Tillståndsrådgivning för förnybar energi

Rådgivning rörande tillståndsförfaranden: 0295 020 920

Planerar du produktion av förnybar energi?

Vi ger råd i tillståndsfrågor

Till Tillståndsrådgivningen för förnybar energi kan du ställa frågor som rör tillstånd och förfaranden. Frågorna kan röra allt ifrån egnahemshusens el- eller uppvärmningslösningar som utnyttjar förnybar energi, till produktion av förnybar energi i samband med lantbruk, eller stora produktionsanläggningar av förnybar energi i industriell skala.  

Rådgivning för alla

Tillståndsrådgivningen betjänar fysiska personer, juridiska personer och andra som uträttar ärenden som t.ex. konsulter. Tillståndsrådgivningen ger råd i alla tillståndsärenden som rör produktion av förnybar energi, som t.ex. miljötillstånd, byggnadstillstånd och inlösningstillstånd.

Bekanta dig med tillståndsförfaranden

På den här sidan har vi samlat information om olika förfaranden som hjälp för sökanden. Du hittar den information du söker enligt energikälla och produktionform, via spalten till vänster. Informationen baserar sig på vår ingående Handbok för sökanden, som uppdateras vid lagändringar och ändring av anvisningar.

Rådgivning per telefon och e-post

Telefonnummer: 0295 020 920 (må-fre kl 9-16) OBS! 4.7-12.8 betjänar vi kl 9-15. 

Du kan även kontakta oss genom att fylla i blanketten nedan

 • Den nationella kontaktpunktsmyndigheten är en del av verkställandet av en ny lag. Lagen om tillståndsförfaranden och vissa andra administrativa förfaranden i samband med produktionsanläggningar för förnybar energi (1145/2020) trädde i kraft den 30.6.2021. Lagen är en del av det nationella verkställandet av EU:s s.k. RED II-direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor. Lagens syfte är att påskynda tillståndsförfaranden och vissa andra administrativa förfaranden i samband med produktionsanläggningar för förnybar energi samt att förbättra tillgången till rådgivning i anslutning till förfarandena. Kontaktpunktsmyndighetens verksamhet är centrerad till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten.

  I fråga om verksamheten vid produktionsanläggningar för förnybar energi omfattar lagens tillämpningsområde framställning av förnybar energi (elektricitet, värme, nedkylning, biogas, biobränsle eller biovätska) samt vid biogasproducerande anläggningar behandling och vidareförädling av rötat material.

  Bekanta dig med lagstiftningen och direktivet:

 • Tillståndsärenden i anslutning till produktionsanläggningar för förnybar energi kan skötas elektroniskt på ett och samma ställe via Arbets- och näringsministeriets tjänst Tillstånd och tillsyn. Via tjänsten kan tillståndssökanden ansöka om tillstånd och göra anmälningar som hör till flera olika behöriga myndigheters ansvar. I tjänsten är det möjligt att följa upp behandlingen av tillståndsärenden och kommunicera med myndigheterna kring behandlingen av tillståndsärendet. Det är fortfarande även möjligt att sköta tillståndsärenden via de olika myndigheternas egna kanaler.

  Tjänsten Tillstånd och tillsyn (suomi.fi)

   

 • I fortsättningen gäller bindande maximala tidsfrister för tillståndsförfaranden och andra administrativa förfaranden som gäller kraftverk, dvs. anläggningar som producerar el.

  Tillståndsärenden och andra administrativa förfaranden som gäller kraftverk som utnyttjar förnybar energi får tillsammans inte överskrida två år. Tidfristen är ett år om kraftverkets elproduktionskapacitet är under 150 kW, eller om det är frågan om ett uppgraderingsprojekt.

  Tidsfristen är den totala behandlingstiden för alla förfaranden gemensamt. Tidsfristen börjar när den första ansökan lämnats in, och avslutas när det sista beslutet tillkännagivits. Tidsfristen är den sammanlagda handläggningstiden för alla förfaranden. Beräkningen av tidsfristen börjar löpa från tidpunkten för inledandet av det första ärendet som tillståndsförfarande eller administrativt förfarande och slutar vid tidpunkten för den sista delgivningen av ett beslut om tillståndsförfarande eller administrativt godkännandeförfarande. Kontaktpunktsmyndigheten har ansvaret för att följa upp tidsfristerna, och övriga myndigheter är skyldiga att följa dem.

  Du kan läsa mer om uppföljningen av tidsfristerna på sidan Tillståndsbehandlingens tidsfrister 

  Tillståndsbehandlingens tidsfrister