Navigointivalikko

 

Avaa chat-ikkuna
Liikenne-Luvat-Työlupa tiealueella työskentelyyn-Ingressi_sv

Työlupa tiealueella työskentelyyn 

Ajankohtaista tietoa

18.12.2023: Tutustu uuteen työlupa-apuriin

Työlupaneuvonnan tueksi on nyt toteutettu asiointiapuri, joka auttaa asiakasta lupaprosessissa. Vastaamalla apurin kysymyksiin saat ehdotuksen sopivimmasta hakemustyypistä. Lisäksi apuri antaa ohjeita, jos lupahakemuksen liitteeksi tarvitaan lausunto tai sopimus ELY-keskukselta.

Milloin tarvitsen luvan?

Työhön, joka kohdistuu maantiehen tai tapahtuu tiealueella tai edellyttää liikenteen ohjausta ja varoittamista liikennemerkein, on oltava ELY-keskuksen lupa. Lupa tarvitaan myös rakenteiden, rakennelmien ja laitteiden sijoittamiseen tiealueelle. Lisäksi kertaluontoiset työt, kuten erikoiskuljetusten vaatimat koneelliset muutostyöt tai kaapelien ja kunnallisteknisten laitteiden kunnossapitoon liittyvät työt, vaativat työluvan. Lupa voidaan myöntää, jos toimenpiteestä ei aiheudu vaaraa liikenteelle eikä haittaa tienpidolle. Työluvalla voidaan myöntää myös tieliikennelain 187 §:ssä tarkoitettu lupa tien tilapäiseen sulkemiseen silloin, kun sulkeminen liittyy tiealueella työskentelyyn.

Työlupa sisältyy ELY-keskuksen tekemiin liittymä- ja opastuslupiin sekä sijoituslupapäätöksiin kaapeleiden, johtojen ja putkien sijoittamisesta tiealueelle. Tällöin lupaa ei tarvitse hakea erikseen.

Työlupa-apuri

Työlupien lupa-apuri auttaa työlupiin liittyvissä asioissa ja ohjeistaa luvan hakemisessa. Samalla apuri selventää erilaisten lausuntojen ja sopimusten tarvetta lupaprosessissa. Joissain tapauksissa lupamenettely riippuu kohteessa toteutettavan työn tarkasta sisällöstä. Näissä tapauksissa kohteeseen soveltuvat vaihtoehdot voi tarkastaa lupa-apurista.

Kiireellinen viankorjaustyö

Kiireellisissä viankorjaustöissä tulee ottaa heti yhteys Tieliikennekeskukseen (puh. 0200 21200, Urakoitsijan linja, avoinna 24/7), sekä ELY-keskukseen tai sen edustajaan niin nopeasti kuin mahdollista. ELY-keskuksen edustajan yhteystiedot saa Liikenteen asiakaspalvelusta (puh. 0295 020 600) sen aukioloaikana.

Työn aikana liikennettä varoitetaan ohjeen "Liikenne tietyömaalla – Lyhytaikaiset ja luvanvaraiset työt" mukaisesti. Vilkasliikenteisillä teillä noudatetaan ohjetta "Liikenne Tietyömaalla - Tienrakennustyömaat". Myös ELY-keskuksen internetsivustolla on saatavilla soveltuvia liikenteenohjaussuunnitelmia:

Jos työt jatkuvat yön tai viikonlopun yli, luvan tiealueella työskentelyyn (työlupa) myöntää Pirkanmaan ELY-keskus ja luvasta peritään asetuksen mukainen maksu. Lupa myönnetään tarvittaessa jälkikäteen.

Kuinka haen lupaa?

Luvanhakijan tulee täyttää lupahakemus. Käytä ensisijaisesti sähköistä asiointipalvelua, koska se nopeuttaa hakemuksen käsittelyä.  Kirjautuminen järjestelmään tapahtuu Suomi.fi -palvelun kautta, joten kirjautumista varten tarvitset joko pankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai varmennekortin.

Järjestelmä tallentaa syöttämäsi tiedot automaattisesti, joten voit keskeyttää hakemuksen täyttämisen milloin vain, ja jatkaa taas myöhemmin itsellesi sopivana ajankohtana. Lisäksi näet järjestelmästä kaikki tekemäsi hakemukset.

Huomaathan, että sähköinen asiointipalvelu ei ole vielä valmis ja sitä tullaan edelleen kehittämään. Palautetta palvelusta voi lähettää osoitteeseen tyoluvat(at)ely-keskus.fi. Järjestelmän kehittämisestä aiheutuu ajoittain lyhyitä katkoja, joista ilmoitetaan ennakkoon asiointipalvelun etusivun yläpalkissa.

Jos täydennät hakemustasi myöhemmin, lähetä täydennykset sähköpostilla osoitteeseen tyoluvat(at)ely-keskus.fi. Kirjoita sähköpostin aihekenttään diaarinumero (PIRELY/xx/202x) tai hakijan nimi, työkohteen kunta ja tienumero(t). Älä täytä lisätiedoille hakemusta sähköisessä asiointipalvelussa uudestaan, jotta lisätietoja ei kirjata järjestelmään uutena hakemuksena.

Vaihtoehtoinen hakutapa

Jos et voi asioida sähköisessä asiointipalvelussa, voit käyttää tulostettavia lomakkeita. HUOM! Tätä hakutapaa käytettäessä peritään varsinaisen lupamaksun lisäksi erillinen käsittelymaksu.

Toimita hakemuslomake liitteineen postilla Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon osoitteeseen: Pirkanmaan ELY-keskus, Kirjaamo, PL 297, 33101 Tampere tai sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo.pirkanmaa(at)ely-keskus.fi (max 10 Mt/viesti).

Mitä liitteitä tarvitsen hakemukseen?

Hakemuksen mukana toimitetaan seuraavat liitteet:

  • kohteeseen laadittu liikenteenohjaussuunnitelma tai kohteeseen soveltuva mallikuva
  • lähestymiskartta (1:10 000 - 40 000)
  • suunnitelmakartta (noin 1:500 - 1 000)
  • suunnitelmapiirustukset niiltä osin kuin ne koskevat maanteitä

Liikenteenohjaussuunnitelman laatiminen

ELY-keskuksen internetsivustolla on saatavilla soveltuvia liikenteenohjaussuunnitelmia. Vilkasliikenteisillä teillä noudatetaan ohjetta "Liikenne Tietyömaalla - Tienrakennustyömaat" (kohdassa "Muualla verkossa"). Mallikuvat ovat yksinkertaistettuja esimerkkejä, ja tarvittaessa kuvia tulee muokata työkohteen tilannetta vastaavaksi. Suunnitelman pohjana voidaan käyttää myös muita Väyläviraston Liikenne tietyömaalla -ohjesarjan kuvia.

Tausta-aineisto

Tiellä työskentelyyn liittyviä taustatietoja voi selvittää jo suunnitteluvaiheessa Väyläviraston avoimesta tiestötietosovelluksesta. Tiedot esitetään karttapohjaisesti. Tien perustietojen (nopeusrajoitus, liikennemäärä, ajoradan leveys, sillat, pohjavedensuojaus) lisäksi sovelluksesta näkee minkä ELY-keskuksen ja alueurakan alueella kohde sijaitsee.

Käsittelyaika ja maksut

Työluvan käsittely kestää noin viikosta kolmeen viikkoon. Lupapäätös lähetetään ensisijaisesti sähköpostitse. Paperiversion voi halutessaan pyytää osoitteesta tyoluvat(at)ely-keskus.fi.

Työlupapäätöksistä peritään lupamaksu kolmen maksuluokan perusteella 60, 220 tai 550 euroa. Maksu perustuu Valtioneuvoston asetukseen ELY-keskuksen maksullisista suoritteista.

Luvan hakijalta peritään varsinaisen lupamaksun lisäksi erillinen käsittelymaksu, jos hakemus saapuu muulla tavalla kuin sähköisen asiointipalvelun kautta. Käsittelymaksun suuruus on puolet perittävästä lupamaksusta, kuitenkin enintään 50 euroa. Käsittelymaksua ei peritä silloin, kun kyseessä on päätös luvan voimassaoloajan jatkamisesta.

Maksuluokat ovat:

  • Työ kohdistuu pistemäiseen kohteeseen maantiealueella (enintään 50 metrin matkalle) ja liikenteen ohjausta ei tarvita tai liikenteenohjaukseksi riittää tietyömerkit ja sulkupylväät pientareelle työkohteen kohdalle ja tiealueella ei tarvita koneellista kaivua: 60 euroa
  • Työ, jossa pistemäisiä kohteita on vähintään kuusi ja / tai työkohteen pituus on maantiealueilla yhteensä vähintään 5 000 metriä: 550 euroa
  • Muu kuin kahdessa edellisessä kohdassa tarkoitettu työ: 220 euroa
  • Kielteinen päätös 55 euroa
  • Luvan voimassaoloajan jatkamisesta peritään lupamaksu, joka on puolet lupamaksusta, kuitenkin enintään 50 euroa

Pyyntö työajan jatkamiseen tulee tehdä kirjallisesti luvan voimassaoloaikana eikä lupaan tehdä muita muutoksia. Muut muutospyynnöt käsitellään uutena lupahakemuksena. Jatkohakemuksen viitteenä käytetään lupapäätöksen numeroa. Jatkoaikaa haetaan sähköpostiosoitteesta tyoluvat(at)ely-keskus.fi.

Käsittely

Maantien tiealue on varattu ensisijaisesti tienpitotarkoitukseen yhteiskunnan kannalta välttämättömät laitteet huomioiden. Tiealueella työskenneltäessä lupakäsittelyn näkökulmana on tienpidon mahdollistaminen sekä liikenneturvallisuus.

Luvan käsittelyn yhteydessä laajalle maantieteelliselle alueelle jakautuva hakemus voidaan jakaa useammaksi lupapäätökseksi. Vastaavasti hakemuksia voidaan yhdistellä, jos kyse on saman hakijan suppealle alueelle sijoittuvista samankaltaisista töistä.

ELY-keskus tarkistaa työkohteen liikenteenohjaussuunnitelman ja päättää tilapäisen nopeusrajoituksen asettamisesta. Lisäksi ELY-keskuksen edustaja suorittaa tarvittaessa maastossa katselmuksen ennen työn aloittamista ja työn valmistumisen jälkeen.


Alueellista tietoa


Päivitetty: 20.02.2024