuuntaista kaapelia.
 • Maantien tai kevyen liikenteen väylän ylitys ilmajohdolla, johon ei liity tien pituussuuntaista ilmajohtoa.
 • Tien pituussuuntaiseen kaapeliin tehtävä jatkos sekä siihen liittyvä poikittaissuuntainen kaapeli tiealueen ulkopuolelle tai maantien tai kevyen liikenteen väylän alitse.
 • Tiealueen ulkopuolelle sijoitettava tien pituussuuntainen ilmajohto, jonka johtoalue ulottuu tiealueelle.
 • Yksinomaan olemassa olevaan putkitukseen asennettava tien pituussuuntainen kaapelointi.
 • Laajakaistahankkeen rakennustyön aikainen uusi asiakasliittymä, jos se on hankittu hankkeen rakennustyön aikana. Tällöin ilmoituksessa viitataan alkuperäiseen lupapäätöksen numeroon.
 • Ilmoitukseen voi lisätä työn yhteydessä purettavia ilmalinjan ylityksiä. Purettavat ilmalinjat tulee merkitä suunnitelmakarttoihin ja purkutyölle tulee lisätä työhön soveltuva liikenteenohjauksen mallikuva ilmoituksen liitteeksi.

Tapaukset, jolloin et voi käyttää ilmoitusmenettelyä, vaan sinun tulee aina hakea sijoituslupa

 • Toimenpide kohdistuu moottori- tai moottoritien tiealueeseen
 • Kohteessa on pohjavedensuojaus
 • Toimenpide edellyttää louherakenteen käsittelyä
 • Alituksen etäisyys rummun, putkisillan tai alikulkusillan rakenteesta on alle 5 metriä
 • Alituksen etäisyys rakenteesta on alle 25 metriä.  

Mitä ilmoitus maksaa?

Ilmoituksen hintaan vaikuttaa toimenpiteiden lukumäärä sekä se, kuinka monen alueurakan alueella toimenpiteet sijaitsevat. Alta löydät kunkin hintaluokan toimenpiteiden sallitut enimmäismäärät ja -pituudet yhdessä ilmoituksessa.

Ilmoituksen hinta määräytyy aina toimenpiteiden suurimman lukumäärän tai pituuden perusteella. Ilmoitus voi sisältää yhden verkonhaltijan yhteen hankkeeseen liittyviä toimenpiteitä.

Ilmoituksen hinta sisällön mukaisesti

 • Maantien tai kevyenliikenteenväylän alituksia tai ylityksiä, joihin ei liity pituussuuntaisia kaapeleita tai ilmajohtoja
  • 1-3 kpl: 300 €
  • 4-6 kpl: 600 €
  • 7-10 kpl: 900 €
 • Tien pituussuuntaiseen kaapeliin tehtäviä jatkoksia sekä niihin liittyvät poikittaissuuntaiset kaapelit tiealueen ulkopuolelle tai maantien tai kevyenliikenteenväylän ali tai yli
  • 1-3 kpl: 300 €
  • 4-6 kpl: 600 €
  • 7-10 kpl: 900 €
 • Tiealueen ulkopuolelle sijoitettavia ilmajohtoja, joiden johtoalue ulottuu tiealueelle sekä lisäksi kunkin maksuluokan sallima enimmäismäärä alituksia tai ylityksiä
  • 1-500 m ja 0-3 kpl alituksia/ylityksiä: 300 €
  • 501-1500 m ja 0-6 kpl alituksia/ylityksiä: 600 €
  • 1501-3000 m ja 0-10 kpl alituksia/ylityksiä: 900 €
 • Yksinomaan olemassa olevaan putkitukseen asennettavia kaapeleita sekä lisäksi kunkin maksuluokan sallima määrä alituksia olemassa olevaan alitusputkeen
  • 1-500 m ja 0-3 kpl alituksia/ylityksiä: 300 €
  • 501-1500 m ja 0-6 kpl alituksia/ylityksiä: 600 €
  • 1501-3000 m ja 0-10 kpl alituksia/ylityksiä: 900 €
 • Tien pituussuuntaisia telekaapelointeja laajakaistahankkeen rakentamisen aikana hankittuja uusia asiakasliittymiä varten (yhteenlaskettu pituus), ja lisäksi enintään kunkin maksuluokan sallima määrä alituksia
  • 1-150 m ja 0-3 kpl alituksia/ylityksiä: 300 €
  • 151-300 m ja 0-6 kpl alituksia/ylityksiä: 600 €
  • 301-500 m ja 0-10 kpl alituksia/ylityksiä: 900 €
 • Kielteinen päätös 50

Maastokatselmukset

 • llmoituksen hintaan kuuluvien katselmusten määrä yhden alueurakan alueella:
  • 300 €: 1kpl
  • 600 €: 1kpl
  • 900 €: 2 kpl
 • Lisäkatselmukset 200 €/katselmus.
 • Ilmoituksen lisähinta/alueurakka, jos kohde on useamman alueurakan alueella. Lisähinta sisältää yhden katselmuksen: 200 €

Tiedon alueurakoista löydät esimerkiksi Väyläviraston Tiestötiedot -sovelluksesta tai Tierekisteristä (vaatii Extranet-tunnukset).

Millä lomakkeella teen ilmoituksen?

Käytä asiointiin sähköistä asiointipalvelua. Kirjautuminen järjestelmään tapahtuu Suomi.fi -palvelun kautta, joten kirjautumista varten tarvitset joko mobiilivarmenteen, varmennekortin tai pankkitunnukset.

Sähköinen asiointipalvelu tallentaa syöttämäsi tiedot automaattisesti, joten voit keskeyttää ilmoituksen täyttämisen milloin vain, ja jatkaa taas myöhemmin itsellesi sopivana ajankohtana. Lisäksi näet sähköisessä asiointipalvelussa kaikki aikaisemmin tekemäsi ilmoitukset.

Huomioi, että ilmoitusmenettelyssä sähköinen asiointipalvelu on ainoa mahdollinen asiointitapa. Huomaathan myös, että ilmoitusta ei voi täydentää jälkikäteen.

Mitä liitteitä tarvitsen ilmoitukseen?

Selvitä ilmoituksen tekemisen edellytykset, tee kaikki vaadittavat esiselvitykset ja täytä ilmoituslomake huolellisesti. Ilmoitusmenettelyssä vaadittavat esiselvitykset ovat samat kuin sijoituslupamenettelyssä. Liitä ilmoitukseen kaikki alla olevassa luettelossa mainitut liitteet pdf-muodossa.

Liitä ilmoitukseen:

 • Yksiselitteinen tieto siitä, etteivät erikoiskohteet rajoita ilmoitusmenettelyn soveltamista
 • Esiselvitysten tarkistuslista
 • Lähestymiskartat noin mittakaavassa 1:200 000 ja 1:50 000
 • Maaperäkartta
 • Suunnitelmakartat johdon/kaapelin sijoittamisesta tiealueelle tai tiealueen läheisyyteen (kartat esim. 1:5 000 ja kaava-alueilla 1:2 000)
 • Työnaikainen liikenteenohjaussuunnitelma
 • Työsuunnitelmat ja -menetelmät sekä valokuvat erikoiskohteista (tieto reitillä olevista pohjavedensuojauksista, paalutuksista, rummuista jne.)
 • Poikkileikkauskuvat alitus-/ylityskohdista
 • Esikatselmusmuistio, jos esikatselmus on pidetty.

HUOM! Ilmoitusmenettelyssä esikatselmus on pidettävä seuraavissa tapauksissa ennen ilmoituksen lähettämistä:

 • jos tien alituksessa alituskaivannon syvyys on yli 2,0 metriä.
 • jos työ edellyttää kallion louhintaa.
 • jos sopivaa alituskohtaa on vaikea löytää kasvillisuuden, kallion tai tiealueen kapeuden vuoksi.
 • jos tien pituussuuntainen asiakasliittymää palveleva kaapeli tehdään tien liikennemäärän, nopeustason, maaston kaivettavuuden, kasviesteiden tai muun tilanteen suhteen merkittävästi vaativampaan paikkaan kuin alkuperäisen luvan rakenteilla oleva muu osuus.

Edellä mainittujen liitteiden lisäksi voit liittää ilmoitukseen myös muita liitteitä, jos katsot että ne helpottavat ilmoituksen käsittelyä. Merkitse aina olemassa olevat maanalaiset kaapelit, johdot ja putket aina suunnitelmakarttoihin.

Esiselvitykset ennen ilmoituksen lähettämistä

Tee esiselvitykset aina ennen kuin lähetät ilmoituksen. Ennen mahdollisen esikatselmuksen pitämistä selvitä aina esiselvityksistä kohdat 1 - 5. Suunnitteluvaiheen esiselvitykset -ohjeesta löydät tarvittavat esiselvitykset malliesimerkein: Missä muodossa selvitykset esitetään ja milloin niitä ei tarvitse tehdä. Yleislistan vaadittavista esiselvityksistä löydät ohjeen sivulta 5.

Kaikki esiselvitykset eivät aina ole tarpeellisia. Pelkkiä alituksia, olemassa olevaan putkeen sijoittamista sekä ilmajohtoasennuksia koskevat esiselvitykset löydät ohjeen sivuilla 6 ja 7. Myös Esiselvitysten tarkistuslistaa kannattaa hyödyntää. Huomioithan, että et voi käyttää ilmoitusmenettelyä, mikäli työkohteessa on pohjavedensuojaus.

Linkin tuleviin tiehankkeisiin löydät Suunnittelijan työkalupakki -sivulta, josta pääset selvittämään vaaditut tiedot itse. Mikäli suunnitellulla reitillä on tuleva tiehanke, selvitä tiehankkeen vaikutukset reittiin paikallisen ELY-keskuksen kirjaamon kautta tai tiehankkeen yhteyshenkilöltä.

Kuinka kauan ilmoitus on voimassa?

Ilmoitus on voimassa yhden vuoden ilmoituksen voimaantulosta, eli ilmoituksessa mainitusta työn aloittamispäivästä. Mikäli töitä ei saada valmiiksi vuoden kuluessa, tulee tehdä uusi ilmoitus.

Muutokset jo lähetettyyn ilmoitukseen

Et voi tehdä mitään muutoksia ilmoitukseen, jos olet jo lähettänyt sen käsiteltäväksi.

Yhteydenotot

Ongelmatilanteissa pyydämme teitä ottamaan yhteyttä Liikenteen asiakaspalveluun.

liikenteen.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi

0295 020 600 ma-pe klo 9-16 (pvm/mpm)

Chat-palvelu avoinna arkisin klo 12-16

Ilmoitusmenettelyssä sovellettavat lait, määräykset ja ohjeet

Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 2005/503

Liikenneviraston määräys johtojen ja rakennelmien sijoittamisesta maantien tiealueelle 12.8.2018 (LIVI/44/06.04.01/2018)

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet -ohje 3.10.2018 soveltuvilta osin


Alueellista tietoa


Ota yhteyttä

Liikenteen asiakaspalvelu

 • Palauteväylä (etsi tietoa, jätä palaute tai kehitysehdotus, kysy neuvoa)
 • Neuvonta 0295 020 600 ma–pe klo 9-15 (pvm/mpm)
 • Chat-palvelussa asiakasneuvoja paikalla ma-pe klo 9-15 (muuna aikana virtuaalineuvoja)
 • Somessa: Instagram | Facebook | Twitter

Liikenteen asiakaspalvelun puhelinpalvelu on 12.1.-28.4. poikkeuksellisesti avoinna klo 9-14. Voit jättää palautetta, kysymyksiä ja kehitysehdotuksia normaalisti Palauteväylän kautta. Käsittelemme saapuneita viestejä arkisin klo 8-16.

Tienkäyttäjän linja 0200 2100

 Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).

Päivitetty: 22.02.2023