Navigeringsmeny

Toimintaympäristön kehittämisavustus - ingressi sv

Understöd för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö

Understöd för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö kan beviljas sådana icke-vinstsyftande offentliga och privata sammanslutningar samt stiftelser för projekt som syftar till att åstadkomma direkta effekter på verksamhetsmiljön för små och medelstora företag eller förutsättningarna för utveckling av företagsverksamheten. Understöd beviljas enligt prövning för sådana projekt som är separata från sökandens basverksamhet och som bedöms väsentligt främja startandet av, tillväxten i eller utvecklandet av små och medelstora företag i regionen.

Understöd kan beviljas

  • för utredningar som är nödvändiga med tanke på företagsverksamheten,
  • för utvecklande av tjänster som företagen behöver,
  • för främjande av samarbete mellan företag samt
  • för andra projekt som förbättrar företagens verksamhetsmiljö och möjligheter att utvecklas.

Godtagbara utgifter

Understöd för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö kan beviljas för både utvecklingsåtgärder och investeringar.

För utvecklingsåtgärder kan beviljas understöd till ett belopp som utgör högst 80 procent av de utgifter som ligger till grund för understödet.

Understöd kan beviljas för följande utvecklingsutgifter:

  • utgifter för anskaffning av tjänster och sakkunniga utifrån,
  • utgifter som orsakas av hyror för sådana lokaler samt maskiner och anordningar som hänför sig till projektets innehållsmässiga genomförande,
  • lönekostnader,
  • materiella och immateriella investeringsutgifter som hänför sig till projektets innehållsmässiga genomförande samt
  • indirekta utgifter, dvs. utgifter som ersätts i procent i vars belopp godkänns 24 procent av lönekostnaderna.

Understöd som beviljas för investeringar kan rikta sig till både materiella och immateriella investeringsutgifter. Med materiella investeringar avses anskaffning av markområden, byggnader, maskiner, anordningar och inventarier. Immateriella investeringar är förvärv av patenträttigheter, licenser, know-how och icke-patentskyddad teknisk kunskap som hänför sig till överföring av teknik.

För investeringar kan beviljas understöd till ett belopp som utgör högst 45 procent av de utgifter som ligger till grund för understödet.

Ansökan om och utbetalning av understöd

Det lönar sig att redan i planeringsskedet kontakta NTM-centralens experter som ger mer information om huruvida projektet lämpar sig för finansiering samt om ansökan om understöd och de grunder på vilka understöd beviljas.

Ansökan om understöd ska göras innan projektet inleds. Det ska beaktas att till exempel ingående av ett avtal eller en beställning som gäller projektet, leverans eller betalning av en anskaffning eller någon annan förbindelse som gör genomförandet av projektet oåterkalleligt innebär att projektet har inletts. Som inledande av ett projekt betraktas inte åtgärder som hänför sig till förberedelsen av projektet, såsom planeringsarbete, anskaffning av tillstånd och genomförbarhetsstudier.

Understöd för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö ansöks elektroniskt med hjälp av Katso-organisationskoden. Ansökan styrs till den rätta NTM-centralen utifrån uppgifterna om projektet. En omsorgsfullt ifylld ansökan och adekvata bilagor möjliggör en smidig och snabb behandling av ansökan.

Utbetalning

Beviljad finansiering betalas på basis av en separat utbetalningsansökan utifrån hur projektet framskrider och enligt de villkor som har ställts i understödsbeslutet och en godtagbar utredning.


Regional information


Uppdaterad: 17.11.2023