Tillståndsrådgivning för förnybar energi

Rådgivning rörande tillståndsförfaranden: 0295 020 920 tisdagar och onsdagar klockan 9.00 - 12.00

Aktuellt

Enkelt att förbättra markanvändningsavtal för vindkraftsparker

Vindkraftsbolag och markägare kan med fördel vara aktivare i att avtala om användningen av vägar. Då kan alla ta del av informationen om överenskommen användning av väg till vindkraftsparkens område på ett entydigt sätt via fastighetsregistret.

Lantmäteriverket har i samband med registrering av arrendeavtal noterat att vägen inte grundas genom en förrättning av enskild väg, utan att informationen endast finns i arrendeavtalet. Då det i arrendeavtalet mellan vindkraftsbolaget och markägaren bestäms att vägen ska grundas genom en förrättning av enskild väg visas den informationen i fastighetsregistret och förmedlas vidare till följande ägare. 

”Vi har mottagit för registrering sådana arrendeavtal för vindkraftsprojekt som visserligen nämner rätten att använda väg, men vägrätten har inte avtalats genom en förrättning av enskild väg. Då syns inte vägrätten i fastighetsregistret för myndigheterna och andra vägvändare”, säger Mauri Asmundela, som är direktör för inlösningar på Lantmäteriverket.

Lantmäteriverket har sett över sina anvisningar i samarbete med NTM-centralens tillståndsrådgivning för förnybar energi, för att vindkraftsbolagen och markägarna ska ha tillgång till bättre rekommendationer och instruktioner. NTM-centralens tillståndsrådgivning förmedlar allmän vägledning i tillståndsfrågor.

Avtala om väggrätt genom förrättning

Lantmäteriverket förhåller sig till frågan i egenskap av registerförare. Därför vill verket att uppgifterna om markägande och markanvändning ska kunna kontrolleras så entydigt som möjligt i registren där alla kan ta del av dem. Det räcker dessutom med en liten ändring i rutinerna för att bespara vindkraftsbolagen och markägarna från utredningar i framtiden.

Med andra ord gör vindkraftsbolagen och markägarna klokt i att i avtalet anteckna att ”vägrätten fastställs genom en förrättning av enskild väg”. Genom förrättningen antecknar Lantmäteriverket i fastighetsregistret vad som överenskommits om läget av den väg som vindkraftsbolaget får använda till exempel för transport av tunga maskiner till sitt område.

I nuläget lämnas om projekten oftast in endast arrendeavtal i vilka parterna har avtalat om användningen av väg. Arrendeavtalet skrivs endast in i lagfarts- och inteckningsregistret, av vilket följer att informationen om rätten att använda väg inte överförs till fastighetsregistret där den skulle kunna ses av fastighetens följande ägare, markägare som vill bygga annat i området eller kommunen som ska upprätta en detaljplan.

NTM-centralerna tillhandahåller vindkraftsbyggare vägledning i hela landet via vindkraftsrådgivningen och tillståndsrådgivningen för förnybar energi. Tillståndsrådgivningens webbplats och handboken för sökande innehåller information om tillståndsförfarandena och de behöriga myndigheterna i anslutning till vindkraftsprojekt.

Mer information

https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/aktuellt/enkelt-att-forbattra-markanvandningsavtal-vindkraftsparker

Vid Lantmäteriverket
Mauri Asmundela, direktör, t. 040 576 8944, [email protected]

Vid NTM-centralens tillståndsrådgivning för förnybar energi
Mari Hakola, ledande sakkunnig, t. 029 502 7654, [email protected]

Tjänsten tillstånd och tillsyn är med på Kommunförbundets Digifika den 30.5.2023

På kommunförbundets Digifika den 30.5.2023 kl. 8.30-9.30 presenteras tjänsten Tillstånd och tillsyn på svenska. Kom med och lyssna och diskutera!

Kommunförbundets Digifika (Kommunförbundet.fi)

Finskspråkiga infotillfällen om tjänsten Tillstånd och tillsyn ordnas under våren

Under våren 2023 ordnar projektet Tillstånd och tillsyn finskspråkiga infotillfällen en gång i månaden. Fokus vid infotillfället ligger på den nationella implementeringen av REDII-direktivet, och på den viktiga roll tjänsten Tillstån och tillsyn har i denna. Infotillfället är riktat till myndigheter som är intresserade av tjänsten Tillstånd och tillsyn. Vid infotillfället ges information om tjänsten, om anslutning och användning, samt om utvecklingen av den kundorienterade servicen.

Följande finskspråkiga infotillfällen ordnas 

15.3.2023 kl 8.30-9.30

19.4.2023 kl 8.30-9.30

Mer information och anmälan (luvatjavalvonta.fi)

Tidsfrister för behandlingen av tillståndsansökningar för elproducerande projekt som baserar sig på förnybar energi  

Meddela oss om inlämnade och anhängiggjorda tillståndsansökningar, som rör projekt som producerar el med hjälp av förnybar energi! Bekanta dig mer på sidan Tillståndsbehandlingens tidsfrister

Beställ kontaktpunktsmyndigheten för förnybar energis aktualitetsbrev 

Aktualitetsbrevet riktar sig till kommunala tjänstemän och andra myndigheter. Brevet sänds ut för att informera om kontaktpunktsmyndighetens infotillfällen kring olika tillståndsförfaranden, samt aktuella direktiv rörande tidsfristernas anmälningsförfarande. 

Beställ nyhetsbrevet (Webropol-formulär)

 

Uppdaterad: 16.04.2024