Tillståndsrådgivning för förnybar energi

Rådgivning rörande tillståndsförfaranden: 0295 020 920 tisdagar och onsdagar klockan 9.00 - 12.00

Framställning av biobränslen (Flytande biobränslen och biodrivmedel)

Tillstånden som behövs för att tillverka biobränsle varierar stort beroende på bränslets typ och råvaror samt storleksklassen. Biogas, som även används som bränsle, behandlas skilt både på dessa sidor och i Handboken.

I det här sammanhanget behandlas inte tillverkning av fasta biobränslen, eftersom t.ex. flisning av trä inte omfattas av lagen om tillståndsförfaranden och vissa andra administrativa förfaranden i samband med produktionsanläggningar för förnybar energi.

Flytande biobränslen handlar i allmänhet om att utnyttja fetter antingen som sådana genom förbränning eller om att förädla fetter till t.ex. biodiesel. Produktionen av i synnerhet flytande bränslen är förknippad med stora anläggningshelheter, vars placering i allmänhet övervägs redan i planläggningsskedet på samma sätt som för andra stora energiprojekt.

Tillstånd och förfaranden som gäller produktion av biobränslen

 • Vid valet av placeringsplats för produktionsområdet bör man undvika områden i naturtillstånd och om-råden med värdefulla naturvärden samt livsmiljöer eller utbredningsområden för skyddade arter. Ibland kan undantag enligt naturvårdslagen och undantag från skyddet av vattennaturtyper enligt vattenlagen vara nödvändiga. I närheten av ett område som hör till nätverket Natura 2000 kan det vara nödvändigt att göra en anmälan om en åtgärd som eventuellt påverkar Natura-området eller till och med en Natura-bedömning.

  Bygglov enligt markanvändnings- och bygglagen krävs alltid för byggande av en energiproduktionsanläggning.

 • Miljötillstånd

  Produktionen av flytande bränsle kräver miljötillstånd om minst 5000 ton bränsle produceras per år. Regionförvaltningsverket agerar tillståndsmyndighet med stöd av miljöskyddsförordningen. Framställning av organiska kemikalier, såsom enkla kolväten och kolväten som innehåller syre, såsom alkohol, omfattas av direktivanläggningens miljötillståndskrav.

  Miljökonsekvensbedömning samt tillstånd eller anmälan enligt kemikaliesäkerhetslagen

  Tillverkningen av bioetanol och bio-olja i industriell skala kräver ett miljökonsekvensbedömnings (MKB)-förfarande. En sådan anläggning är i allmänhet så stor att det också behövs ett tillstånd enligt kemikaliesäkerhetslagen för hantering och lagring av farliga kemikalier, en säkerhetsutredning och en handling över säkerhetsprinciperna för verksamheten. När verksamhetens omfattning fastställs beaktas alla farliga kemikalier som är i samma verksamhetsutövares besittning och som behandlas och lagras i samma objekt. För att fastställa verksamhetens omfattning behövs en kemikalieförteckning som anger den maximala lagringsmängden för alla kemikalier som lagras i objektet, samt farlighetsklass och farlighetskategori och faroangivelser som anges på säkerhetsdatabladet för varje kemikalie. Relationstalet som behövs för att fastställa verksamhetens omfattning kan beräknas med hjälp av relationstalsräknaren i KemiDigi (nationellt kemikaliedatalager och informationstjänst).

  En energiproduktionsanläggning vars hantering och upplagring av kemikalier är ringa ska göra en anmälan till den lokala räddningsmyndighet som övervakar det tekniska genomförandet för verksamheter som bedriver småskalig industriell hantering så som avses i kemikaliesäkerhetslagstiftningen, tillvägagångssättens lämplighet och överensstämmelse med kraven, samt att produktionsanläggningen är förenlig med bestämmelserna. Anmälningsgränsen är 10 ton för biodiesel och förnybar diesel, och 1 ton för förnybar bensin och bioetanol.

  Tryckbärande anordningar ska registreras

  Om produktionsanläggningen har tryckbärande anordningar som medför betydande fara enligt lagen om tryckbärande anordningar (1144/2016), såsom gasolbehållare eller ångpannor, ska ägaren eller innehavaren till de tryckbärande anordningarna registrera dessa i Tukes register över tryckbärande anordningar.

  Utnyttjande av animaliska biprodukter

  Om produktionsanläggningen utnyttjar biprodukter såsom avses i biproduktslagen och biproduktsför-ordningen måste man eventuellt ansöka om godkännande enligt biproduktsförordningen på samma sätt som för ett nytt projekt. Om anläggningen redan har ansökt om registrering eller godkännande, ska sådana ändringar i verksamheten som påverkar huruvida förutsättningarna för registrering och godkännande uppfylls utan dröjsmål anmälas till den myndighet där registreringsanmälan och ansökan om godkännande har gjorts. Anmälan om att verksamheten upphör ska också göras utan dröjsmål.

  Framställning av väte

  Andra gasformiga bränslen som betraktas som förnybar energi kan t.ex. vara väteproduktion med hjälp av förnybar energi. Vätets produktionsmetod, produktionsanläggningens storlek samt eventuell miljöpåverkan avgör vilka tillstånd som krävs.  Regionförvaltningsverket agerar tillståndsmyndighet. För en produktionsanläggning för väte är MKB-förfarandet prövningsbaserat. Vid tillverkning av väte genom elektrolys bör miljötillståndspliktigheten utredas vid den lokala NTM-centralen.

Uppdaterad: 11.03.2024