Vanliga frågor om fiske

Var har fiskarna utplanterats?

Du kan söka uppgifter om utplantering av fisk via tjänsten Sähi eller be om uppgifter av NTM-centralens sakkunniga.

Var hittar jag kontaktuppgifter till delägarlagen?

Enligt lagen om samfälligheter anmäler delägarlagen sina uppgifter till regionförvaltningsverket och lantmäteriverket. Du kan också fråga efter de gemensamma uppgifterna av fiskeriområdet och de hittas dessutom på webbplatsen för vissa fiskeriområden

Fiskeriområdet (ahven.net)

Vem tillhör vattenområdet?

Vattenområdets ägare hittas på Lantmäteriverket på basis av fastighetsbeteckningen. Fastighetsbeteckningarna syns till exempel i tjänsten Kartplatsen:

Kartplatsen (maanmittauslaitos.fi)

I regel beslutar vattenområdets ägare om fisket, var hittar man ägaruppgifterna?

Ta först reda på fastighetsbeteckningen och därefter vattenområdets ägare.

Får man fiska regnbågslax under höstfredningstiden för öring?

Du hittar fiskebegränsningarna i tjänsten kalastusrajoitus.fi. Lagen om fiske förbjuder inte direkt fiske av andra arter under fredningstiden för öring, men förbjuder användningen av sådana fångstredskap som särskilt lämpar sig för fångst av fridlyst fisk under fredningstiden.

kalastusrajoitus.fi

Vad är ett vattendrag för vandringsfisk?

Med vattendrag för vandringsfisk avses ett sådant vattenområde som vandringsfiskarna använder som sin centrala vandringsväg eller sitt fortplantningsområde. Med vandringsfiskar avses lax, insjölax, ål, nejonöga, asp, öring samt vandrande bestånd av röding, harr och sik.

Får man meta i fors- och strömområdet i ett vattendrag för vandringsfisk med fiskevattnets ägares tillstånd?

Nej, lagen om fiske förbjuder mete, pilkfiske och fiske med utter i fors- och strömområden i vattendrag för vandringsfisk, däremot kan handredskapsfiske vara möjligt med tillstånd av vattenområdets ägare eller fiskerättsinnehavaren.

Hur känner man igen fors- och strömområden?

Med fors- och strömområde avses ett sådant område i ett vattendrag där vattnet kan observeras strömma nedströms och där det övre vattenståndet är högre än nedströms. Fors- och strömområdenas omfattning eller läge kan förändras i vattendraget i samband med att vattenföringen ändras. Vissa fors- och strömområden är noggrant avgränsade genom NTM-centralens beslut.

kalastusrajoitus.fi

Får man fiska med nät i vattendrag för vandringsfisk?

I älvar som hör till vattendrag för vandringsfisk är fiske med nät förbjudet från och med den 15 augusti till och med den 30 november. Fiske med nät är förbjudet i havet närmare än en kilometer från mynningen av en älv med vandringsfisk från och med den 15 augusti till och med den 31 oktober.

Har olika fiskarter ett bestämt fångstmått (minimimått)?

I förordningen om fiske hittar du fångstmått (minimimått) för vissa fiskarter. Dessutom har man genom NTM-centralens beslut kunnat öka eller minska på fångstmåttet, dessa uppgifter hittas i tjänsten kalastusrajoitus.fi

Vad är allmänna fiskerättigheter?

Allmänna fiskerättigheter är handredskapsfiske med ett spö och ett bete som är berättigat till fiskevårdsavgift samt avgiftsfritt mete, pilkfiske och fiske efter strömming.

Kan jag fiska var som helst med stöd av allmänna fiskerättigheter?

Allmänt fiske har begränsats i vissa vattendrag. I tjänsten för fiskebegränsningar www.kalastusrajoitus.fi hittar du information om vilka områden som inte omfattas av de allmänna fiskerättigheterna. I tjänsten hittar du också de vattenområden där mete, pilkfiske och handredskapsfiske har begränsats med stöd av lagen om fiske och NTM-centralernas beslut.

kalastusrajoitus.fi


Regional information


Uppdaterad: 21.12.2022