Neuvonta ja tietopalvelut - ingressi - SVE

Rådgivning och informationsservicen

Priser för samtal

När kunden ringer till nationella servicetelefoner eller till NTM-centralen från en trådtelefon, kostar det lika mycket som lokalnätsavgiften (lna). Ett samtal från mobiltelefon kostar lika mycket som mobiltelefonavgiften (mta).

Näringar

Trafik

Arbete

Miljö

Begäran om information

Begäran om information görs via elektronisk blankett.

Myndigheters handlingar är offentliga, ifall inte lagen annat föreskriver. Offentlighetsstadgar rörande handlingar och förvaltningslagen reglerar medborgarnas rättigheter till information. Alla har rätt till information om offentliga handlingar. Sakägare har en utvidgad rättighet än övriga till att få information. Med sakägare avses sökande, klagande eller annan vars rätt, förmån eller skyldighet saken berör.

På begäran om information strävas efter att svara snarast möjligt, dock senast två veckor efter att begäran om information mottagits.

Avgifter för begäran om information                               

Ifall tjänsten för begäran om information är avgiftsbelagd, kontaktas kunden innan informationen levereras och räkningen skickas. För debitering begär vi vid behov tilläggsuppgifter.

Ansökan om forskningstillstånd

Ansökan om användningen av sekretessbelagda registeruppgifter för statistikföring, vetenskaplig forskning eller myndigheternas planeringsarbete är avsedd för forskare och forskningsinstitut.

I ansökan ska utöver specificeringen av det begärda materialet framgå undersökningens/statistikens/utredningsuppgiftens namn samt den ansvariga instansen och dess kontaktuppgifter. Även uppgifter om hanteringen och förstöringen av materialet ska beskrivas.

För sådan framtagning av uppgifter som avses i 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet uppbärs en avgift som baserar sig på använd arbetstid och är 52 euro per timme.  Prissättningen grundar sig på lagen om grunderna för avgifter till staten och på det beslut om prislistan för avgiftsbelagda prestationer som fattats av närings-, trafik- och miljöcentralerna samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret).

Om man är tvungen att använda en utomstående applikationsleverantör för att få fram uppgifterna, debiteras kostnaderna för detta på ett separat överenskommet sätt.

Förfrågningar om ifall uppgifterna är avgiftsbelagda kan skickas skriftligen till adressen [email protected].

För internationell överlåtelse av data och publikationer samt för nationell överlåtelse av data för forsknings- eller undervisningsändamål tas ingen avgift ut, om detta bygger på reciprocitet eller allmän nationell eller internationell praxis och om användningen följer de allmänna användningsvillkor som centralen satt upp.


Regional information


Uppdaterad: 29.02.2024