Tillståndsrådgivning för förnybar energi

Rådgivning rörande tillståndsförfaranden: 0295 020 920 tisdagar och onsdagar klockan 9.00 - 12.00

Geotermisk energi

I Handboken och på den här nätsidan avser geotermiska energiprojekt sådana värmeöverföringssystem som är över 500 meter djupa. Jordskorpans reserv av värmeenergi är i praktiken oändlig och kan i Finland användas för uppvärmning. Funktionsprincipen går ut på att cirkulera vatten i marken eller i berggrunden. Hålet i ett djupt geotermiskt värmekraftverk kan sträcka sig ned till 8 kilometers djup. I ett s.k. förstärkt geotermiskt system (EGS) strävar man efter att förbättra vattenflödet mellan borrhålen genom att förstora sprickorna i berggrunden. Vatten som pumpas ned med högt tryck förändrar berggrundens spänningstillstånd och får stenarnas gränsytor att skifta, vilket tar sig uttryck i små jordskalv. EGS-värmekraftverken kan också orsaka större jordskalv och därför bör jordbävningsrisken i området kartläggas och en seismisk övervakning inrättas under byggnadsskedet.

Geotermisk energi handlar om ett nytt sätt att nyttja förnybar energi, vilket även visar sig i regleringen och tillståndsförfarandet. I Finland har man hittills gett tillstånd till två geotermiska värmeprojekt, det ena i Otnäs i Esbo och det andra i Tammerfors. Båda projekten ansökte om tillstånd i enlighet med markanvändnings- och bygglagen från stadens byggnadstillsyn. Det ena objektet beviljades tillstånd genom åtgärdstillstånd, det andra genom bygglov.

Tillstånd och administrativa förfaranden som gäller produktion av geotermisk energi

 • Byggandet av en produktionsanläggning för geotermisk energi får inte strida mot den plan som godkänts för området (landskapsplan, generalplan, detaljplan). Markanvändningssituationen i området och dess närmiljö bör utredas med tillräcklig noggrannhet för att identifiera eventuella riskfaktorer. Utredningen bör också beakta underjordiska strukturer och funktioner i närmiljön samt en eventuell underjordisk plan. Det är också möjligt att reservera ett område för geotermisk energi i en plan.

  Anläggande av en värmebrunn för geotermisk energi kräver åtgärdstillstånd precis som grundare värmebrunnar. Om byggandet av geotermisk värme kräver en ny byggnad krävs även bygglov.

 • Geotermiska produktionsanläggningar ingår inte i projektförteckningen i bilaga 1 till lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och kräver således inte automatiskt ett MKB-förfarande. En produktionsanläggning för geotermisk energi kan omfattas av MKB på basis av ett beslut i ett enskilt fall, om den med beaktande av de sammantagna konsekvenserna av olika projekt anses medföra betydande miljökonsekvenser som kan jämställas med konsekvenserna av projekt som avses i bilaga 1 till MKB-lagen. Verksamhetsområdets NTM-central fattar beslut om behovet av att tillämpa MKB-förfarande i enskilda fall. Den projektansvariga kan inleda ärendet.

  Ett geotermiskt kraftverk har inte fastställts som miljötillståndspliktig verksamhet i miljöskyddslagen. Ett projekt för geotermisk energi kan behöva ett miljötillstånd enligt miljöskyddslagen, till exempel på grund av buller eller damm, med stöd av grannelagen.

  En placering i ett grundvattenområde kräver i regel tillstånd enligt vattenlagen, eftersom projektet kan ändra grundvattnets kvalitet eller mängd.

 • Produktiviteten hos en energibrunn som grävs kan förbättras genom kemisk behandling. I borrningsfasen effektiverar kemiska blandningar rörligheten av trasigt stenmaterial och rengör på så sätt hålet. Användning av kemikalier vid borrning eller produktion kan fordra ett tillstånd eller anmälan enligt kemikaliesäkerhetslagen.

  Seismisk övervakning är en väsentlig del av riskhanteringen vid en produktionsanläggning för geotermisk energi. Esbo stad befullmäktigade Seismologiska institutet att övervaka projektet i Otnäs. Även om man inte skulle tilldela en sådan uppgift är det skäl att hålla Seismologiska institutet uppdaterat om projektets olika skeden. Institutet har som uppgift att utföra seismologisk övervakning i Finland, varför institutet ofta är det första organet som kontaktas gällande vibrations- och ljudobservationer. Det kan också vara nödvändigt att anlägga ett seismiskt övervakningssystem som verksamhetsutövaren ansvarar för, beroende på hur produktionsanläggningen genomförs.

  Det finns ingen erfarenhet i Finland gällande ändringsprojekt för djupa geotermiska system.

Uppdaterad: 23.05.2023