Vård av kulturmiljön

Vad är kulturmiljö och varför är det viktigt att den vårdas?

Med kulturmiljö avses en miljö som uppkommit som ett resultat av människans verksamhet, såsom byggnader och bebyggda områden med deras närmiljö, landskap där man ser människans handavtryck samt forntida konstruktioner och formationer som bevarats i landskapet, marken eller under vattnet.

En välskött kulturmiljö ökar människornas välbefinnande samt trivseln och dragningskraften i området. Den är en viktig resurs som skapar säregenhet för regionerna, stöder utvecklingen av lokalsamhällena och erbjuder också möjligheter för näringslivets verksamhet.

Kulturmiljön förnyas och utvecklas med tiden och när behoven förändras. När man gör ändringar är det bra att komma ihåg den befintliga miljöns värden. Genom att öka sakkunskapen och se efter vården och användningen av kulturmiljön säkerställer vi att värdefulla objekt bevaras även för kommande generationer.

Ansök om understöd för vård av byggnadsarvet

Ansvaret för underhåll av byggnaderna och miljön ligger hos deras ägare.  God vård och åtgärder som vidtagits i tid garanterar att kulturmiljöns värde bevaras. Vid renovering och ändringar är det viktigt att beakta objektets särdrag och ursprungliga byggsätt.

Vi beviljar årligen understöd till privata ägare, kommuner, samkommuner och samfund som främjar vården av byggnadsarvet. Understöd beviljas för underhåll, skydd och förbättring av kulturhistoriskt värdefulla objekt och deras omedelbara omgivning. Beskriv objektets nuläge och reparationsbehov innan du ansöker om understöd. En omsorgsfullt gjord ansökan påskyndar behandlingen av din ansökan om understöd! Observera att du också kan ansöka om understöd för planering av reparationsåtgärder. Om du bor i skärgården, kontrollera om du kan ansöka om finansiering för renovering av byggnader eller konstruktioner i vår tjänst Understöd för att bevara och förbättra skärgårdslandskapet.

Understöd för vård av byggnadsarvet

Ansök om understöd för att bevara och förbättra skärgårdslandskapet

Vi beviljar årligen bidrag till en skärgårdskommun eller en medlem av en sådan kommun, eller en förening eller stiftelse för att skydda skärgårdsnaturen eller bevara eller förbättra skärgårdens landskapsbild. Med miljövårdsunderstöden för skärgården har man bland annat vårdat skärgårdens ängar och andra traditionella landskap, gjort utredningar om fågelbeståndet och naturbeståndet samt upprustat viktiga byggnader och konstruktioner för skärgårdslandskapets del, så som båthus och bodar.

Understöd för miljövård i skärgården

Gör en framställning om skydd

Du kan ge oss förslag på hur du kan skydda byggnaden eller den byggda miljön.  Vi skyddar en byggnad som är av betydelse på riksnivå, landskapsnivå eller lokal nivå. Vi fattar ett skyddsbeslut för byggnaden, som innehåller närmare bestämmelser om hur skyddet ska genomföras. Genom skyddsbestämmelser kan man till exempel precisera hurdana arkitektoniska detaljer eller konstruktioner som ska bevaras vid reparations- och restaureringsarbeten i byggnaden samt på vilket sätt byggnaden borde skötas och användas.

Framställning om byggnadsskydd

Ansök om ersättning för skötsel av vårdbiotoper

Vårdbiotoper, dvs. torrängar, ängar, hagmarker och skogsbeten, är livsmiljöer som formats av traditionell boskapsskötsel och som i allmänhet är artrika och som har producerat vinterfoder som boskapen behöver eller varit betesmarker. En betydande del av naturens mångfald, den finländska kulturhistorien och identiteten samt det vackra lantliga landskapet riskerar att försvinna när vårdbiotoperna minskar.

Sammanlagt cirka 30 000 hektar ängar, hagmarker och skogsbeten har skötts med hjälp av jordbrukets miljöersättningssystem. Vem som helst kan dock delta i värnandet om vårdbiotoper till exempel genom att sköta sin gårdsplan eller delta i vårdtalkot för vårdbiotoper.

Information, anvisningar och rådgivning

Du får mer information om vården av kulturmiljön och om den finansiering som erbjuds genom att kontakta våra experter:

Beroende på objektet kan du också ansöka om understöd hos Museiverket, Finlands Hembygdsförbund och Kyrkostyrelsen. Om du behöver praktiska anvisningar för reparationer som förvarar byggnaden, bekanta dig med webbplatsen korjaustaito.fi (på finska) som upprätthålls av Museiverket.


Regional information