Navigeringsmeny

Yrityksen kehittävminen - ingressi sv

Utveckling av företag

För att utveckla ditt företag erbjuder vi finansierings-, utbildnings- och konsulttjänster som hjälper dig att stöda företagets tillväxt, internationalisering och förnyelse.

Utvecklingstjänster för företag – effektiva konsult- och utbildningstjänster för utveckling av företag

Har du behov av att utveckla ditt företag? Är ditt företags mål att växa i hemlandet eller är ditt företag på väg mot den internationella marknaden? Kanske planerar du ägarbyte eller företagsförvärv, eller söker en ny riktning för din företagsverksamhet?

Utvecklingstjänsterna för företag är konsult- och utbildningstjänster som NTM-centralen riktar till små och medelstora företag. Med hjälp av dem kan du effektivt och snabbt utveckla ditt företag. Du får hjälp av en erfaren expert inom företagsledning eller utvecklar din egen eller ditt företags nyckelpersoners affärskompetens tillsammans med topputbildare till rimliga kostnader.

Konkret hjälp för företagets förnyelse och tillväxt genom gemensam anskaffning av utbildning

När personalens kompetens kräver utveckling kan utbildning göras som så kallad gemensam anskaffningsutbildning, som planeras och finansieras med företaget och NTM-centralen.

RekryteringsUtbildning ger företaget förstärkning och arbete åt villiga arbetare

RekryteringsUtbildning är ett flexibelt sätt att anställa nya arbetstagare till företaget då de inte hittas på arbetsmarknaden eller vid läroanstalter inom branschen. De arbetssökande som valts i tjänsten får en yrkesutbildning som skräddarsytts för arbetsuppgifterna, varefter företaget kan anställa dem.

RekryteringsUtbildning i ett nötskal

 • Passar företag av alla storlekar oberoende av bransch. Kan också genomföras som ett samprojekt mellan flera företag.
 • Utbildningen tar vanligtvis 3–6 månader. Minst 30 procent av studierna är kunskapsbaserad och högst 70 procent handledd inlärning i arbetet.
 • Som studerande väljs det antal arbetssökande som företaget behöver och som under utbildningstiden får ändamålsenlig arbetslöshetsförmån.
 • Företaget betalar 30 procent av utbildningskostnaderna och NTM-centralen 70 procent. Det totala priset påverkas av utbildningens innehåll, längd, antal studerande och genomförare.
 • Kan också genomföras med bara en person och då är det fråga om individuell rekryteringsutbildning.

PrecisionsUtbildning ger företaget ny kompetens

PrecisionsUtbildning erbjuder en individuell lösning i situationer där företagets verksamhet, arbetsuppgifter eller teknologin som används förändras. Samtidigt svarar den på företagets framtida kompetensutmaningar. I tjänsten får arbetstagarna skräddarsydd yrkesinriktad tilläggsutbildning som underlättar hanteringen av nya kompetenskrav.

PrecisionsUtbildning i ett nötskal

 • För små och medelstora företag oberoende av bransch.
 • Utbildningen varar minst 10 utbildningsdagar per studerande.
 • Utbildningen skräddarsys i stor utsträckning för företagets nuvarande personal, inte enbart för nyckelpersoner. Även företagaren själv kan delta i studierna.
 • Som PrecisionsUtbildning genomförs inte den normala personalutbildning som arbetsgivaren ska bekosta.
 • Utbildningen finansieras av arbetsgivarföretaget och NTM-centralen tillsammans. Arbetsgivarens betalningsandel på 30–50 procent bestäms enligt företagets storlek och omsättning eller balansräkning.

Språkutbildningarna Arbetsplatsfinska och Arbetsplatssvenska för utbildning av personal som talar främmande språk

Med hjälp av utbildningen kan du också förbättra de arbets- och yrkesrelaterade språkkunskaperna hos den nuvarande eller rekryterade personalen som talar ett främmande språk.

Understöd för utvecklingsprojekt i företag

Med understödet för utvecklande av företag kan man stödja utvecklingsprojekt i små och medelstora företag till exempel för att utnyttja digitalisering, öka energieffektiviteten eller övergå till cirkulär ekonomi. Tyngdpunkten ligger också på att förbättra export- och internationaliseringsmöjligheterna eller att söka tillväxt genom att utveckla nya produkter, tjänster eller produktionsmetoder. Företaget kan eftersträva nya marknader eller kartlägga nya affärsmöjligheter.

Understödet för utvecklande av företag kan beviljas för utvecklingsåtgärder och investeringar i små och medelstora företag. Understödet är behovsprövat och påverkas av regionala riktlinjer. Utvecklingsunderstödet delfinansieras av Europeiska unionen.

Landsbygdens företagsstöd för företag på landsbygden

Du kan ansöka om landsbygdens företagsstöd om ditt företag är beläget i ett landsbygdsområde. Landsbygdens företagsstöd beviljas för grundande av företag och för investeringar samt i form av utvecklingsunderstöd.

Företagsstöd kan sökas antingen från NTM-centralen eller Leader-gruppen. Leader-gruppernas finansiering fokuserar särskilt på nystartade företag för att få nya företagare och företag till landsbygden. Med nyetableringsstöden kan man då också få stöd för försök med företagsverksamhet eller för inledande av företagsverksamhet på deltid.

Landsbygdens företagsverksamhet stöds av EU:s landsbygdsfond genom Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland.

Ansökningarna för finansieringsperioden 2023–2027 inleds våren och sommar 2023.


Regional information


ta kontakt

​​​​​​Ta kontakt

på andra webbplatser
 • Suomi.fi/foretag
 • Offentliga internationaliseringstjänster och -finansiering: Team Finland-nätverkets tjänster till ditt förfogande för internationalisering team-finland.fi/sv

Uppdaterad: 24.11.2023