Tillståndsrådgivning för förnybar energi

Rådgivning rörande tillståndsförfaranden: 0295 020 920 tisdagar och onsdagar klockan 9.00 - 12.00

Tillståndsbehandlingens tidsfrister

För ett projekt, vars syfte är att producera elektricitet av förnybar energi, ska tillståndsmyndigheterna behandla alla tillstånd inom ett eller två år. Den utsatta tidsfristen beror på projektets kapacitet att producera elektricitet. Om elproduktionskapaciteten är över 150 kW, är tidsfristen två år, och om den är under 150 kW eller om det är fråga om ett uppdateringsprojekt, är tidsfristen ett år.

E-tjänsten Tillstånd och tillsyn som servicekanal

Uppföljningen av tidsfristerna sker i e-tjänsten Tillstånd och tillsyn (Luvat ja valvonta -palvelu). De behöriga myndigheterna är enligt lagen skyldiga att ansluta sig till tjänsten, för att möjliggöra ärenden att skötas via tjänsten. Kunden kan välja att anhängiggöra sin tillståndsansökan via tjänsten Tillstånd och tillsyn, eller via myndigheternas egna system. Om kunden sköter sitt ärende via myndigheternas traditionella kanaler, har de behöriga myndigheterna en skyldighet att underrätta kontaktpunktsmyndigheten om ärendet.

Vad är det vi talar om? 

Kontaktpunktsmyndighet: Den nationella kontaktpunktsmyndigheten för förnybar energi (NTM-centralen) vars uppgift bl.a. är att följa upp att tillstånden behandlas inom utsatt tid.

Behörig myndighet: Myndigheten som beviljar tillstånd, t.ex. kommunens byggnadstillsyn, Regionförvaltningsverket eller Museiverket

Elektronisk kontaktpunkt: Tjänsten Tillstånd och tillsyn (suomi.fi)

Beräkning och uppföljning av tidsfrister

 • Tidsfristen gäller endast tillståndsförfaranden och andra administrativa förfaranden som rör byggnation av, uppdatering av samt anslutning till och användning av elnät för elproducerande kraftverk som använder förnybar energi. Tidsfristen är den totala behandlingstiden för alla förfaranden. Uppföljningen av tidsfristerna gäller alla elproducerande kraftverksprojekt oberoende på om den sökande sköter ärendet via den elektroniska kontaktpunkten eller på annat sätt med den behöriga myndigheten.

  Längden på  tidsfristen beror på projektets kapacitet att producera elektricitet. Om elproduktionskapaciteten är 150 kW eller mer, är tidsfristen två år, och om den är under 150 kW eller om det är fråga om ett uppdateringsprojekt, är tidsfristen ett år.

  Tidsfristen är gemensam för alla tillstånd*. Tidsfristen börjar det datum den första tillståndsansökan* anhängiggjorts, och avslutas det datum då beslutet är taget och givet den sökande tillkänna. Tidsfristen omfattar inte den tid då sökanden inte har ett anhängiggjort ärende som gäller tillståndsförfarande och administrativt godkännande. Den tid som för sökanden går åt till vidareutveckling av projektet mellan anhängiggjorda tillstånds och andra administrativa förfaranden, ingår inte i tidsfristen.

  *) Förfaranden som omfattas av tidsfristen (Lag om tillståndsförfaranden och vissa andra administrativa förfaranden i samband med produktionsanläggningar för förnybar energi (1145/2020), 9 §) 

  • Miljötillstånd (Miljöskyddslagen (527/2014), 27 §) 

  • Bygglov (Markanvändnings- och bygglagen (132/1999) 125 §) 

  • Åtgärdstillstånd (Markanvändnings- och bygglagen (132/1999) 126 §) 

  • Rivningslov för byggnader (Markanvändnings- och bygglagen (132/1999) 127 §) 

  • Tillstånd att rubba en fast fornlämning (Lagen om fornminnen (295/1963), 11 §) 

  • Samtycke till byggande i den ekonomiska zonen (Lagen om Finlands ekonomiska zon (1058 /2004), 7 §) 

  • Vattentillstånd (Vattenlagen (587/2011), 3 kap., 2–3 §) 

  • Tillstånd för hantering och upplagring (Lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005), 23 §) 

  • Anmälan om hantering och upplagring (Lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005), 24 §) 

  • Undantag från skydd av naturtyper (Naturvårdslagen (1096 1996), 31 §) 

  • Undantag från skyddet av vattennaturtyper (Vattenlagen (587/2011), 2 kap. 11 §) 

  • Flyghindertillstånd (Luftfartslagen (864/2014), 158 §) 

  • Projekttillstånd för byggande av högspänningsledning (Elmarknadslagen (588/2013), 14 §) 

  • Byggnadstillstånd (rörsystem för biogas och biometan) (Statsrådets förordning om säkerhet vid hantering av naturgas (551/2009), 5 §) 

  • Tillstånd för upplagring av naturgas (tillämpas även på biogas) (Statsrådets förordning om säkerhet vid hantering av naturgas (551/2009), 9 §) 

  • Avgörande om planeringsbehov (Markanvändnings- och bygglagen (132/1999) 137 §) Ärende som gäller planeringsbehov endast i samband med bygglov 

  • Undantagsbeslut (Markanvändnings- och bygglagen (132/1999) 174 §) Mindre undantag endast i samband med bygglov 

  • Beviljande av nyttjanderätt (Vattenlagen (587/2011), 2 kap, 12–14 §) Endast ett ärende som gäller beviljande av nyttjanderätt och som behandlas i samband med ett tillståndsförfarande enligt vattenlagen 

 • Tillståndsärenden i anslutning till produktionsanläggningar för förnybar energi kan skötas elektroniskt på ett och samma ställe via Arbets- och näringsministeriets tjänst Tillstånd och tillsyn. Via tjänsten kan tillståndssökanden ansöka om tillstånd och göra anmälningar som hör till flera olika behöriga myndigheters ansvar. I tjänsten är det möjligt att följa upp behandlingen av tillståndsärenden och kommunicera med myndigheterna kring behandlingen av tillståndsärendet. När sökanden sköter sina tillståndsärenden i e-tjänsten Tillstånd och tillsyn, går ett meddelande automatiskt till kontaktpunktsmyndigheten. Kontaktpunktsmyndigheten kan därefter besluta om påbörjande av tidsfristens beräkning samt om tidsfristens längd.

  Tillståndsmyndigheterna är skyldiga att ansluta sig till tjänsten, så att det via Tillstånd och tillsyn är möjligt att ansöka om de tillstånd som stadgas i lagen om tillståndsförfaranden och vissa andra administrativa förfaranden i samband med produktionsanläggningar för förnybar energi (kap 2, 6§).

  Tillståndsmyndigheten måste se till att uppgifterna om i vilket skede tillstånds- eller godkännandeförfarandets behandling är, hela tiden är uppdaterade och aktuella i den elektroniske tjänsten. Kontaktpunktsmyndigheten följer upp hur tidsfristen förlöper, och ombesörjer att alla tillstånds- och administrativa ärenden behandlas inom den utsatta tiden.

  Tjänsten Tillstånd och tillsyn (suomi.fi)

 • Det är fortfarande möjligt att sköta tillståndsärenden och andra administrativa ärenden direkt via de behöriga myndigheternas kanaler. Om den sökande sköter sitt ärende med den behöriga myndigheten, t.ex. via e-post, är det den behöriga myndighetens skyldighet att meddela kontaktpunktsmyndigheten om den anhängiggjorda ansökan.

  Kontaktpunktsmyndigheten ska underrättas

  Ifall den behöriga myndigheten ännu inte anslutit sig eller fått befogenheter till tjänsten Tillstånd och tillsyn, ska kontaktpunktsmyndigheten underrättas om den anhängiggjorda tillståndsansökan, som berörs av tidsfrister. Tillståndsmyndigheten kan välja att meddela kontaktpunktsmyndigheten per telefon, e-post, via formuläret nedan, eller genom att sända en utlåtandebegäran via Lupapiste. Tillståndsmyndigheten kan göra anmälan genom att exempelvis bifoga tillståndsansökan eller ett utdrag ur ärendehanteringsprogrammet till ett e-postmeddelande. I det fall tillståndsärendet sköts via Lupapiste, går anmälan behändigt att göra genom att be om ett utlåtande från NTM-centralen. Utlåtandeförfrågan skickas till e-post-adressen tillstå[email protected].

  På basen av anmälan kan kontaktpunktsmyndigheten därefter besluta om påbörjande av tidsfristens beräkning samt om tidsfristens längd. När kontaktpunktsmyndigheten får ett meddelande om en anhängiggjord tillståndsansökan direkt av den behöriga myndigheten, skapar kontaktpunktsmyndigheten en post för projektet i den elektroniska tjänsten Tillstånd och tillsyn. Kontaktpunktsmyndigheten fyller i de anhängiggjorda tillståndsansökningarna samt besluten, och tidsfristen beräknas automatiskt.

  E-postadress: [email protected]
  Lupapiste.fi: Sänd en begäran om utlåtande till e-postadressen [email protected] 
  Telefonnummer: 0295 020 920
 • Kontaktpunktsmyndigheten för förnybar energi meddelar sökanden samt de berörda myndigheterna att beräkningen av tidsfristen är påbörjad. I meddelandet fastställes, huruvida tidsfristens omfattning är ett eller två år. 

  De behöriga myndigheterna ska tillsammans se till att tidsfristerna iakttas och vid behov sinsemellan komma överens om behandlingstiderna. Kontaktpunktsmyndigheten bistår de behöriga myndigheterna att samordna de olika tillstånds- och administrativa ärendena, t.ex genom att ordna förhandlingar om tidsfristerna.

 • Grunder för förlängning av tidsfristen

  Tidsfristen kan automatiskt förlängas med motsvarande tid som går åt till undantagförfaranden enligt 48 § 2 mom. i naturvårdslagen samt enligt 49 § 3 och 4 mom. i den lagen, samt förfaranden för utsläppstillstånd enligt 8 § i lagen om utsläppshandel. Tidsfristen förlängs även med motsvarande tid som åtgår till ändringssökande i fråga om beslut som gäller tillstånd och administrativa godkännandeförfaranden.

  En förutsättning för förlängning av tidsfristen är dock att den sökande inte samtidigt har anhängiggjort andra tillståndsförfaranden eller andra administrativa förfaranden som hör till tillämpningsområdet för tidsfristerna. Det görs inget skilt beslut för förlängningen av tidsfristen.

  Vid behovsprövad förlängning av tidsfristen görs alltid beslut

  Kontaktpunktsmyndigheten kan förlänga tidsfristen, när det på grund av exceptionella omständigheter är befogat (Förvaltningslagen 31§). Tidsfristen kan förlängas med högst ett år. Förlängning av tidsfristen kan sökas av så väl sökanden, sakäganden som behörig myndighet. Kontaktpunktsmyndigheten kan även på eget initiativ förlänga tidsfristen. Beslutet kan överklagas.

  Avbrott i tidsfristens beräkning görs baserat på sökandens anhållan

  Avbrott i beräkningen av tidsfristen kan göras endast baserat på sökandens anhållan. Ett avbrott i beräkningen kan vara befogat till exempel i situationer där sökanden behöver mer tid för utveckling och förberedelser för projektet. Kontaktpunktsmyndigheten kan fatta beslut om tillfälligt avbrott i tidsfristen, för viss tid. Rättelseyrkande över beslutet kan göras.

  Upphörande av tidsfristens beräkning

  Kontaktpunktsmyndigheten kan besluta att beräkningen av tidsfristen upphör, om ett tillståndsförfarande eller annat administrativt godkännandeförfarande av skäl som beror på den sökande varit avbrutet i minst ett års tid. Den sökande har även möjlighet att ansöka om upphörande av beräkningen. Avbrottet behöver inte vara oavbrutet, utan det kan också bestå av flera avbrott som beror på den sökande. Ett tillståndsförfarande eller ett administrativt godkännandeförfarande an-ses ha varit avbrutet av skäl som beror på den sökande exempelvis när sökanden inte vidtar åtgärder som är väsentliga med tanke på framskridandet av förfarandet, t.ex. inte kompletterar sin ansökan.

  Innan något beslut fattas ska kontaktpunktsmyndigheten höra den sökande och den behöriga myndig-heten. Om kontaktpunktsmyndigheten beslutar att beräkningen av tidsfristen upphör, upphör tidsfristen att löpa i enlighet med vad som bestämts i beslutet. Om den sökande blir aktiv i fråga om samma projekt efter det att tidsfristen har upphört att löpa, ska beräkningen av tidsfristen för projektet i fråga börja om från början.

Uppdaterad: 11.03.2024