Navigointivalikko

Liikenne-Luvat-Työlupa tiealueella työskentelyyn-Ingressi

Työlupa tiealueella työskentelyyn 

Ajankohtaista tietoa

31.8.2021 Muutoksia luvan hakemiseen vuoden 2022 alusta lähtien

Sähköisen hakemuslomakkeen käyttö tulee loppumaan vuoden 2021 lopussa, koska käyttöalustan päivitykset loppuvat ja sen takia alusta on päätetty ajaa alas vuoden 2021 loppuun mennessä.

Sähköiseen asiointipalveluun pääset kirjautumaan osoitteessa https://sa.tienpidonluvat.ahtp.fi/

Jatkossa luvan voi siis hakea ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta. Vaihtoehtoisena tapana on lähettää hakemus kirjeellä postitse.

Milloin tarvitsen luvan?

Työhön, joka kohdistuu maantiehen tai tapahtuu tiealueella tai edellyttää liikenteen ohjausta ja varoittamista liikennemerkein, on oltava ELY-keskuksen lupa. Lupa tarvitaan myös rakenteiden, rakennelmien ja laitteiden sijoittamiseen tiealueelle. Lisäksi kertaluontoiset työt, kuten erikoiskuljetusten vaatimat koneelliset muutostyöt tai kaapelien ja kunnallisteknisten laitteiden kunnossapitoon liittyvät työt, vaativat työluvan. Lupa voidaan myöntää, jos toimenpiteestä ei aiheudu vaaraa liikenteelle eikä haittaa tienpidolle.

Työlupa sisältyy ELY-keskuksen tekemiin liittymä- ja opastuslupiin sekä sijoituslupapäätöksiin kaapeleiden, johtojen ja putkien sijoittamisesta tiealueelle. Tällöin lupaa ei tarvitse hakea erikseen.

Kunnan tulee toimia luvan hakijana tieympäristön viihtyisyyttä parantavissa hankkeissa, kuten tiealueelle tehtävissä taideteoksissa tai alikulkutunneleiden maalauksissa. Hakija vastaa teoksesta, laitteesta tai muusta vastaavasta koko sen elinkaaren ajan.

Kuinka haen lupaa?

Luvanhakijan tulee täyttää lupahakemus. Suosittelemme sähköisen asioinnin käyttöä, koska se nopeuttaa hakemuksen käsittelyä.  Kirjautuminen järjestelmään tapahtuu Suomi.fi -palvelun kautta, joten kirjautumista varten tarvitset joko pankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai varmennekortin.

Järjestelmä tallentaa syöttämäsi tiedot automaattisesti, joten voit keskeyttää hakemuksen täyttämisen milloin vain, ja jatkaa taas myöhemmin itsellesi sopivana ajankohtana. Lisäksi näet järjestelmästä kaikki tekemäsi hakemukset.

Huomaathan, että sähköinen asiointipalvelu ei ole vielä valmis ja sitä tullaan edelleen kehittämään. Palautetta palvelusta voi lähettää osoitteeseen tyoluvat(at)ely-keskus.fi. Järjestelmän kehittämisestä aiheutuu ajoittain lyhyitä katkoja, joista ilmoitetaan ennakkoon asiointipalvelun etusivun yläpalkissa.

Vaihtoehtoinen hakutapa

Työlupia voi vielä toistaiseksi hakea myös nykyisin käytössä olevalla sähköisellä hakemuslomakkeella. Sähköinen lomake löytyy sivuston Oikopolut-osiosta.

Sähköisen asiointilomakkeen saapumisesta lähetetään hakijan ilmoittamaan sähköpostiin automaattinen vahvistus. Mikäli asiointitunnuksen sisältävää vahvistusviestiä ei saavu, tulee asiasta ilmoittaa Liikenteen asiakaspalveluun. Asiointitunnus on kahdeksannumeroinen (muotoa 100XXXXX).

Sähköisessä asioinnissa huomioitavaa: Jos täydennät hakemusta myöhemmin, lähetä täydennykset sähköpostilla osoitteeseen tyoluvat@ely-keskus.fi. Älä täytä lisätiedoille sähköistä lomaketta uudelleen, jotta lisätietoja ei kirjata järjestelmään uutena hakemuksena. Kirjoita sähköpostiviestin aiheeksi hakijan nimi sekä työkohteen kunta ja tienumero. Jos tiedossasi on hakemuksen asiointitunnus tai diaarinumero (PIRELY…), lisää myös ne aiheeseen.

Täytetyn erillisen hakemuslomakkeen liitteineen voi toimittaa sähköpostitse: kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai postitse: Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 Tampere.

Mitä liitteitä tarvitsen hakemukseen?

Hakemuksen mukana toimitetaan seuraavat liitteet:

  • kohteeseen laadittu liikenteenohjaussuunnitelma tai kohteeseen soveltuva mallikuva
  • lähestymiskartta (1:10 000 - 40 000)
  • suunnitelmakartta (noin 1:500 - 1 000)
  • suunnitelmapiirustukset niiltä osin kuin ne koskevat maanteitä

Tausta-aineisto

Tiellä työskentelyyn liittyviä taustatietoja voi selvittää jo suunnitteluvaiheessa Väyläviraston avoimesta tiestötietosovelluksesta. Tiedot esitetään karttapohjaisesti. Tien perustietojen (nopeusrajoitus, liikennemäärä, ajoradan leveys, sillat, pohjavedensuojaus) lisäksi sovelluksesta näkee minkä ELY-keskuksen ja alueurakan alueella kohde sijaitsee.

Käsittelyaika ja -maksu

Työluvan käsittely kestää noin viikosta kolmeen viikkoon. Lupapäätös lähetetään ensisijaisesti sähköpostitse. Paperiversion voi halutessaan pyytää osoitteesta tyoluvat(at)ely-keskus.fi.

Valtioneuvoston asetus ELY-keskusten maksullisista suoritteista on päivitetty 1.1.2021 alkaen. Työlupapäätöksistä peritään lupamaksu kolmen maksuluokan perusteella 50, 200 tai 500 euroa.

Maksuluokat ovat:

  • Työ kohdistuu pistemäiseen kohteeseen maantiealueella (enintään 50 metrin matkalle) ja liikenteen ohjausta ei tarvita tai liikenteenohjaukseksi riittää tietyömerkit ja sulkupylväät pientareelle työkohteen kohdalle ja tiealueella ei tarvita koneellista kaivua: 50 €
  • Työ, jossa pistemäisiä kohteita on vähintään kuusi ja / tai työkohteen pituus on maantiealueilla yhteensä vähintään 5 000 metriä: 500 €
  • Muu kuin kahdessa edellisessä kohdassa tarkoitettu työ: 200 €
  • Kielteisestä päätöksestä veloitetaan käsittelymaksu 50 €
  • Luvan voimassaoloajan jatkamisesta peritään lupamaksu, joka on puolet alkuperäisestä lupamaksusta, kuitenkin enintään 50 €.

Pyyntö työajan jatkamiseen tulee tehdä kirjallisesti luvan voimassaoloaikana eikä lupaan tehdä muita muutoksia. Muut muutospyynnöt käsitellään uutena lupahakemuksena. Jatkohakemuksen viitteenä käytetään lupapäätöksen numeroa. Jatkoaikaa haetaan sähköpostiosoitteesta tyoluvat(at)ely-keskus.fi.

Käsittely

Maantien tiealue on varattu ensisijaisesti tienpitotarkoitukseen yhteiskunnan kannalta välttämättömät laitteet huomioiden. Tiealueella työskenneltäessä lupakäsittelyn näkökulmana on tienpidon mahdollistaminen sekä liikenneturvallisuus.

Luvan käsittelyn yhteydessä laajalle maantieteelliselle alueelle jakautuva hakemus voidaan jakaa useammaksi lupapäätökseksi. Vastaavasti hakemuksia voidaan yhdistellä, jos kyse on saman hakijan suppealle alueelle sijoittuvista samankaltaisista töistä.

ELY-keskus tarkistaa työkohteen liikenteenohjaussuunnitelman ja päättää tilapäisen nopeusrajoituksen asettamisesta. Lisäksi ELY-keskuksen edustaja suorittaa tarvittaessa maastossa katselmuksen ennen työn aloittamista ja työn valmistumisen jälkeen.


Alueellista tietoa