Tillståndsrådgivning för förnybar energi

Rådgivning rörande tillståndsförfaranden: 0295 020 920 tisdagar och onsdagar klockan 9.00 - 12.00

Vattenkraft

Vattenkraftens andel av den inhemska elproduktionen har under de senaste åren varit cirka 15–25 % och är fortfarande den viktigaste produktionsformen för förnybar el. Det finns fortfarande möjligheter till tillbyggnad av vattenkraft i Finland, även om de största kraftverken redan i huvudsak är byggda. Utökningen av energiproduktionen handlar till största delen om att öka effekten i de befintliga kraftverken. Användningen av vattenkraft regleras genom specialbestämmelser i vattenlagen och styrs härtill genom egna förfaranden, såsom förfarandet med avsedd inbjudan för tillgodogörande av samfälld vattenkraft. Vattenkraftverken delas in i stora kraftverk (total nominell effekt över 10 MW) och små kraftverk (total nominell effekt under 10 MW).

Tillståndsmyndigheterna ska inom två år behandla de tillståndsförfaranden och andra administrativa godkännandeförfaranden som krävs för att bygga och använda vattenkraft, samt för att ansluta det till nätet, eller inom ett år om det är fråga om ett kraftverk med en elproduktionskapacitet på mindre än 150 kW, eller ett projekt i syfte att uppdatera anläggningen.

Tillstånd och administrativa förfaranden för vattenkraftverk

 • Vattenkraftens effekter berör stora områden. Ofta är det också fråga om ett redan bebyggt område, varvid planläggningen är ett lämpligt verktyg för att bedöma konsekvenserna av kraftverket.

  Landskapsplanen styr byggande av regional betydelse

  Landskapsplanen styr helheten av det byggande som är av regional betydelse. Planen kan främja genomförandet av projekten genom att anvisa principiella lokaliseringslösningar för betydande funktioner samt genom att styra den mer detaljerade planeringen genom landskapsplanebestämmelser.

  Den kommunala planläggningen skapar konkreta förutsättningar för byggande

  Planläggningen på kommunnivå skapar konkreta förutsättningar för att förverkliga eller utveckla områdena. Generalplanläggningen fastställer projektens förhållande till den övriga samhällsstrukturen. Detaljplanläggningen möjliggör byggande på sådana områden där det är nödvändigt att noggrant definiera byggandet i förhållande till den övriga markanvändningen i området och där bedömningen av planens konsekvenser förutsätter en noggrann styrning av placeringen på grund av konsekvenserna av byggandet. Sådana områden är vanligen områden nära tätorter samt industri- och hamnområden.

  Konsekvenser för övrig markanvändning ska utredas

  Möjligheten att genomföra andra funktioner än de som anvisats/planerats genom planläggningen ska också utredas och säkerställas vid utvecklingen av projektet. Om det till exempel ingår ett bostadsområde eller ett annat energiprojekt i planen, får konsekvenserna av det nya projektet inte vara sådana att de hindrar den planerade områdesanvändningen. Man bör också kontrollera att de gällande anteckningarna i planen är aktuella. Det kan finnas behov av att uppdatera de befintliga planerna om utredningarna inte motsvarar de konsekvenser som det nya projektet medför.

  Energiprojekt är möjligt att genomföra på område i behov av planering

  Om projektet är förlagt till ett område i behov av planering avgör projektets kvalitet och plats huruvida ett avgörande om planeringsbehov är tillräckligt eller om placeringen ska avgöras med hjälp av en plan. Ett energiprojekt kan genomföras genom ett avgörande om planeringsbehov, om användningen av området och dess omgivning samt miljövärdena inte begränsar byggandet och om det inte finns något betydande behov av samordning mellan byggandet och den övriga områdesanvändningen. Den kommunala myndigheten avgör ärendet. Byggandet av ett kraftverk i industriell storleksklass ska med fördel grunda sig på centralisering och planläggningen, med tanke på hanteringen av konsekvenserna och på helheten.

  Byggnaderna vid ett vattenkraftverk fordrar också alltid bygglov enligt MBL.

  Det arkeologiska kulturarvet måste beaktas

  När planläggningen planeras ska man i god tid också utreda om verkställandet av planläggningen kan gälla en fast fornlämning. I samband med planläggningen inventeras det arkeologiska kulturarvet bland annat för att utreda om det finns fasta fornlämningar i området som är okända sedan tidigare. Om en tidigare okänd fast fornlämning hittas medan projektet genomförs, ska arbetet avbrytas och det regionala ansvarsmuseet eller Museiverket kontaktas för anvisningar. Tillstånd att rubba en fast fornlämning ska vid behov sökas hos Museiverket. Undersökningstillstånd ska sökas om tillståndet att rubba en fast fornlämning förutsätter det. Objekt med anknytning till vattenkraft kan också ha lämningar från tidigare vattenbyggnad (forsar), för vilka det sannolikt behövs tillstånd att rubba en fast fornlämning och undersökningstillstånd, om lämningarna rubbas i samband med byggandet.

 • Miljökonsekvensbedömning

  Vattenkraftverk kan fordra ett MKB-förfarande enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. Behovet av en MKB-bedömning kan för det första uppkomma direkt på basis av projektförteckningen i bilaga 1, vars 3:e punkt behandlar byggande i vattendrag och vattenreglering. Byggandet av ett vattenkraftverk kan också fordra ett miljökonsekvensbedömningsförfarande enligt be-hovsprövning. Vid prövningen av ett enskilt fall beaktas projektets egenskaper, läge och konsekvensernas karaktär samt även de sammantagna konsekvenserna av olika projekt. Verksamhetsområdets NTM-central fattar beslutet om behovet av att tillämpa ett MKB-förfarande i ett enskilt fall. Den projektansvariga kan inleda ärendet.

  MKB-förfarandet möjligt att göra i samband med planläggningen

  Genomförandet av stora projekt kan förutsätta både ett förfarande enligt MKB-lagen och planläggning på olika nivåer. När en plan utarbetas för genomförandet av ett projekt som avses i MKB-lagen kan miljökonsekvenserna av projektet bedömas i samband med planläggningen i stället för MKB-förfarandet. Den projektansvariga kan ta initiativ till ett sammanslaget förfarande hos kontaktmyndigheten. En förutsättning för att MKB-förfarandet ska kunna genomföras i planläggningen är att NTM-centralen och den myndighet som ansvarar för planläggningen förordar initiativet.

  Tillstånd enligt vattenlagen krävs alltid

  Enligt vattenlagen fordras det alltid ett tillstånd av regionförvaltningsverket för byggande av ett vattenkraftverk. Även rensning av vattendrag och byggande av en ny fåra för en anläggning betraktas som en del av byggandet av ett kraftverk. Driftsättningen av vattenkraftverk medför ofta att man också inför reglering. Vattentillståndet är förknippat med ett villkor om nyttjanderätt oberoende av projektets storlek och mängden vattenkraft som tas i bruk. Utöver områdena ska den sökande också ha rätt till den vattenkraft som tas i bruk genom projektet.

  Undantag enligt naturvårdslagen och vattenlagen

  Kraftverksprojekten har ofta konsekvenser för markanvändningen och vattenmiljön i och med vattenregleringen. Vid valet av placeringsplats för produktionsområdet bör man undvika områden i naturtillstånd och områden med värdefulla naturvärden samt livsmiljöer eller utbredningsområden för skyddade arter. Ibland kan undantag enligt naturvårdslagen och undantag från skyddet av vattennaturtyper enligt vattenlagen vara nödvändiga. I närheten av ett område som hör till nätverket Natura 2000 kan det vara nödvändigt att göra en anmälan om en åtgärd som eventuellt påverkar Natura-området eller till och med en Natura-bedömning.

 • I samband med planeringen av vattenkraftsprojektet bör man samtidigt planera hur projektet ska anslutas till elnätet, så att projektets totala konsekvenser kan bedömas. Ett vattenkraftverk kan också behöva nyttjanderättigheter för placering av anordningar och ledningar som behövs för nätanslutningen.

  Tillstånd för placering av elledningar

  Dragning av en elledning med en nominell spänning på minst 110 kilovolt kräver kommunens samtycke enligt elmarknadslagen, om rätten att placera elledningen inte grundar sig på ett inlösningstillstånd enligt inlösningslagen och elledningen byggs någon annanstans än på ett område som reserverats för ändamålet i planen. Inlösningstillstånd krävs om projektet kräver inlösen av områden. Tillståndet kan gälla inlösen med äganderätt eller nyttjanderätt. Om det före inlösningstillståndet är nödvändigt att göra terrängundersökningar på projektområdet för att planera projektet och utreda behovet av inlösen, ska undersökningstillstånd sökas hos Lantmäteriverket för detta ändamål. Om det är fråga om placering av ledningar kan kommunens beslut om placering av samhällstekniska ledningar, som fattas av byggnads-tillsynsmyndigheten, ge den nyttjanderätt som krävs. I första hand ska man dock avtala om nyttjanderätten med markägaren.

  Nätinnehavarens samtycke och Energimyndighetens projekttillstånd

  Projekttillstånd enligt elmarknadslagen ska sökas hos Energimyndigheten för byggande av en högspänningsledning, om spänningen i ledningen överstiger 110 kV. För att kraftverket ska kunna anslutas till nätet krävs dessutom nätinnehavarens samtycke. Enligt elmarknadslagen ska elproducenten också underrätta Energimyndigheten om byggnadsplanen för och idrifttagandet av kraftverket, om långvarigt eller bestående avvecklande av ett kraftverk, samt om effekthöjning, om kraftverket har minst en megavoltampere (cirka en megawatt).

 • Små vattenkraftverk indelas på basis av sin effekt i två storleksklasser; egentliga små vattenkraftverk med en effekt på 1–10 MW och minivattenkraftverk med en effekt under 1 MW. I det här sammanhanget behandlas alla kraftverk med en effekt under 10 MW som små vattenkraftverk.

  MKB-förfarande möjligt

  Tillstånden för små vattenkraftverk är i stort sett de samma som för stora kraftverk. Sannolikheten för ett MKB-bedömningsförfarande är mindre än för en större anläggning, men är fortfarande möjlig enligt prövning i enskilda fall.

  Vattenkraftverk kräver alltid tillstånd enligt vattenlagen

  Byggandet av ett vattenkraftverk finns alltid med på vattenlagens lista över tillståndspliktiga vattenhushållningsprojekt. Därmed krävs det tillstånd för att ta i drift även små, nya vattenkraftverk. Även rensning av vattendrag och byggande av en ny fåra för en anläggning betraktas som en del av byggandet av ett kraftverk. Driftsättningen av vattenkraftverk medför ofta att man också inför reglering. Vattentillståndet är förknippat med ett villkor om nyttjanderätt oberoende av projektets storlek och mängden vattenkraft som tas i bruk. Utöver områdena ska den sökande också ha rätt till den vattenkraft som tas i bruk genom projektet.

  Undantag enligt naturvårdslagen och vattenlagen

  I likhet med större anläggningar kan det behövas en Naturabedömning enligt naturvårdslagen eller undantag från naturvårdslagen, liksom även ett undantag från vattenlagens skydd av vattennaturtyper. Detsamma gäller tillstånd att rubba en fast fornlämning och undersökningstillstånd enligt fornminneslagen.

  Bygglov krävs alltid för byggnader

  Bygglov enligt MBL krävs alltid för byggnaderna, även för ett litet vattenkraftverk.

  Placering av elledningar

  Ett litet vattenkraftverk kan också behöva nyttjanderättigheter för placering av anordningar och ledningar som behövs för nätanslutningen. Den nyttjanderätt som behövs kan beviljas genom ett beslut om placering av samhällstekniska ledningar, som fattas av kommunens byggnadstillsynsmyndighet. I första hand ska man dock avtala om nyttjanderätten med markägaren.

  Nätinnehavarens samtycke och anmälan till Energimyndigheten

  För att kraftverket ska kunna anslutas till nätet krävs dessutom nätinnehavarens samtycke. Enligt elmarknadslagen ska elproducenten också underrätta Energimyndigheten om byggnadsplanen för och idrifttagandet av kraftverket, om långvarigt eller bestående avvecklande av ett kraftverk, samt om effekthöjning, om kraftverket har minst en megavoltampere (cirka en megawatt).

 • De flesta ändringsprojekt som gäller vattenkraft handlar om att uppdatera gamla anläggningar. Merparten av de redan utbyggda vattendragens tilläggspotential tas tillvara genom att öka anläggningarnas effekt.

  Behovsprövning för MKB-förfarande

  MKB-förfarandet, som grundar sig på projektförteckningen, tillämpas också på sådana ändringar eller utvidgningar av projekt som anges i projektförteckningen, om ändringen eller utvidgningen i sig motsvarar det gränsvärde som fastställts för projektet. Men även ändringar eller utvidgningar som närmar sig gränsvärdet kan orsaka betydande skadliga miljökonsekvenser och därför kan ett MKB-förfarande krävas utifrån ett beslut om MKB-behovsprövning.

  Ändringen kan kräva vattentillstånd

  Vattentillstånd behövs också för ändring av en anläggning som beviljats tillstånd, om ändringen är så betydande att den kränker allmänna eller enskilda intressen. Att ta i bruk ny vattenkraft kräver också vattentillstånd och därigenom rätt till ifrågavarande energi. Tillståndsplikten för ändringen är alltså kopplad till samma konsekvenser som ger upphov till tillståndsbehovet för nya projekt. Vid en ändring bedöms tillståndsbehovet i förhållande till det befintliga tillståndet och dess villkor. På så sätt är tillståndsbehovet kopplat till sådana effekter som inte beaktats i det tidigare tillståndet.

  Fornlämningar måste beaktas

  Objekten kan också ha lämningar från tidigare vattenbyggnader (forsar), för vilka det sannolikt behövs tillstånd att rubba en fast fornlämning och undersökningstillstånd, om lämningarna rubbas i samband med byggandet.

  Anmälan till Energimyndigheten

  En anmälan enligt elmarknadslagen till Energimyndigheten om en byggplan för ett kraftverk gäller också effekthöjningar, om det uppdaterade kraftverket har en effekt på minst en megavoltampere (cirka en megawatt).

Uppdaterad: 11.03.2024