Neuvonta ja tietopalvelut - ingressi - SVE

Rådgivning och informationsservicen

Priser för samtal

När kunden ringer till nationella servicetelefoner eller till NTM-centralen från en trådtelefon, kostar det lika mycket som lokalnätsavgiften (lna). Ett samtal från mobiltelefon kostar lika mycket som mobiltelefonavgiften (mta).

Näringar

Trafik

Arbete

Miljö

Begäran om information

Begäran om information görs via elektronisk blankett.

Myndigheters handlingar är offentliga, ifall inte lagen annat föreskriver. Offentlighetsstadgar rörande handlingar och förvaltningslagen reglerar medborgarnas rättigheter till information. Alla har rätt till information om offentliga handlingar. Sakägare har en utvidgad rättighet än övriga till att få information. Med sakägare avses sökande, klagande eller annan vars rätt, förmån eller skyldighet saken berör.

På begäran om information strävas efter att svara snarast möjligt, dock senast två veckor efter att begäran om information mottagits.

Avgifter för begäran om information                               

Ifall tjänsten för begäran om information är avgiftsbelagd, kontaktas kunden innan informationen levereras och räkningen skickas. För debitering begär vi vid behov tilläggsuppgifter.


Regional information