Navigeringsmeny

Understöd för miljövård i skärgården 

Den biologiska mångfalden och den natur och konstruktioner som modifierats av människan är ofta som mest mångsidig i skärgårdsområden, oavsett om det är öar i havet eller längs sjöarnas fjärdar.  Skärgårdsområdena har ofta en lång historia av mänsklig verksamhet och många traditionella metoder har använts för att utnyttja naturens gåvor. Kring skärgårdskulturen har man också behövt olika slags byggnader och konstruktioner. 

Vi beviljar årligen miljövårdsunderstöd för att användas i skärgården; både för att skydda och förbättra skärgårdskulturen som formats av naturen och människan. Understöd beviljas för sådana åtgärder eller projekt som skyddar skärgårdsnaturen eller genom vilka skärgårdens landskapsbild, byggnader eller konstruktioner bevaras eller förbättras. 

Understöd för miljövård i skärgården beviljas endast de skärgårdskommuner som definieras i 1 § i förordningen 1089/2016 (länk nedan). Egentliga skärgårdskommuner i Egentliga Finland är: Kimitoön, Gustavs och Pargas, i Södra Savolax: Enonkoski, Puumala och Sulkava, i Österbotten: Malax och i Norra Österbotten: Karlö.    

I förordningen nämns utöver dessa kommuner även de kommuner för vilka bl.a. ansökningar om understöd för miljövård i skärgården kan göras. Kommunerna nämns landskapsvis i förordningen. I förordningens 2 § räknar man upp de öar som uppfyller detta grundvillkor.  

• Statsrådets förordning om skärgårdskommuner och skärgårdsdelar i andra kommuner på vilka bestämmelserna om skärgårdskommuner tillämpas (1089/2016)

Innan du lämnar in ansökan bör du kontrollera att din ansökningskommun kan beviljas understöd. 

För hurdana objekt eller hurdan verksamhet kan du få understöd? 

Vi beviljar understöd för miljövård i skärgården till exempel för skötsel av skärgårdsängar eller vårdbiotoper.  Vi kan också bevilja understöd för sådana åtgärder där man iståndsätter byggnader och konstruktioner som hör till skärgårdslandskapet och upprätthållandet av skärgårdslivet, såsom bryggor, båthus och bodar. Dessutom kan understöd beviljas för utredningar av fågelbeståndet eller naturutredningar. 

Understöd för miljövård i skärgården

Om objektet är en historiskt värdefull byggnad lönar det sig att redan i ett tidigt skede separat utreda om de planerade reparationsåtgärderna och det material som används uppfyller kraven för beviljande av understöd.  Kontrollera även om det är möjligt att ansöka om understöd för vård av byggnadsarvet.  

Understöd för vård av byggnadsarvet

Vem kan ansöka om understöd? 

Understöd kan sökas av skärgårdsinvånare, lokala naturskydds- och miljöorganisationer samt olika föreningar och stiftelser som främjar naturskyddet eller miljövården i skärgården.  

När och hur ansöker man om understöd? 

Vuonna 2024 myönnettävien avustusten haku on auki 17.10.-30.11.2023. 

Ansökningar som mottagits utanför ansökningstiden kan beaktas ifall det finns tillräckligt med anslag.

Miljöministeriet fördelar anslagen till NTM-centralerna under våren, varefter vi behandlar ansökningarna så snabbt som möjligt. understödsbesluten eller information om beslutet skickas till den e-postadress som sökanden har uppgett. 

Även utanför ansökningstiden kan du vid behov kontakta NTM-centralens experter. 

Lämna in ansökan till den NTM-central inom vars område objektet är beläget. Ett undantag är Satakunda, där ansökningarna skickas till NTM-centralen i Egentliga Finland, samt Österbotten och Mellersta Österbotten, där leveransadressen är NTM-centralen i Södra Österbotten. 

Fyll i och skicka in ansökningsblanketten elektroniskt. Om du inte kan använda e-tjänsten kan du skriva ut en ansökningsblankett eller begära den från NTM-centralens verksamhetsställen. 

Understöd för miljövård i skärgården

Understödets storlek 

Understödets storlek prövas alltid från fall till fall. Vi kan bevilja högst 80 % av de godkända kostnaderna för skärgårdsmiljövårdsprojekten och högst 50 % av godkända åtgärder och material för reparationer av byggnader belägna i skärgården.

Utbetalning av understöd  

Vi betalar understödet enligt de faktiska kostnaderna efter arbetet på basis av kvitton. 

Utbetalningen av understödet förutsätter att du gör en ansökan om utbetalning. Om du gjorde din understödsansökan i regionförvaltningens e-tjänst ska du också göra utbetalningsansökan elektroniskt i e-tjänsten. Om du fyllde i den utskrivbara ansökningsblanketten, fyll i den utskrivbara blanketten för ansökan om utbetalning som finns i Suomi.fi-ärendeportalen. 

Närmare anvisningar finns på UF-centrets webbplats (länk nedan). Om du har fått ett positivt understödsbeslut får du också närmare anvisningar om ansökan om utbetalning. 

Vid behov betalar vi understödet i flera rater enligt de faktiska kostnaderna. Endast sådana utgifter som uppkommit efter att understödsansökan lämnats in kan godkännas. 

Till exempel material, utbetalda löner, försäkringar, iståndsättningsplan samt hyror för ställningar och maskiner enligt kvitton är godtagbara utgifter. Närmare anvisningar om detta finns på UF-centrets webbplats. 

Understödet ska användas inom den tid som anges i understödsbeslutet. Den längsta möjliga användningstiden är året då understödsbeslutet meddelades och de följande två åren. 

På statsunderstödet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001). Understöden är specialunderstöd enligt statsunderstödslagen. 

Bilder: Charlotta Berlin


Regional information


Uppdaterad: 21.11.2023