Tillståndsrådgivning för förnybar energi

Rådgivning rörande tillståndsförfaranden: 0295 020 920 tisdagar och onsdagar klockan 9.00 - 12.00

Planerar du produktion av förnybar energi?

Vi ger råd i tillståndsfrågor

Till Tillståndsrådgivningen för förnybar energi kan du ställa frågor som rör tillstånd och förfaranden. Frågorna kan röra allt ifrån egnahemshusens el- eller uppvärmningslösningar som utnyttjar förnybar energi, till produktion av förnybar energi i samband med lantbruk, eller stora produktionsanläggningar av förnybar energi i industriell skala.  

Rådgivning för alla

Tillståndsrådgivningen betjänar privatpersoner, företag och andra representanter som t.ex. konsulter. Tillståndsrådgivningen ger råd i alla tillståndsärenden som rör produktion av förnybar energi, som t.ex. miljötillstånd, byggnadstillstånd och inlösningstillstånd.

Bekanta dig med tillståndsförfaranden

På den här sidan har vi samlat information om olika förfaranden som hjälp för sökanden. Du hittar den information du söker enligt energikälla och produktionform, via spalten till vänster. Informationen baserar sig på vår ingående Handbok för sökanden, som uppdateras vid lagändringar och ändring av anvisningar.

Rådgivning per telefon och e-post

E-postadress: [email protected]
Telefonnummer: 0295 020 920 (ti-ons kl 9-12)

Du kan även kontakta oss genom att fylla i blanketten nedan

 • Tillståndsrådgivningen är en av Kontaktpunktsmyndigheten för förnybar energis lagstadgade uppgifter.

  Den nationella kontaktpunktsmyndigheten är en del av verkställandet av en ny lag. Lagen om tillståndsförfaranden och vissa andra administrativa förfaranden i samband med produktionsanläggningar för förnybar energi (1145/2020) trädde i kraft den 30.6.2021. Lagen är en del av det nationella verkställandet av EU:s s.k. RED II-direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor. Lagens syfte är att påskynda tillståndsförfaranden och vissa andra administrativa förfaranden i samband med produktionsanläggningar för förnybar energi samt att förbättra tillgången till rådgivning i anslutning till förfarandena. Kontaktpunktsmyndighetens verksamhet är centrerad till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten.

  I fråga om verksamheten vid produktionsanläggningar för förnybar energi omfattar lagens tillämpningsområde framställning av förnybar energi (elektricitet, värme, nedkylning, biogas, biobränsle eller biovätska) samt vid biogasproducerande anläggningar behandling och vidareförädling av rötat material.

  Bekanta dig med lagstiftningen och direktivet:

 • Vad är tjänsten Tillstånd och tillsyn (Luvat ja valvonta)?

  Den elektroniska tjänsten Tillstånd och tillsyn kan beskrivas som tillståndstjänsternas huvudentré. Idén är, att när kunden anhåller om tillstånd för sin verksamhet, kan hen sköta alla ärenden genom en och samma ”lucka”. Verksamheten kan vara en produktionsanläggning för förnybar energi, eller t.ex. ett anordnande av evenemang som kräver tillstånd av eller anmälan till flera olika myndigheter.

  Via e-tjänsten Tillstånd och tillsyn kan kunden ansöka om flera tillstånd som hör till flera olika myndigheters ansvarsområden. Det räcker, att kunden fyller i uppgifterna om projektet en gång, och efter det är uppgifterna tillgängliga för alla de myndigheter som behöver uppgifterna.

  Tillstånd och tillsyn berör specifikt förnybar energi.

  Till exempel kan en kund som planerar en biogasanläggning via en enda lucka söka både miljötillstånd och byggnadstillstånd från kommunen, samt samtidigt anhålla om kemikalietillstånd från Tukes eller räddningsverket. Tillståndsförfaranden för produktion av elektricitet med förnybar energi berörs av specifika tidsfrister. Uppföljningen av tidsfristerna sker i e-tjänsten Tillstånd och tillsyn.

  Myndigheterna bör ansluta sig till tjänsten

  I den lag som behandlar tillståndsförfaranden för förnybar energi (1145/2020, 2 kap 6§) är det stadgat vilka tillstånd och administrativa förfaranden som ska kunna sökas via den elektroniska kontaktpunkten, det vill säga Tillstånd och tillsyn.

  Kunden kan välja hur hen sköter sina ärenden

  Förutom via Tillstånd och tillsyn, kan kunden fortfarande välja att sköta sina tillståndsärenden på traditionell väg. Ifall kunden sköter sina ärenden via exempelvis e-post, bör den behöriga myndigheten meddela kontaktpunktsmyndigheten när ansökan anhängiggjorts samt när beslutet tillkännagivits. För den lagstadgade tidsfristuppföljningen skapar kontaktpunktsmyndigheten en post för projektet i den elektroniska tjänsten Tillstånd och tillsyn.

  Projektet Tillstånd och tillsyn (tem.fi)

  Tjänsten Tillstånd och tillsyns stödsida för myndigheter (luvatjavalvonta.fi) Tyvärr finns den här sidan än så länge endast på finska.

  Tjänsten Tillstånd och tillsyn (suomi.fi)

   

 • I fortsättningen gäller bindande maximala tidsfrister för tillståndsförfaranden och andra administrativa förfaranden som gäller kraftverk, dvs. anläggningar som producerar el.

  Tillståndsärenden och andra administrativa förfaranden som gäller kraftverk som utnyttjar förnybar energi får tillsammans inte överskrida två år. Tidfristen är ett år om kraftverkets elproduktionskapacitet är under 150 kW, eller om det är frågan om ett uppgraderingsprojekt.

  Tidsfristen är den totala behandlingstiden för alla förfaranden gemensamt. Tidsfristen börjar när den första ansökan lämnats in, och avslutas när det sista beslutet tillkännagivits. Tidsfristen är den sammanlagda handläggningstiden för alla förfaranden. Beräkningen av tidsfristen börjar löpa från tidpunkten för inledandet av det första ärendet som tillståndsförfarande eller administrativt förfarande och slutar vid tidpunkten för den sista delgivningen av ett beslut om tillståndsförfarande eller administrativt godkännandeförfarande. Kontaktpunktsmyndigheten har ansvaret för att följa upp tidsfristerna, och övriga myndigheter är skyldiga att följa dem.

  Du kan läsa mer om uppföljningen av tidsfristerna på sidan Tillståndsbehandlingens tidsfrister 

  Tillståndsbehandlingens tidsfrister

Flera olika myndighetsförfaranden krävs för produktionsanläggningar för förnybar energi

Myndighetsförfaranden för produktionsanläggningar är ofta omfattande processer. Det är bra att ta kontakt med myndigheterna i god tid, så att projektet kan framskrida smidigt. För att behandlingen av tillståndsansökan ska gå så snabbt som möjligt, är det skäl att förbereda tillståndsansökan noggrannt.

 

 

  Facebook-kuvake, mikä johdattaa Uusiutuvan energian lupaneuvonnan Facebook-sivulle.           Instagram-kuvake, mikä johdattaa Uusiutuvan energian lupaneuvonnan Instagram-sivulle.           Viestipalvelu X:n kuvake, mikä johdattaa Uusiutuvan energian lupaneuvonnan X-sivulle.

Uppdaterad: 25.03.2024